Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2005-28 ze dne 2. 8. 2005

10.08.05

 
U s n e s e n í    č. 28/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 2.8.2005
 
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
575/05
s přijetím finančního daru ve výši 6.000,-Kč slovy šesttisíckorunčeských od AUTOSERVIS, spol. s r.o. sídlo: Vysoké Mýto 76/II, okres Ústí nad Orlicí,  PSČ  566 01,  IČ: 006 53 667 na ekologické účely ve městě Vysokém Mýtě. 
 
                                                                                     Z: p. Ing. Jetmarová
                                                                                     T: ihned
 
 
576/05
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu nebytových prostor ( kancelář + společné soc. zařízení)) v budově č.p. 198, ul. Karolíny Světlé, Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
577/05
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu nebytových prostor (garáží popř. dílen) v budově e.č. 15, Masarykovo náměstí, Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
578/05
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu, prodeje části pozemku p.č. 6112/2 v k.ú. Vysoké Mýto.
                                                                               
                                                                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                T: ihned
 
 
 
 
579/05
s vybudováním vjezdu a parkoviště na pozemku p.č. 4214/24 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
580/05
s pořádáním akce oslav 20 let Domu dětí a mládeže Mikádo, Choceňská 190, Vysoké Mýto dne 17. 09. 2005 od 14:00 do 21:00 v prostorách dětského hřiště a přilehlého parkoviště u ulic Chelčického a Brandlovy, Vysoké Mýto. Po skončení akce pořadatelé zajistí úklidové práce.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
581/05 
se zveřejněním informace o možnosti prodeje objektu bez č.p. v Brtči na st.p.č. 39, pozemku st.p.č. 39 o výměře 52 m2 v k.ú. Brteč a části p.p.č. 466 vše v k.ú. Brteč.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
582/05
se zrušením dětského hřiště na pozemku p.č.4664/117 v k.ú. Vysoké Mýto. 
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
583/05
s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc červen a červenec 2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                         Z: p. Pohorská
                                                                                            T: ihned                 
 
                                                                                              
584/05
s poskytnutím  dotace  ve výši 5 tis. Kč na provoz Potravinové banky Naděje Litomyšl.
 
                                                                                     Z: p. Mgr. Faifrová
                                                                                     T: ihned
                                                                                                                                                                               
Rada města schvaluje:
 
585/05
pořad schůze rady města konané dne 2.8.2005 dle předloženého návrhu.
 
 
586/05
čerpání investičního fondu MŠ Kamarádi dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Mgr. Štindlová
                                                                                     T: ihned
 
587/05
dodatek č. l k odpisovému plánu na rok 2005 MŠ Kamarádi dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Mgr. Štindlová
                                                                                     T: ihned
 
588/05
přidělení bytu č. 2 v ulici V Peklovcích 448, Vysoké Mýto velikosti 1+1 panu Ing. Pavlu Majovi (nar.23.2.1967) bytem Jihlavská 48, Okříšky na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li nadále zaměstnán v České pojišťovně ve Vysokém Mýtě. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 17.000,-Kč.
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
589/05
převod užívacích práv k bytu č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova z pana Josefa Giňi na manžele Františka (nar.22.9.1961) a Marii (nar.26.6.1964) Giňovy za podmínky, že před podpisem nové nájemní smlouvy nebude na výše uvedeném bytě váznout dluh na nájemném.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
590/05
uzavření smlouvy č.138 o nájmu části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 8 m2 za účelem zřízení předzahrádky mezi městem Vysoké Mýto a panem Josefem Černíkem, nar.5.5.1928, Štefánikova 558, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto s účinností od 01.09.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 32,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
591/05
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 198/I uzavřené dne 14.05.2003 mezi Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. a paní Janou Hladíkovou, IČ: 66306558, Javorníček 18, k 31.08.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
592/05
nevymáhat dlužné částky po společnosti Služby Vysoké Mýto, s.r.o. do doby konání valné hromady této společnosti.  
 
                                                                                    Z: p. JUDr. Poláček
                                                                                     T: ihned
 
593/05
služební cestu starosty města p. Bohuslava Fencla do Rakouska dne 20.7.2005.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská 
 
 
Rada města svěřuje:
 
594/05
dle § 102 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odboru životního prostředí MěÚ Vysoké Mýto působnost podle § 58 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v  platném znění , pro řízení o uložení pokuty firmě PROVYS, spol. s r.o., se sídlem  Řetůvka 48, PSČ 561 41, IČO: 498 14 737 
 
                                                                                     Z: p. Ing. Jetmarová
                                                                                     T: ihned
 
Rada města odkládá:
 
595/05
žádost p. Stanislava Menclíka, bytem Dobrovského 70, Vysoké Mýto o povolení vjezdu na pozemek p.č. 2286 v k. ú. Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 16.8.2005
 
 
Rada města doporučuje:
 
596/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 12 a 304 v k. ú. Domoradice manželům Filippiovým, Domoradice č.p 3, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši  4.620,--Kč + náklady města.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.9.2005
 
 
597/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2946/70 v k.ú. Vysoké Mýto Petru Jetmarovi, Okružní 302, Ústí n.O. za cenu dohodou ve výši 150,--Kč za m2 za podmínky, že pan Jetmar před podpisem kupní smlouvy uhradí částku za užívání pozemku ve výši 5280,-Kč.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.9.2005
 
 
598/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 3292/1 v k.ú. Vysoké Mýto Blance Lukášové, Olbramovická 8/712, Praha 4 za cenu dohodou ve výši 200,--Kč za m2 + náklady města. Ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto za výše uvedenou sjednanou kupní cenu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.9.2005
599/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 1143 v k.ú. Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 14.9.2005
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
600/05
výpověď ze smlouvy o nájmu nebytových prostor č.114 na Masarykově náměstí uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a panem Miroslavem Šimberským, Větrná 714, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto. Tříměsíční výpovědní lhůta počíná běžet od 01.07.2005.
 
601/05
konání zasedání RM dne 16.8.2005 od 13.00 hod.
 
602/05
dopis firmy Kobra Cargo, s.r.o. Vysoké Mýto  ze dne 1.8.2005.
 
603/05
informace starosty a místostarosty města.
 
 
 
Rada města mění:
 
604/05
termín v usnesení č. 573/05 ze dne 12.7.2005 z 22.7.2005 na 31.8.2005.
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta