Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2010-32 ze dne 14.9.2010

20.09.10

 

Souhrn usnesení č. 32/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 14. 9. 20101071/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 14. 9. 2010 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     


1072/10


Rada města  s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na další 3 roky s obyvatelem Domu s pečovatelskou službou:

s paní

Boučkovou Jaroslavou, nar. 18.2.1948, bytem DPS Komenského 124, Vysoké Mýto

Jindrákovou Ludmilou, nar. 1.9.1929, bytem DPS Komenského 124, Vysoké Mýto

Jelínkovou Danielou, nar. 17.1.1931, bytem DPS Javornického 432, Vysoké Mýto

Sittovou Gertrudou, nar. 14.2.1942, bytem DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto

Sittou Vítězslavem, nar. 13.12.1932, bytem DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto

Brabcovou Zdenkou, nar. 24.10.1926, bytem DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto

Dejdarovou Růženou, nar. 12.1.1923, bytem DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto

panem Valentou Václavem, nar. 4.9.1939, bytem DPS Litomyšlská 50, Vysoké Mýto

a panem Petrem Josefem, nar. 15.7.1924, bytem DPS Javornického 432, Vysoké Mýto   

                         

Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová

                    vedoucí odboru

Termín:        ihned 

1073/10

Rada města  s c h v a l u j e


přidělení bytu č.4  v DPS Komenského 124 paní Žantovské Miladě, nar. 26.7.1929, trvale bytem Slovenská 592, Chrudim a uzavření nájemní smlouvy na 3 roky.


Zodpovídá: Ing. Iveta Fajglová

                   vedoucí odboru

Termín: ihned
1074/10
                                                                                                                              

Rada města  s c h v a l u j e


ukončení  nájemní smlouvy s paní Radkou Hyksovou, nar. 15.11.1971, bytem č. 14, DPS Komenského 124, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  Ing. Iveta Fajglová

                    vedoucí odboru

Termín: ihned
1075/10


Rada města bere na vědomí


pilotní projekt „Optimalizace  svozu vytříděných složek komunálního odpadu

vzniklých činností fyzických osob ve vybraných lokalitách na území města Vysoké Mýto".
1076/10


Rada města bere na vědomí:


předložené auditorské zprávy ZH Bohemia spol. s r.o. týkající se společností s ručením omezeným, u nichž je město Vysoké Mýto 100% vlastníkem základního kapitálu
1077/10


Rada města bere na vědomí:


informaci o přednostním právu upsat nové akcie společnosti ČSAD Ústí nad orlicí a.s.
1078/10

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.2-2010 ve znění doplňku

č. 1.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 15.9.2010 

1079/10


Rada města schvaluje


snížení výše splátky na umoření dluhu pí Nataši Bykarové, bytem Husova 156, Vysoké Mýto vyplývající ze závazku MěBP.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14. 09. 2010
1080/10

Rada města neschvaluje


přednostní přidělení bytu manželům Dagmar a Štefanu Giňovým, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14. 09. 2010
1081/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č. p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Kašparem (nar. 06. 10. 1986), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010
1082/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2007304/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou Ing. Ervínem Wacníkem, ředitelem společnosti GTT a.s, se sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, PSČ 182 00, IČ: 63080605 dle předloženého znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010
1083/10

Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Broumlovkou 266/2, PSČ 140 22, zastoupenou společností Michlovský - stavební s.r.o., se sídlem Salaš 99, 763 51 Zlín, IČ: 27714080 dle předloženého znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010
1084/10


Rada města schvaluje


uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem, jako budoucím prodávajícím a manželi Jitkou Rejlkovou, nar. 09. 03. 1972 a Jiřím Rejlkem, nar. 14. 05. 1967, oba bytem Talafusova 462, 566 01 Vysoké Mýto jako budoucími kupujícími v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30. 09. 20101085/10

Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Města Vysoké Mýto mezi Městem Vysokým Mýtem a společností Tenishala VM, s.r.o. se sídlem Talafusova 462, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 28797507 v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30. 09. 2010
1086/10

Rada města neschvaluje


uzavření Nájemní Smlouvy č.007/09 mezi Ing. Stanislavem Brunclíkem, Litomyšlská 65 Vysoké Mýto a městem Vysokým Mýtem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 2010
1087/10

Rada města neschvaluje


uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Vysokým Mýtem jako půjčitelem a Městem Chrudim se sídlem Resselovo nám. 77, Chrudim 537 16, IČ: 00270211 jako vypůjčitelem.  Předmětem výpůjčky je socha sv. Josefa s Ježíškem, která se nyní nachází na okraji města při komunikaci na Knířov.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 09. 20101088/10

Rada města schvaluje

odročení soudního jednání za účelem zjištění dodržování dohody o splácení dluhu s manželi Gabriela a Ľuboslav Gažiovi, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto.
 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 14.09.2010
1089/10

Rada města bere na vědomí

informace starosty a místostarosty.


                                                                                                                                

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta