Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2010-30 ze dne 31.8.2010

07.09.10

 

Souhrn usnesení č. 30/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 31. 8. 20101005/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 31. 8. 2010 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                       

1006/10

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit rozpočtové změny Technických služeb Vysoké Mýto č. 1/2010.1007/10


Rada města bere na vědomí


výpověď smlouvy o nájmu garáže v č.p.815  ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná dnem 25.08.2010 a končí 25.11.2010. Pokud se najde nový nájemce na nebytové prostory, jež jsou předmětem smlouvy dříve, bude podepsána dohoda o ukončení nájmu před vypršením termínu ukončení výpovědní lhůty.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

1008/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti pronájmu garáže v č.p. 815,  ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

1009/10

Rada města schvaluje


ceník zboží v informačním centru dle návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

1010/10


Rada města neschvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Centru pro rodinu Kujebáček, o. s. ve výši 8 000 Kč na zakoupení dvou pracovních stolů pod počítač.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned 

1011/10

Rada města souhlasí

s použitím znaku města Vysokého Mýta na vlajku FAN - KLUBU SPARTA PRAHA, který působí ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

1012/10


Rada města schvaluje


dotaci  města Vysokého Mýta Basketbalovému klubu Sokol Vysoké Mýto ve výši 25 tis. Kč na úhradu nájemného.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned
1013/10


Rada města schvaluje


zahraniční služební cestu pro starostu Ing. Martina Krejzu a místostarostu Ing. Františka Jiraského do partnerského města Pyrzyc ve dnech 2. - 5. 9. 2010.

1014/10


Rada města nedoporučuje


ZM schválit prodej akcií ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. dle nabídky Mgr. Zdeňka Geista.
1015/10


Rada města bere na vědomí


Zápis ze schůze finančního výboru č.3-2010 ze dne 30.srpna 2010.

1016/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení Rozbor hospodaření sestavený k 30.6.2010.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 15.9.2010
1017/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.2-2010.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 15.9.2010 

1018/10

Rada města bere na vědomí


žádost p. Kicovové, bytem Džbánov 27 o zrušení udělené pokuty Městskou policií

Vysoké Mýto za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 

1019/10

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. jmenuje

hodnotící komisi pro veřejnou zakázku Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. - „Běžná údržba bytového a nebytového fondu v majetku Města Vysoké Mýto"

ve složení: Ing. Jiraský, JUDr. Poláček, Ing. M. Zima, p. Jareš, Ing. Karmín.1020/10

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a p. Kejzlarové.


                                                                                                                                
Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta