Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 5.6.2020

Usnesení RM č. 2010-31 ze dne 7.9.2010

14.09.10

 

Souhrn usnesení č. 31/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 7. 9. 20101021/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 7. 9. 2010 dle předloženého návrhu.
1022/10


Rada města schvaluje


změnu splatnosti dosud neuhrazených jednotlivých splátek nájemného za měsíce květen až prosinec roku 2010 vyplývajících ze smlouvy č.187 o nájmu nemovitostí ze dne 6.8.2010 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 27543111 a to o 12 měsíců.


Zodpovídá:   vedoucí OFI

Termín:           ihned 

1023/10

Rad města ukládá


řediteli Městského klubu Vysoké Mýto předložit plán úsporných opatření směřujících ke snížení předpokládané účetní ztráty za rok 2010.


Zodpovídá: p. Pohorský

Termín: 21.9.2010
1024/10


Rada města schvaluje


udělení výjimky z počtu dětí u Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto pro školní rok 2010/2011 v počtu 25 dětí na 1. a 2.třídu.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned1025/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města Vysokého Mýta přijmout následující usnesení:


Zastupitelstvo města Vysoké Mýto


l.   s c h v a l u j e

     Dohodu o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými  

     činnostmi   souvisejících a to: 

     mezi smluvními stranami: Pardubický kraj - Převodce I, Dům dětí a mládeže  

     Mikádo, Vysoké Mýto, Choceňská 190 - Převodce II a město Vysoké Mýto -

     Nabyvatel s účinností od 1.1.2011.


II.  z ř i z u j e

     Příspěvkovou organizaci Mikádo - středisko volného času, Vysoké Mýto


III. s c h v a l u j e

     Zřizovací listinu příspěvkové organizace Mikádo - středisko volného času Vysoké

     Mýto

    

 IV. u k l á d á

      Ing. Martinu Krejzovi, starostovi města, zajistit kroky související s převodem  

      příspěvkové organizace na město Vysoké Mýto v souladu se zákonem      č.290/2002  Sb.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


1026/10


Rada města nedoporučuje


Zastupitelstvu města Vysoké Mýto převzít Základní uměleckou školu, Vysoké Mýto a zřídit novou příspěvkovou organizaci k 01.01.2011.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


1027/10

Rada města schvaluje


změnu v text dohody o narovnání s VCES a.s. ve věci řešení reklamovaných vad na Fermentační stanici Vysoké Mýto. Změna spočívá v prodloužení termínu k odstranění závady chlazení bioplynu do 20.12.2010.

1028/10


Rada města ukládá:


jednatelům obchodních společností Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. a Městský klub Vysoké Mýto s.r.o., aby zajistili za rok 2010 provedení účetního auditu, a to prostřednictvím společnosti ZH BOHEMIA spol. s .r.o., IČ 48264784.


                                                                  Zodpovídají: jednatelé společností

                                                                  Termín: 30.6.2011


1029/10

Rada města doporučuje:


jednatelům obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., aby zajistili za rok 2010 provedení účetního auditu, a to prostřednictvím společnosti ZH BOHEMIA spol. s r.o., IČ 48264784.

1030/10


Rada města přijímá

dotaci určenou rozhodnutím o poskytnutí dotace na akci Vysoké Mýto - Studie proveditelnosti vybraných prvků systému PBPO a PPO v povodí Blahovského potoka definovaných na základě studie odtokových poměrů  (CZ.1.02/1.3.00/10.06430) identifikační č. 115D112000426.


Zodpovídá:    vedoucí OÚP

Termín:           do 30.9.2010 

1031/10


Rada města schvaluje

smlouvu č. 10050731 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí v předloženém znění na realizaci akce Vysoké Mýto - Studie proveditelnosti vybraných prvků systému PBPO a PPO v povodí Blahovského potoka definovaných na základě studie odtokových poměrů  (CZ.1.02/1.3.00/10.06430) identifikační č. 115D112000426.


Zodpovídá:    vedoucí OÚP

Termín:           do 30.9.2010 

1032/10

Rada města  souhlasí


s pořádáním produkce indiánského DUA EV včetně prodeje CD  na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech 09.09.2010 od 10:00 do 17:30 hodin. a 10.09.2010 od 10:00 do 16:45 hodin. Akci pořádá pan Adalid Victor Heredia Choque, Zimova ul. 623/14, 142 00 Praha 4, IČ. 61263486,  zábor veřejného prostranství činí 3 m2.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  09.09.2010
1033/10


Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu pozemku označeného jako p.p.č. 4289/114, který byl oddělen GP č.3403-158/2010 z pozemku označeného jako p.p.č.4289/1 trvalý travní porost v obci a katastrálním území Vysoké Mýto za účelem výstavby hangáru v předložené verzi.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
1034/10


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.566 o nájmu pozemku mezi Městem Vysokým Mýtem jako pronajímatelem a  Robertem Němcem nar.27.11.1976 a Martinou Němcovou nar. 22.09.1973, oba bytem Prokopa Velikého 796, 566 01  Vysoké Mýto, jako nájemci v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.09.2010
1035/10


Rada města schvaluje

uzavření Dohody o zaplacení úhrady za užívání pozemku ke smlouvě č.566 o nájmu pozemku mezi Městem Vysokým Mýtem jako pronajímatelem a  Robertem Němcem nar.27.11.1976 a Martinou Němcovou nar. 22.09.1973, oba bytem Prokopa Velikého 796, 566 01  Vysoké Mýto, jako nájemci v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.09.2010
1036/10


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o krátkodobé výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem a MĚSTSKÝM  KLUBEM Vysoké Mýto s.r.o., Litomyšlská 71, 566 01  Vysoké Mýto, IČ: 27543111. Předmětem bezplatné výpůjčky je  část pozemku o výměře 176 m2, označeného jako  p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace (náměstí Přemysla Otakara II.) za účelem umístění stánků s občerstvením na ploše o výměře 32 m2 a dětských atrakcí na ploše o výměře 144  m2 dne 11.09.2010 při akci Mezinárodní partnerské dny.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  10.09.2010 

1037/10

Rada města souhlasí

s prodejem okrasných dřevin panem Michalem Čapkem, České Heřmanice na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 17.09.2010. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 17.09.2010 

1038/10


Rada města souhlasí 

         

s pořádáním Minifestivalu dětských a studentských hudebních skupin Vysokomýtska na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 17.09.2009 od 13:00 do 21:00. Vzhledem k charakteru akce bude bez poplatku za zábor veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  17.09.2010
1039/10


Rada města zrušuje

usnesení č.911/10 ze dne 27.07.2010


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
1040/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 77/10 ze dne 23.06.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 09. 2010
1041/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti prodeje

bytové jednotky č. 560/7  v č.p. 560 v ulici V Zahrádkách, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu ve výši 395/1000 na společných částech domu č.p. 560, 561 a na pozemcích označených jako p.p.č. 1557/2 a 1557/5 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned1042/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o zprostředkování a poskytování služeb souvisejících s prodejem nemovitosti - bytové jednotky 560/7 v č.p. 560 v ulici V Zahrádkách, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu ve výši 395/1000 na společných částech domu č.p. 560, 561 a na pozemcích označených jako p.p.č. 1557/2 a 1557/5 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto se společností M & M reality holding a.s, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1675/2, PSČ 110 00, IČ: 27487768 v předloženém znění


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.09.2010

1043/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o zprostředkování a poskytování služeb souvisejících s prodejem nemovitosti - bytové jednotky č. 535/3  v č.p. 535 v ulici Husova, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu ve výši 126/1000 na společných částech domu č.p. 535, 536 a na pozemcích označených jako p.p.č. 1062 a 1063 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto se společností M & M reality holding a.s, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1675/2, PSČ 110 00, IČ: 27487768 v předloženém znění


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.09.2010

1044/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje směnu a prodej pozemků označených jako p. p. č. 10117/2 orná půda, který byl oddělen z pozemku p. p. č. 10117 orná půda, pozemku p. p. č. 10189/1 ostatní plocha - manipulační plocha, který byl oddělen z pozemku 10189 ostatní plocha - manipulační plocha a pozemku p. p. č. 10191/2 ostatní plocha - ostatní komunikace, který byl oddělen z pozemku p. p. č. 10191 ostatní plocha - ostatní komunikace vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve  vlastnictví města Vysokého Mýta, které je směňující a prodávající za pozemky označené jako p. p. č. 10184/2 ostatní plocha - manipulační plocha, který byl oddělen z pozemku p. p. č. 10184 ostatní plocha - manipulační plocha, pozemků p. p. č. 10188/2 a 10188/3 vše ostatní plocha jiná plocha, které byly odděleny z pozemku 10188 ostatní plocha - jiná plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví pana Zdeňka Bureše (nar.: 02.09.1974), bytem Jiráskova 478, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto, který je směňující a kupující, jmenované pozemky byly odděleny geometrickým plánem č. 3447-464/2010, za kupní cenu ve výše 50.766,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 09. 2010
1045/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 187/2 orná půda v obci Vysoké Mýto v k. ú. Lhůta u Vysokého Mýta z důvodu plánované výstavby rodinných domů.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 09. 2010

1046/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 5120/4 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k. ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 09. 2010

1047/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje výkup pozemku označeného jako p. p. č. 1536 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto za cenu 7.100,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 09. 2010

1048/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje změnu termínu na rekonstrukci budovy č.p. 819, Masarykovo náměstí, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto, který dne 12. 12. 2007 schválilo ZM usnesením č. 217/07 a to z 31.12.2010 na 29.02.2012.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 09. 2010

1049/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Leošem Rejmanem (nar. 13.09.1967), bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010

1050/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Martinou (nar. 04.11.1970) a Petrem (nar. 21.07.1972) Pirklovými, oba bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010


1051/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Lenkou (nar. 02.06.1972) a Františkem (nar. 18.11.1971) Bryndovými, oba bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010

1052/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 88 v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě s manželi Věrou (nar. 25.04.1963) a Pavlem (nar. 06.01.1951) Ropkovými, oba bytem Jaroslav 11 na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010

1053/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Novákovou (nar. 16.05.1978), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010

1054/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 50 v ulici Litomyšlská ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 22.05.1964) a Marcelou (nar. 03.08.1971) Špringrovými, oba bytem Litomyšlská 50, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, budou-li manželé Špringrovi plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále pan Špringr zaměstnancem společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010 

1055/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Šotnerovou (nar. 08.09.1972), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li paní Šotnerová plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnankyní Městského úřadu Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010 

1056/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Kryčem (nar. 20.11.1974), bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010
1057/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Fikejzovou (nar. 15.02.1965), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.10.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010 

1058/10


Rada města schvaluje


přidělení bytu č. 3 v č.p. 857  v  ulici Husova ve Vysokém Mýtě manželům Renatě (nar. 21.11.1975) a Petru (nar. 28.06.1975) Ferkovým, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že manž. Ferkovi vrátí byt č. 5 v č.p. 856 v ulici Husova, který nyní užívají, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.10.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010
1059/10


Rada města schvaluje


přidělení  bytu č. 2 v č.p. 171  v  ulici Čapkovská ve  Vysokém Mýtě paní Zdence Petikové (nar. 21.02.1987) a panu Jiřímu Šarközimu (nar. 19.01.1987), oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že paní Petiková s panem Šarközim vrátí byt č. 7 v č.p. 171 v ulici Čapkovská, který nyní užívají, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.10.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010
1060/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 449 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Zvolánkem (nar. 13.05.1968), bytem B. Smetany 92, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 56.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Pravec Aleš (nar. 06.08.1980), V Peklovcích 481, Vysoké Mýto,

3.   Stloukal Pavel (nar. 27.01.1988), V Břízkách 778, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010

1061/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Jiřinou Hermanovou (nar. 31.12.1983), bytem Doubravice 13. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Jindra Janková (nar. 18.10.1984), Ležáků 674, Vysoké Mýto,

3.   Marie Michalcová (nar. 08.11.1947), V Peklovcích 448, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010 

1062/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Janou Klapalovou (nar. 23.05.1967), bytem Libecina 28. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.400,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Jiřina Hermanová (nar. 31.12.1983), Doubravice 13,

3.   Jiří Janko (nar. 29.09.1982), Ležáků 674, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010
1063/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Kosačíkovou (nar. 20.03.1953), bytem Ležáků 672, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Jakub Kačírek (nar. 08.02.1987), Českých bratří 216, Vysoké Mýto,

3.   Luboš Lejhanec (nar. 13.10.1963), B. Smetany 92, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010
1064/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Janko (nar. 29.09.1982), bytem Ležáků 674, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Zuzana Hykyšová (nar. 28.12.1982), Slov. nár. povstání 609, Vysoké Mýto,

3.   Tereza Šípková (nar. 18.10.1983), Brandlova 505, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010 

1065/10


Rada města projednala


stanovisko Ministerstva financí č.j. 11/78428/2010 -114 ze dne 28.7.2010 a bere jej na vědomí.   

1066/10


Rada města schvaluje


uzavření koncesní smlouvy Provozování sociálních služeb domova pro seniory v objektu Domova důchodců Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a společností Ledax Care o.p.s. ve znění předloženém v nabídce společnosti Ledax Care o.p.s. a upravené dle protokolu z jednání s uchazečem ze dne 22.6.2010.


1067/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření koncesní smlouvy Provozování sociálních služeb domova pro seniory v objektu Domova důchodců Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a společností Ledax Care o.p.s. ve znění předloženém v nabídce společnosti Ledax Care o.p.s. a upravené dle protokolu z jednání s uchazečem ze dne 22.6.2010. 

1068/10


Rada města souhlasí


s pořádáním akce „Den stromů trochu jinak" na náměstí Přemysla Otakara II. dne 21.10.2010 od 12:00 - 16:30 hod.


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned 

1069/10

Rada města schvaluje

zapojení města Vysoké Mýto do projektu Orlického cyklo&in-line království, organizačně zastřešeného destinační společností Orlické hory a Podorlicko (dále jen OHP, IČ: 72034459 se sídlem Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou) a schvaluje účelový příspěvek subjektu OHP na léta 2010 a 2011 ve výši celkem 30.000,--Kč. Tento příspěvek je účelově vázán na přípravu tohoto projektu."
1070/10

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a p.Tomáškové.


                                                                                                                                

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta