Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2010-28 ze dne 10.8.2010

18.08.10

 

Souhrn usnesení č. 28/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 10. 8. 2010


947/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 10. 8. 2010 dle předloženého návrhu.


           

                                                                                                         948/10


Rada města  s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o dílo s firmou ŠINDLAR s.r.o., Býšť 67, 533 22 Býšť,  IČ: 26003236, jako dodavatelem služby projektového manažera na akci malého rozsahu: Vysoké Mýto - Studie proveditelnosti vybraných prvků systému PBPO a PPO v povodí Blahovského potoka definovaných na základě studie odtokových poměrů a posouzení hydromorfologického stavu za nabídkovou cenu 86.760,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 31. 8. 2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

949/10


Rada města s ch v a l u j e

Uzavření smlouvy o dílo s firmou BIOPROFIT s.r.o., Lišov, Na Dolinách 876/6, okres České Budějovice, PSČ 37372 IČ: 26017377, jako dodavatelem služeb malého rozsahu na: Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, odborný posudek a veřejnoprávní smlouvu na akci: Kompostárna Vysoké Mýto za nabídkovou cenu, která s DPH činí 106 800,- Kč.


Termín:           do 31.8.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
950/10


Rada města n e s ch v a l u j e

Dodatek č.1 v přeloženém znění ke smlouvě o dílo s firmou STRABAG, a.s., Kladská 1082/67, 500 03  Hradec Králové-Slezské Předměstí, IČ: 6083874, jako dodavatelem  stavebních prací na akci malého rozsahu: Rekonstrukce ulice Brandlova ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 14.8.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP951/10


Rada města s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu na plynárenské zařízení pro Domov důchodců Vysoké Mýto - Novostavba mezi VČP Net, s.r.o. IČ 27495949, se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04 jako nájemcem a městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, Vysoké Mýto  IČ: 00279773 jako pronajímatelem v předloženém znění.


Termín:           do 31.8.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

952/10


Rada města s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny nízkého napětí s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 na akci Domov důchodců Vysoké Mýto - Novostavba v předloženém znění.


Termín:           do 31.8.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
953/10


Rada města  v y h l a š u j e

v souladu s vyhláškou ZM o provedení speciální ochranné deratizace na území města Vysokého Mýta č. 1/2001, termín speciální ochranné deratizace ve dnech 04.10.2010  - 08. 11. 2010, kterou pro město Vysoké Mýto provede oprávněná osoba - Ing. Jaroslav Drbálek, 675 03 Pozďatín 67,   IČ: 45592888.Zodpovídá: vedoucí Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned 

954/10

Rada města schvaluje

text přiložené dohody o narovnání s VCES a.s. ve věci řešení reklamovaných vad na Fermentační stanici Vysoké Mýto. Dohoda o narovnání by měla uzavřena do 31.08.2010.955/10

Rada města ukládá

vedoucím dotčených odborů a ředitelům příspěvkových organizací, aby do smluv, jejichž předmětem jsou stavební práce, zajistili zapracovaní závazku zhotovitele dodržovat ČSN č. 83 9061 o ochraně dřevin na staveništi a tento závazek zhotovitele byl zároveň zajištěn smluvní pokutou ve výši 100.000,- Kč za jednotlivé porušení.956/10


Rada města z r u š u j e


usnesení č.724/10 ze dne 15.06.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
957/10


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.10 k pojistné smlouvě č.1516132550, uzavřené mezi  městem Vysokým Mýtem a Generali Pojišťovnou a.s., Bělehradská 132, 120 84  Praha 2, IČO: 61859869 v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  15.04.2010 

958/10


Rada města  s ch v a l u j e


uzavření Smlouvy č.565 o nájmu části pozemku mezi Městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a Danielem Konopáskem, Dukelská 432, Holice v Čechách jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010
959/10

Rada města  n e s ch v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Vysoké Mýto a společnosti TORO VM a.s., Hradecká 251, 566 01 Vysoké Mýto, IČ:25277006 na část pozemku 2431/3 ostatní plocha - jiná plocha v ul. Hradecké za účelem umístění reklamního zařízení za 2.000,-Kč/rok.
 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010

960/10


Rada města  z r u š u j e

usnesení Rady města č. 932/10 ze dne 27.07.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned           961/10


Rada města  s ch v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Igorem (nar. 08.01.1985) a Mariannou (nar. 04.09.1984) Horváthovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010

962/10


Rada města  s ch v a l u j e


ceník zboží v informačním centru dle návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


 

963/10

Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í

děkovný dopis Svazu tělesně postižených ve Vysokém Mýtě za poskytnutí peněžní dotace na rehabilitační plavání 

964/10

Rada města   schvaluje

termín konání zasedání rady města na 24. 8. 2010 od 9:00 hod.965/10


Rada města  j m e n u j e
 

hodnotící komisi pro posouzení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Podpora projektového managementu a realizace školení v Dílně kvality projektu Dílna kvality Vysoké Mýto ve složení: Ing. František Jiraský, místostarosta města Vysoké Mýto, Ladislava Pohorská, tajemnice, Městský úřad Vysoké Mýto, Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., Ing. Petr Škvařil, odborník v oblasti IT, JUDr. Libor Poláček, vedoucí právního odboru, Městský úřad Vysoké Mýto, Mgr. Marie Lněničková, vedoucí odboru kanceláře vedení města, Městský úřad Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  2. 8. 2010
966/10


Rada města  j m e n u j e
 

hodnotící komisi pro posouzení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na Odborné služby - zavádění Dílny kvality projektu Dílna kvality Vysoké Mýto ve složení: Ing. František Jiraský, místostarosta města Vysoké Mýto, Ladislava Pohorská, tajemnice, Městský úřad Vysoké Mýto, Doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D., Ing. Petr Škvařil, odborník v oblasti IT, JUDr. Libor Poláček, vedoucí právního odboru, Městský úřad Vysoké Mýto a Mgr. Marie Lněničková, vedoucí odboru kanceláře vedení města, Městský úřad Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  2. 8. 2010


 

967/10

Rada města neschválila

smlouvu o reklamě s občanským sdružením DOLY BIKERS.
968/10

Rada města bere na vědomí

zápis z kulturní komise.

969/10

Rada města bere na vědomí

informace tajemnice, starosty, místostarosty, p. Tomáškové a p. Junka.
Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta