Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2010-29 ze dne 24.8.2010

30.08.10

Souhrn usnesení č. 29/10

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 24. 8. 2010
 

970/10

 

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 24. 8. 2010 dle předloženého návrhu.


 


971/10


Rada města              s o u h l a s í

  

s uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služby mezi Městem Vysokým Mýtem a organizací SKP-CENTRUM, o.p.s. Pardubice, Jungmannova 2550, Pardubice ze dne 12.01.2010 - dle přiloženého dodatku.

 

Zodpovídá:   lic. Romana Vondřejcová - OSZ

Termín:           24. srpna 2010
972/10


Rada města s ch v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo s firmou Tomáš Valek - Orsej, Husova 184, 566 01 Vysoké Mýto,  IČ: 63202026, jako dodavatelem služeb malého rozsahu na akci: Veřejná zeleň - náhradní výsadba ve Vysokém Mýtě: Areál Domova důchodců ve Vysokém Mýtě, Úprava svahu pod Domovem důchodců ve Vysokém Mýtě - Sadové úpravy, Vysoké Mýto - Park Za hřbitovem, za nabídkovou cenu 722 336,- Kč. vč. DPH.


Termín:           do 13.9.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP 

973/10

 

Rada města s ch v a l u j e

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 27772179, jako dodavatelem dodávek malého rozsahu na akci: Vysoké Mýto - zvýšení bezpečnosti - I. etapa, za nabídkovou cenu 309 056,- Kč. vč. DPH.


Termín:           do 13.9.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
974/10


Rada města s ch v a l u j e

 

smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, jako dodavatelem stavebních prací na akci malého rozsahu:  Oprava chodníku v ulici Štefánikova  za nabídkovou cenu

208 868,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 30.9.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
975/10


Rada města s ch v a l u j e

 

smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, jako dodavatelem stavebních prací na akci malého rozsahu:  Oprava chodníku v ulici Generála Svatoně u křižovatky ve Vysokém Mýtě  za nabídkovou cenu 233 920,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 30.9.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
976/10


Rada města s ch v a l u j e

 

smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437,   566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, jako dodavatelem stavebních prací na akci malého rozsahu:  Výstavba pískoviště v sídlišti za Pivovarem ve Vysokém Mýtě  za nabídkovou cenu 109 013,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 30.9.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


 

 

977/10


Rada města s ch v a l u j e

 

Dodatek č.1 ke kupní smlouvě v přeloženém znění s firmou LINET spol. s r.o.,                           IČ: 00507814, se sídlem: Želevčice 5, 274 01 Slaný na dodávku zboží na akci „Vnitřní vybavení pro Domov důchodců Vysoké Mýto - novostavba ".


Termín:           do 30.09.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
978/10


Rada města schvaluje


navýšení rozpočtu o 60 000 Kč  pro Vysokomýtský zpravodaj na rok 2010.


 979/10


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy č.1035 o nájmu pozemků mezi Městem Vysokým Mýtem jako nájemcem a Ing Vlastimilem Andrlem (nar.16.12.1934), Milíčova 233, Vysoké Mýto a Ing Vlastimilem Andrlem (nar.01.06.1962), Milíčova 233, Vysoké Mýto a Ing. Leonou Kozinovou (nar.04.04.1959), Poděbradova 398/79, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2  jako pronajímateli. Smlouva se týká nájmu pozemků označených jako p.p.č. 4854/2 a 4854/3 oboje ostatní plocha - ostatní komunikace o celkové výměře 198 m2 (spoluvlastníci podílu vždy 1/3)  a p.p.č.851/5 zahrada o výměře 10 m2 (vlastník Ing.Vlastimil Andrle nar.16.12.1934) vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Smlouva se uzavírá  na dobu neurčitou od 01.09.2010  nájemné bude hrazeno jednou ročně vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku ve výši 5,--Kč/m2/rok. Poplatek za užívání před uzavřením smlouvy bude započítán do úhrady prvního nájemného za rok 2010, které bude uhrazeno do 31.10.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010
980/10


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy č.2036 o výpůjčce Centra sociálních služeb Vysoké Mýto mezi  Městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto, Čapkovská 46, IČ: 70888671, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.08.2010
981/10


Rada města souhlasí


s užíváním veřejného prostranství náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 25.08.2010 za účelem pořádání charitativní sportovní akce „Sportovní odpoledne" - aerobik , zumba. Výtěžek z této akce bude věnován na charitativní účely - pomoc postiženým povodní, tudíž se poplatek za zábor neplatí.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  25.08.2010
982/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti prodeje pozemku označeného jako p. p. č. 1105/5 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto. v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned
 

983/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 76/10 ze dne 23.06.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 09. 2010
984/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti prodeje bytové jednotky č. 535/3 v č.p. 535 v ulici Husova, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu ve výši 126/1000 na společných částech domu č.p. 535, 536 a na pozemcích označených jako p.p.č. 1062 a 1063 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto bytové jednotky č. 678/16 v č.p. 678 v ulici Větrná, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu ve výši 97/5000 na společných částech domu č.p. 677, 678 a na pozemcích označených jako p.p.č. 4644/92 a 4644/93 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto bytové jednotky č. 664/8  v č.p. 664 v ulici Ležáků, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně spoluvlastnického podílu ve výši 13/1000 na společných částech domu č.p. 664, 665 a na pozemcích označených jako p.p.č. 4644/99 a 4644/100 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

985/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti směny, prodeje pozemků označených 10117/2 orná půda, 10189/1 ostatní plocha - manipulační plocha a 10191/2  ostatní plocha - ostatní komunikace vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

986/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 5150/21 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k. ú. Vysoké Mýto, který byl oddělen GP č. 3105-81/2007 z pozemku označeného jako p. p. č. 5120/7 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům Martině (nar.: 22. 09. 1973) a Robertu (nar.: 27. 11. 1976) Němcovým, bytem Prokopa Velikého 796, 566 01 Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 5.485,-Kč. Za podmínky, že žadatelé uzavřou na předmětný pozemek smlouvu o nájmu a dohodu o úhradě poplatku za užívání pozemku.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 09. 2010

 

987/10


Rada města nesouhlasí


s umístěním reléového domku pro technologii zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu v km 9,199 trati Choceň - Litomyšl na pozemku označeném jako p. p. č. 1520 ostatní plocha ostatní komunikace v obci a k. ú. Vysoké Mýto, jelikož je jmenovaný pozemek předmětem smlouvy o poskytnutí podpory na akci CZ. 1.02. /6.5.00/08.03048 Regenerace významných dřevin - Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

988/10


Rada města souhlasí


s „Prohlášením o vlastnictví" budov

Trafostanice B TS 1205 V. Mýto Voj. Sídliště

Trafostanice B TS 205 V. Mýto Pivovarská II.

Trafostanice B TS 663 V. Mýto Voj. Sídliště

Trafostanice B TS 90 V. Mýto Voj. Nemocnice

v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31. 08. 2010

989/10


Rada města souhlasí


s žádostí o směnu pozemku označeného jako p. p. č. 238/4 ostatní plocha - neplodná půda v majetku ČR - Pozemkový fond ČR za pozemek označený jako p. p. č. 137/1 orná půda v majetku města Vysokého Mýta vše v obci Dobříkov v k. ú. Rzy.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010990/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Znojemským (nar. 16.02.1976), bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010

991/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Otakarem Doležalem (nar. 04.11.1948), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010

992/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Antonínem Šplíchalem (nar. 26.07.1962), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010

993/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Janem Pavlíčkem (nar. 10.09.1980), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010
994/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Janou Horákovou (nar. 19.05.1957), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010995/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Slavíkem (nar. 04.07.1986), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010
996/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s manželi Ilonou (nar. 15.07.1948) a Jindřichem (nar. 21.05.1953) Husákovými, oba bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010 

 

997/10

 

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 117 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Ivanou Šárovou (nar. 27.11.1966), bytem Husova 117, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.08.2011.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010

998/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.08.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.10.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010
999/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Ivetou Grzeskiewiczovou (nar. 20.12.1975), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010

1000/10

 

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Robertem Kladivou (nar. 30.10.1968), bytem Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010
1001/10


Rada města schvaluje


směnu bytu č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Magdalena (nar. 09.10.1981) a Jiří (nar. 12.09.1980) Burianovi, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto za byt č. 1 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Ema Giňová (nar. 03.06.1972), bytem Husova 856, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010

1002/10


Rada města schvaluje


přidělení  bytu č. 22 v č.p. 171  v  ulici Čapkovská ve  Vysokém Mýtě panu Karlu Benešovi (nar. 07.06.1949), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že pan Karel Beneš vrátí byt č. 23 v č.p. 171 v ulici Čapkovská, který nyní užívá, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.09.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.09.2010

1003/10


Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č.11 k pojistné smlouvě č.1516132550, uzavřené mezi  městem Vysokým Mýtem a Generali Pojišťovnou a.s., Bělehradská 132, 120 84  Praha 2, IČO: 61859869 v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.08.2010


                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

1004/10

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, p. Tomáškové a p. Hejhala.


 

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Eva  T o m á š k o v á

členka rady města