Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2010-27 ze dne 27.7.2010

30.07.10

 

Souhrn usnesení č. 27/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 27.7.2010

885/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 27.7.2010 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     

                                                          

886/10


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje


navržený program jednání valné hromady.
887/10


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.  bere na vědomí


zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky  společnosti k 31. 12. 2009.
888/10

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.  schvaluje


roční účetní závěrku společnosti  Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o. za rok 2009 a to bez výhrad.


     


889/10

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí


nákup vozidla Mitsubishi Pajero, RZ 3E4-1056.890/10

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. souhlasí


s užíváním vozidla Mitsubishi Pajero, RZ 3E4-1056 k soukromým jízdám p. Bohumírem Machatou.

891/10

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. souhlasí


souhlasí s vyplacením prémie řediteli za rok 2009 v plné výši.

892/10


Rada města schvaluje

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku Odborné služby - zavádění Dílny kvality projektu Dílna kvality Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  2. 8. 2010

893/10


Rada města schvaluje

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku Podpora projektového managementu a realizace školení v Dílně kvality projektu Dílna kvality Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  2. 8. 2010894/10


Rada města bere na vědomí


seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Odborné služby - zavádění Dílny kvality projektu Dílna kvality Vysoké Mýto


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  2. 8. 2010
895/10


Rada města bere na vědomí

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Podpora projektového managementu a realizace školení v Dílně kvality projektu Dílna kvality Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  2. 8. 2010
896/10


Rada města jmenuje

komisi pro otevírání obálek a posouzení úplnosti nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Podpora projektového managementu a realizace školení v Dílně kvality projektu Dílna kvality Vysoké Mýto ve složení: Ing. František Jiraský, místostarosta města Vysoké Mýto, Ladislava Pohorská, tajemnice, Městský úřad Vysoké Mýto, JUDr. Libor Poláček, vedoucí právního odboru, Městský úřad Vysoké Mýto a Mgr. Marie Lněničková, vedoucí odboru kanceláře vedení města, Městský úřad Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  2. 8. 2010
897/10


Rada města jmenuje
 

komisi pro otevírání obálek a posouzení úplnosti nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na Odborné služby - zavádění Dílny kvality projektu Dílna kvality Vysoké Mýto ve složení: Ing. František Jiraský, místostarosta města Vysoké Mýto, Ladislava Pohorská, tajemnice, Městský úřad Vysoké Mýto, JUDr. Libor Poláček, vedoucí právního odboru, Městský úřad Vysoké Mýto a Mgr. Marie Lněničková, vedoucí odboru kanceláře vedení města, Městský úřad Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  2. 8. 2010

898/10


Rada města  p ř i j í m á

dotaci určenou rozhodnutím o poskytnutí podpory č.10050731 na akci Vysoké Mýto - Studie proveditelnosti vybraných prvků systému PBPO a PPO v povodí Blahovského potoka definovaných na základě studie odtokových poměrů a posouzení hydromorfologického stavu č. CZ.1.02/1.3.00/10.06430 identifikační č. 115D112000426.


Zodpovídá:    vedoucí OÚP

Termín:           ihned
899/10


Rada města  zrušuje

usnesení Rady města č. 263/10 ze dne 2.3.2010. Zateplení Základní školy Vysoké Mýto, Javornického 2 nesplní podmínky dotačního titulu Zelená úsporám z důvodu nedosažení požadovaného průměrného součinitele prostupu tepla.


Zodpovídá:    vedoucí OÚP

Termín:           ihned
900/10

Rada města s ch v a l u j e

Dodatek č.1 ke kupní smlouvě v předloženém znění s firmou VLABO, s.r.o. se sídlem Opatov 228 PSČ 569 12, IČ: 60935405 na dodávku zboží na akci „Vnitřní vybavení Centra sociálních služeb Vysoké Mýto " v celkové výši 3 121 607  Kč vč. DPH.


Termín:           do 31.07.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
901/10


Rada města s ch v a l u j e

Kupní smlouvu v předloženém znění s firmou VLABO, s.r.o. se sídlem Opatov 228 PSČ 569 12, IČ: 60935405 na dodávku zboží na akci „Vnitřní vybavení Centra sociálních služeb Vysoké Mýto " v celkové výši 51 204  Kč vč. DPH.


Termín:           do 31.07.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

902/10


Rada města ukládá


vedoucímu OÚP uhradit závazky města na akci Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto do 31.8.2010.


Termín:           do 31.08.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
903/10


Rada města s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavby a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 IČ: 471169901, jako dodavatelem  služeb malého rozsahu na akci: Přístavba bazénu ve Vysokém Mýtě čp. 117 za nabídkovou cenu 144 000,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 31.8.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

904/10


Rada města s ch v a l u j e

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku:  Veřejná zeleň - náhradní výsadba ve Vysokém Mýtě: Areál Domova důchodců ve Vysokém Mýtě, Úprava svahu pod Domovem důchodců ve Vysokém Mýtě - Sadové úpravy, Vysoké Mýto - Park Za hřbitovem.


Termín:           do 31.8. 2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

905/10


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci: Veřejná zeleň - náhradní výsadba ve Vysokém Mýtě: Areál Domova důchodců ve Vysokém Mýtě, Úprava svahu pod Domovem důchodců ve Vysokém Mýtě - Sadové úpravy, Vysoké Mýto - Park Za hřbitovem.


Termín:           do 31.8. 2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

906/10


Rada města s ch v a l u j e

návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku: Vysoké Mýto - zvýšení bezpečnosti - I. etapa.


Termín:           do 31.8. 2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

907/10


Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku:  Vysoké Mýto - zvýšení bezpečnosti - I. etapa.


Termín:           do 31.8. 2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


908/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

ZM vydává vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

909/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení ZM č. 4/10 ze dne 13. 01. 2010 ve znění „Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy č. p. 66 na pozemku označeném jako p. p. č. 1179 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Vysoké Mýto včetně pozemku panu Zdeňku Hlavatému, (nar.: 18.04.1966), IČ 18085369, bytem Rovensko 66 za kupní cenu 4.000.000,-Kč. Na nemovitostech bude zřízeno předkupní právo na dobu pěti let.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

910/10


Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy č. p. 66 na pozemku označeném jako p. p. č. 1179 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Vysoké Mýto včetně pozemku panu Ivu Benešovi (nar.: 14. 11. 1966), IČ 401 57 784, bytem Brandlova 1, Vysoké Mýto za kupní cenu 3.350.000,-Kč.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 27. 07. 2010

911/10


Rada města souhlasí   
          

s pořádáním Minifestivalu dětských a studentských hudebních skupin Vysokomýtska na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 12.09.2009 od 13:00 do 21:00 hod. Vzhledem k charakteru akce bude bez poplatku za zábor veřejného prostranství.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  10.08.2010
912/10


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě č.301 o nájmu pozemků, uzavřené dne 05.03.2009 mezi městem Vysoké Mýto, IČ: 00279773, se sídlem B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto jako pronajímatelem a Technickými službami Vysoké Mýto, Čapkovská 46. 566 01  Vysoké Mýto, IČ: 70888671 jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.07.2010


                                                                                                                       


913/10


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o výpůjčce č.2037 mezi Městem Vysokým Mýtem a  manželi Jitkou Rejlkovou nar. 09.03.1972 a Jiřím Rejlkem nar.14.05.1967, oba bytem Talafusova 462, Vysoké Mýto v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.07.2010

914/10


Rada města zrušuje


snesení č.877/10 ze dne 13.07.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned 

915/10


Rada města souhlasí

s umístěním restaurační předzahrádky před provozovnou restaurace v ulici 17. listopadu č.p.888, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako 4644/78  ostatní plocha - zeleň v období od 01.08. do 30.09.2010 o výměře 4 m2 za stanovených podmínek.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.07.2010
916/10


Rada města nesouhlasí

s umístěním restaurační předzahrádky před provozovnou restaurace LUCKY PLANET, 17. listopadu 687, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako 4644/78 ostatní plocha - zeleň v období od 01.08. do 30.09.2010 o výměře 32 m2 z důvodů opakovaného porušování povinnosti ukončení provozu předzahrádky ve  22:00 hod.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.07.2010
917/10


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu garáže pod č.4 v ul. Gen. Závady u č.p.116 na pozemku označeném jako p.p.č. 1225 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto o výměře 13,3 m2 mezi městem Vysokým Mýtem a MUDr. Janou Šrámkovou, U Cihelny 819, 561 51  Letohrad. Cena za pronájem činí 650,--Kč/m2/rok.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.07.2009
918/10


Rada města schvaluje

podání žádosti o pronájem, pozemku označeného jako p.p.č. 3464/8 - trvalý travní porost v k.ú. a obci Vysoké Mýto, který je ve vlastnictví státu a ve správě Pozemkového fondu ČR v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.07.2009 

919/10

Rada města nesouhlasí

s umístěním rychlého občerstvení v pojízdné prodejně pro TORO VM a.s., Hradecká 251, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě v období od 02.8 do 31.08.2010 kromě nedělí, zabraná plocha činí 10 m2. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.07.2010


 

920/10

Rada města  schvaluje

SOD na opravu oplocení u ZŠ Jiráskova, budova Pod Kaštany č.p. 720 se společnosti T string Pardubice a.s. v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:           ihned

921/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Janem Navarou (nar. 13.07.1977), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010

922/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Renatou Fišerovovu (nar. 19.05.1988), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010
923/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 188 nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě s manželi Věrou Paličkovu (nar. 11.04.1963), bytem nám. Přemysla Otakara II. 188, Vysoké Mýto a Zdeňkem Paličkou (nar. 14.07.1959), bytem Hvězdov 951, Ralsko-Ploužnice na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010
924/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 87 v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě s manželi Martou (nar. 28.01.1974) a Františkem (nar. 12.10.1974) Pagáčovými, oba bytem Sv. Čecha 87, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010
925/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Lukášem Vágnerem (nar. 11.04.1982), bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010


 

926/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 676 v ulici Větrná ve Vysokém Mýtě s panem Romanem Čiperou (nar. 21.07.1967), bytem Větrná 676, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010

927/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Terezou Merunkovou (nar. 08.12.1987), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010

928/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Erikou Balážovou (nar. 29.07.1969), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010

929/10


Rada města schvaluje

směnu bytu č. 5 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Jana Kucáková (nar. 09.01.1973), bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto a Stanislav Kucák (nar. 18.03.1979), bytem Poštová 40, Veľaty, SK za byt č. 6 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívá paní Petra Pravcová (nar. 06.05.1975), bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010
930/10


Rada města schvaluje

směnu bytu č. 1 v č.p. 449 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, který užívá pan Václav Bureš (nar. 10.06.1951), bytem V Peklovcích 449, Vysoké Mýto za byt č. 4 v č.p. 188 nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Kamila Kořínková (nar. 30.04.1979), bytem nám. Přemysla Otakara II. 188, Vysoké Mýto a Jiří Kořínek (nar. 22.06.1976), bytem Mládežnická 414, Vysoké Mýto.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010

931/10

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Emou Giňovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010

932/10


Rada města neschvaluje

 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Igorem (nar. 08.01.1985) a Mariannou (nar. 04.09.1984) Horváthovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto. 


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010
933/10


Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s Marcelou Bykarovou (nar. 28.10.1988) a Filipem Giňou (nar. 10.11.1988), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto. 


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010
934/10


Rada města schvaluje

přidělení  bytu č. 6 v č.p. 815  v  ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě panu Františku Tříškovi (nar. 16.04.1964), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že pan František Tříška vrátí byt č. 3 v č.p. 171 v ulici Čapkovská, který nyní užívá, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010
935/10


Rada města zrušuje

usnesení Rady města č. 797/10 ze dne 22.06.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 27.07.2010 
936/10

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Dagmar (nar. 13.06.1954) a Štefanem (nar. 19.07.1960) Giňovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010


 

937/10

Rada města schvaluje

převedení užívacích práv k bytu č. 8 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z pana Branka Markoviče na slečnu Kateřinu Markovičovou (nar. 20.01.1991), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010
938/10


Rada města schvaluje

převedení užívacích práv k bytu č. 16 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z pana Pavla Mikla na paní Marii Stojicovou (nar. 05.09.1932), bytem Na Drážce 1537, Pardubice.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010
939/10


Rada města schvaluje

převedení užívacích práv k bytu č. 10 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z pana Lukáše Kosiny na paní Janu Hynkovou (nar. 19.05.1975), bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010

940/10


Rada města schvaluje

převedení užívacích práv k bytu č. 7 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z paní Jany Hynkové na pana Lukáše Kosinu (nar. 11.10.1968), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.08.2010 

941/10

Rada města  bere na vědomí

provedení opravy střechy nad kuřárnou, schodištěm a chodbou firmou Sareko s.r.o. Vysoké Mýto, v rozsahu předložené nabídky s provedením nové spádové vrstvy 


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                                              Termín:           ihned
942/10


Rada města  bere na vědomí

provedení opravy dešťových svodů střechy firmou Sareko s.r.o. Vysoké Mýto, v rozsahu předložené nabídky.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                                              Termín:           ihned


943/10

Rada města  schvaluje

přijetí dotace na projekt CZ.1.02/6.5.00/0803048 Regenerace významných dřevin - Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned944/10

Rada města schvaluje

smlouvu o poskytnutí podpory na akci č. 09028076  „Regenerace významných dřevin - Vysoké Mýto" se Státním fondem životního prostředí ČR.


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned 

945/10

Rada města schvaluje

termín konání zasedání rady města na 10.8.2010 od 9:00 hod.   

946/10

Rada města bere na vědomí

informace starosty a místostarosty.                                                                                                                     

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta