Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2005-29 ze dne 16. 8. 2005

26.08.05

 
U s n e s e n í    č. 29/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 16. 8. 2005
 
                                                                                                                                  
Rada města schvaluje:
 
605/05
 
pořad schůze rady města konané dne 16. 8. 2005 dle předloženého návrhu.
 
 
606/05
 
přidělení bytu č. 8 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích  ve Vysokém Mýtě Lucii Šedové (nar.28.1.1977) bytem Prosečné 50 na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 17.000,-Kč.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
607/05
 
přidělení bytu č. 227 v DPS Litomyšlská 50, pí Klečkové Emilii,  bytem  Školní 412, Vysoké Mýto
                                                                            Z: sl. Ing. Iveta Fajglová
                                                                            T: ihned
608/05
 
stanovení úhrad za úkony pečovatelské služby v předloženém znění.
 
                                                                            Z: sl. Ing. Iveta Fajglová
                                                                            T: ihned
609/05
 
uzavření smlouvy č.142 o nájmu části pozemku p.č. 4804 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 162 m2 za účelem užívání této nemovitosti jako restaurační předzahrádky a přístupové komunikace k domu č.p. 199, mezi městem Vysoké Mýto a panem Stanislavem Soukenkou, nar. 08.02.1951, Vysoké Mýto - Město, nám. Vaňorného 199, Vysoké Mýto, IČ: 18839673, s účinností od 01.09.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné ve výši 40.500,-Kč bude hrazeno ve dvou splátkách po 20.250,-Kč a to vždy do 30.04. a 31.10. příslušného kalendářního roku, poplatek za užívání pozemku v období od 01.09.2003 do 31.08.2005 ve výši 81.000,-Kč bude uhrazen společně s nájemným za období od 01.09.2005 do 31.12.2005 nejpozději do 31.10.2005.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
610/05
 
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – garáže č.1 (viz plánek) v domě č.p. 815, V Peklovcích, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto, mezi městem Vysoké Mýto zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. a panem Pavlem Zelenkou, nar. 13.03.1973, Litomyšlské Předměstí, Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto, s účinností od 01.09.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné ve výši 500,-Kč bude hrazeno předem vždy do 5. dne příslušného měsíce.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
611/05
 
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – garáže č.2 (viz plánek) v domě č.p. 815, Litomyšlské Předměstí, V Peklovcích, Vysoké Mýto, mezi městem Vysoké Mýto zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. a panem Ing. Mariánem Mintálem, nar. 25.03.1970, Pražské Předměstí, Dobrovského 74, Vysoké Mýto, s účinností od 01.09.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné ve výši 500,-Kč bude hrazeno předem vždy do 5. dne příslušného měsíce.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
612/05
 
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – garáže č.3 (viz plánek) v domě č.p. 815, Litomyšlské Předměstí, V Peklovcích, Vysoké Mýto, mezi městem Vysoké Mýto zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. a manželi Hanou Strbačkovou, nar. 17.04.1976 a Pavlem Strbačkou, nar. 11.01.1976, Pražské Předměstí, V Peklovcích 503, Vysoké Mýto, s účinností od 01.09.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné ve výši 500,-Kč bude hrazeno předem vždy do 5. dne příslušného měsíce.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
613/05
 
s prodejem publikace „Cestujeme po Čechách – Pardubický kraj“ v IC za cenu Kč 30,-- za kus.
                                                                            Z: sl. Mgr. Hana Faifrová
                                                                            T: ihned
614/05
 
s vyřazením hmotného majetku dle předloženého návrhu.
 
                                                                            Z: p. Aleš Felgr
                                                                            T: ihned
615/05
 
s přijetím finančního daru ve výši 3.000,- Kč od firmy KBT Elektronic Vysoké Mýto na částečné pokrytí nákladů Sportovního dne, konaného 22. června 2005.
 
                                                                            Z: p. Aleš Felgr
                                                                            T: ihned
616/05
 
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu pozemku p.č. 4917/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 288 m2 .
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
617/05
 
s tím aby KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 56213 Ústí nad Orlicí, IČ: 00032212 přefakturovalo část nákladů na stavební úpravy objektu č.p. 74 v Domoradicích na město Vysoké Mýto jako majitele objektu, v maximální výši  40.000,--Kč.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
618/05
 
se zveřejněním informace o možnosti prodeje garáže č. 21/805 v ulici Plk.B.Kohouta, Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
619/05
 
s pořádáním sportovní akce v neděli dne 18.09.2005 od 10:00 do 14:00 hod. Běh proběhne v ulicích Tůmova, Šafaříkova, A.V.Šembery, Vladislavova a v Jungmannových sadech ve Vysokém Mýtě s tím, že v průběhu celé akce budou odpovídat za pořádek pořadatelé, tj. Atletický oddíl Vysoké Mýto  a po skončení akce pořadatelé zajistí úklidové práce.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
620/05
 
s  přidělením bytu č. 4 v č.p. 774 na Nám. Naděje  ve Vysokém Mýtě slečně Marii Atanasové (nar.2.3.1985) trvale bytem Nám. Naděje 774, Vysoké Mýto.
                                                                           
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
621/05
 
s přidělením bytu č. 5 v č.p. 811 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě panu Luďku Bílému (nar.21.2.1966) bytem V Peklovcích 811, Vysoké Mýto.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
622/05
 
RM souhlasí s vybudováním vjezdu na parcelu č. 2286 v k. ú. Vysoké Mýto přes pozemek p. č. 4900/6 v k. ú. Vysoké Mýto s tím, že žadatel p. Stanislav Menclík, bytem Dobrovského 70, Vysoké Mýto vybuduje na své náklady příjezd ze dvou řad zatravňovacích tvárnic přes pás veřejné zeleně. Na začátku příjezdu z parkoviště a v úrovni vjezdu do garáže pana Chmelíka bude odstraněna výsadba keřů v potřebné šíři.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
Rada města nesouhlasí:
 
623/05
 
s převodem užívacích práv k bytu č. 10 v č.p. 805 v ulici Plk. B. Kohouta dle předloženého návrhu.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
Rada města uděluje:
 
624/05
 
dotaci České abilympijské asociaci ve výši Kč 1.000,--.
 
                                                                            Z: sl. Mgr. Hana Faifrová
                                                                            T: ihned
625/05
 
Českému klubu nedoslýchavých HELP, středisku v Ústí nad Orlicí dotaci na rozvoj činnosti ve výši Kč 1.000,--.
                                                                            Z: sl. Mgr. Hana Faifrová
                                                                            T: ihned
 
Rada města souhlasí:
 
626/05
 
se zveřejněním informace o možnosti prodeje níže uvedených bytových jednotek v domě čp. 87/I ul. Sv. Čecha Vysoké Mýto včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemcích.
byt č. 1               cena dle ZP                    Kč 766.340,--
byt č. 3               cena dle ZP                    Kč 833.290,--
byt č. 4               cena dle ZP                    Kč 703.850,--
RM si vyhrazuje právo na odstoupení od všech podaných nabídek.
 
                                                                            Z: p. Jiří Ropek
                                                                            T: ihned
 
Rada města bere na vědomí:
 
627/05
 
konání příštího zasedání RM dne 30. 8. 2005.
 
628/05
 
informace p. starosty a p. místostarosty. 
 
 
 
 
Rada města zrušuje:
 
629/05
 
usnesení číslo 486/05 ze dne 15.06.2005
                                                                          Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                          T: ihned
 
Rada města ukládá:
 
630/05
 
p. starostovi zabezpečit písemné sdělení o způsobu likvidace nepotřebného materiálu Nemocnice Vysoké Mýto.
 
                                                                          Z: p. Bohuslav Fencl
                                                                          T: ihned
 
 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta