Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2005-26 ze dne 28. 6. 2005

08.07.05

 
U s n e s e n í    č. 26/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 28.6.2005
 
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
529/05
se zpracovaným plánem odpadového hospodářství města Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Jetmarová
                                                                                     T: ihned
 
 
530/05
s uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově bez č.p. na pozemku p.č. 2004/10 v k.ú. Vysoké Mýto, mezi Mateřskou školou Slunečná, Vysoké Mýto, na straně jedné jako nájemce a Občanským sdružením BERENIKA Vysoké Mýto, IČ: 26668149, se sídlem Litomyšlské Předměstí, Jiřinková 871, Vysoké Mýto na straně druhé jako nájemce v předložené verzi.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
531/05
s uzavřením dohody s obcí Vraclav o zpřístupnění Sbírky zákonů ČR. 
 
                                                                                     Z: p. JUDr. Poláček
                                                                                    T: ihned
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
532/05
pořad schůze rady města konané dne 28.6.2005 dle předloženého návrhu.
 
 
 
533/05
odměny pro ředitele základních a mateřských škol ve Vysokém Mýtě do výplaty za měsíc červen 2005 dle pozměňovacího návrhu členů rady města.
 
                                                                                     Z: sl. Mgr. Faifrová
                                                                                     T: ihned
 
 
534/05
Volební řád školské rady při ZŠ Vysoké Mýto, Javornického 2, Volební řád školské rady při ZŠ Vysoké Mýto,  Jiráskova 317,  a Volební řád školské rady při ZŠ Vysoké Mýto, Knířov 11.
 
                                                                                     Z: sl. Mgr. Faifrová
                                                                                     T: ihned
 
 
535/05
Jednací řád školské rady při ZŠ Vysoké Mýto, Javornického 2,  Jednací řád školské rady při ZŠ Vysoké Mýto,  Jiráskova 317, a Jednací řád školské rady při ZŠ Vysoké Mýto,  Knířov 11.
 
                                                                                     Z: sl. Mgr. Faifrová
                                                                                     T: ihned
 
 
536/05
přidělení bytu č. 19 v ulici V Břízkách 782, Vysoké Mýto velikosti 1+1 panu Jaroslavu Škorpíkovi (nar.21.12.1950) bytem Hrušová 64 na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 17.000,-Kč a přihlášení se k trvalému pobytu v domě č.p.782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
537/05
přidělení bytu č. 17 v ulici V Břízkách 782, Vysoké Mýto velikosti 1+1 panu Radimu Přibylovi (nar.1.10.1978) bytem Zahradní 253, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 16.000,-Kč a přihlášení se k trvalému pobytu v domě č.p.782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
538/05
přidělení bytu č. 7 v ulici Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto velikosti 2+1 paní Jarmile Hálové (nar.5.2.1959), bytem Lhůta 2, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
539/05
přidělení bytu č. 15 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě slečně Evě Korošíkové (nar.28.11.1979) bytem Husova 184, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
540/05
směnu bytů mezi manželi Pokornými Vojtěchem (nar. 14.10.1982) a Petrou (nar.12.6.1979), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto, č.bytu 11 a paní Šlegrovou Renátou (nar.10.8.1969, bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto, č.bytu 3  za podmínky, že před podpisem nové nájemní smlouvy nebude na žádném ze směňovaných bytů váznout dluh na nájemném,  paní Šlegrové bude nová nájemní smlouva sepsaná na dobu určitou ½ roku a paní Šlegrová se přihlásí k trvalému pobytu do domu č.p. 779, ulice V Břízkách, Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
541/05
uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 10021 a 4917/2 v k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysokým Mýtem a panem Ivanem Ševčukem, bytem Vraclavská 155, Vysoké Mýto. Věcné břemeno bude zřízeno za účelem přípravy, provedení, trvání, provozování, údržby, oprav a odstranění elektrické přípojky. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 20,-Kč/m délky věcného břemene.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
542/05
směnu bytů mezi panem Karlem Steinem (nar. 14.1.1977), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto, č.bytu 11 a panem Vojtěchem Martinem (nar.10.8.1973), bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto, č.bytu 3 za podmínky, že se pan Karel Stein přihlásí k trvalému pobytu do domu č.p. 783, ulice V Břízkách, Vysoké Mýto a pan Vojtěch Martin do domu č.p.777, ulice V Břízkách, Vysoké Mýto. 
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
543/05
uzavření smlouvy č.148 o nájmu části pozemku p.č. 1515/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 25 m2 za účelem vytvoření venkovního posezení, mezi městem Vysoké Mýto a panem Albínem Ferkem, r.č.: 736101595, Litomyšlské Předměstí. Husova 856, Vysoké Mýto, s účinností od 01.07.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné ve výši 125,-Kč bude hrazeno jednorázově a to vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku, nájemné za období od 01.07.2005 do 31.12.2005 bude uhrazeno nejpozději do 31.07.2005.
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
544/05
dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č.32 uzavřené dne 01.05.2004 mezi městem Vysoké Mýto a panem Petrem Pidimou, IČ: 11029072, bytem Choceňské Předměstí, Wirthova 230, Vysoké Mýto v předložené verzi.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
545/05
dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č.197 uzavřené dne 01.04.2004 mezi městem Vysoké Mýto a panem Petrem Pidimou, IČ: 11029072, bytem Choceňské Předměstí, Wirthova 230, Vysoké Mýto v předložené verzi.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
546/05
uzavření smlouvy o výpůjčce objektu č.p. 273 na pozemku p.č. 1702, objektů bez č.p. na pozemcích p.č. 1698/3, 1698/2, 1702 v k.ú. Vysoké Mýto a pozemku p.č. 1698/2 dle GP 2777-46/2005 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem demolice jmenovaných objektů a následné výstavby RD mezi městem Vysoké Mýto a Stavebním bytovým družstvem Horizont, IČ.: 25952617, Litomyšlské Předměstí, Gen. Svatoně 727, Vysoké Mýto z důvodu demolice jmenovaných objektů a následné výstavby řadových domů za podmínky, že bytové družstvo povede evidenci o případném využití těchto nemovitostí (nájem, výnosy z prodeje nepotřebného materiálu apod.) a bude předkládat lx za čtvrt roku odboru majetku města účetnictví, týkající se vypůjčených prostor.Toto usnesení nenahrazuje souhlas stavebního úřadu s postupnou demolicí objektů.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
547/05
vyplacení mimořádné odměny pro ředitele Technických služeb Vysoké Mýto Ing. Svatoše za I. pololetí 2005 dle návrhu členů RM.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
548/05
vyplacení mimořádné odměny pro ředitele M-klubu Vysoké Mýto Dr. Mlíku za I. pololetí 2005 dle návrhu členů RM.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
549/05
vyplacení mimořádné odměny pro ředitelku Městské knihovny Vysoké Mýto Ing Sabolčíkovou za I. pololetí 2005 dle návrhu členů RM.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
550/05
vyplacení mimořádné odměny pro ředitele Městské galerie Vysoké Mýto Dr. Chalupu za I. pololetí 2005 dle návrhu členů RM.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
551/05
vyplacení mimořádné odměny řediteli Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. v předložené  výši.
 
 
                                                                                     Z: p. Ing. Krejza
                                                                                     T: ihned
 
 
Rada města projednala a schvaluje:
 
552/05
plán práce a složení inventarizační komise mimořádné inventarizace majetku města vzniklého v rámci  akce „Školský areál“.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města neschvaluje:
 
553/05
dotaci centru pro zdravotně postižené Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí na akci „Sportovní hry zdravotně postižených“ ve dnech 2.- 4.9.2005.
 
                                                                                     Z: sl. Mgr. Faifrová
                                                                                     T: ihned
 
Rada města jmenuje:
 
554/05
do školské rady při Základní škole Vysoké Mýto, Javornického 2, okres Ústí nad Orlicí Mgr. Mariana Sabola a p. Josefa Ledajakse jako členy za zřizovatele školy.
 
                                                                                     Z: sl. Mgr. Faifrová
                                                                                     T: ihned
 
 
555/05
do školské rady při Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova 317, okres Ústí nad Orlicí Mgr. Josefa Vondráčka a PaedDr. Jiřího Podroužka jako členy za zřizovatele školy.
 
                                                                                     Z: sl. Mgr. Faifrová
                                                                                     T: ihned
                                                                                    
 
556/05
do školské rady při Základní škole Vysoké Mýto, Knířov 11, okres Ústí nad Orlicí Mgr. Boženu Rejlkovou jako členku za zřizovatele školy.
 
                                                            Z: sl. Mgr. Faifrová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Rada města vyhlašuje:
 
557/05
vyhlašuje, v souladu s vyhláškou ZM o provedení speciální ochranné deratizace na území města Vysokého Mýta č. 1/2001, termín speciální ochranné deratizace ve dnech 3. 10. – 4. 11. 2005, kterou pro město Vysoké Mýto provede  oprávněná osoba – Ing. Jaroslav Drbálek,     675 03 Pozďatín 67,  IČ: 45592888.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Jetmarová
                                                                                     T: ihned
 
 
Rada města mění:
 
558/05
v usnesení RM  č.428/05 ze dne 31.05.2005 slova „bude hrazeno ve čtyřech stejných splátkách po 150.000,- Kč a to vždy do 31.01., 30.04., 31.07. a 31.10.“ na „bude hrazeno ve třech stejných splátkách po 200.000,- Kč a to vždy
do 30.04., 31.7.  a 31.10. 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
559/05
předložené zprávy o provedených finančních kontrolách v příspěvkových organizacích města.
 
 
560/05
informace starosty s místostarosty města.
 
 
 
 
Rada města ukládá:
 
561/05
vedoucímu OÚP sledovat dotační tituly jak z EU, Ministerstva financí,  Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva školství, z Norských fondů  a snažit se získat finanční částky, aby bylo možno stavět etapově.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                     T: průběžně
 
 
562/05
předložit výsledky inventarizace majetku města vzniklého v rámci  akce „Školský areál“ a závěrečnou zprávu z této inventarizace radě města
 
                                                          Z: předseda inventarizační komise                                                          T: do 30.9.2005
 
563/05
ředitelům příspěvkových organizací města odstranit v kontrolních zprávách uvedené nedostatky do 31.08.2005 a podat písemnou zprávu starostovi města.  
                                                                    
                                                             Z: ředitelé příspěvkových organizací
                                                                  města
                                                             T: do 31.8.2005        
 
 
564/05
všem ředitelům kontrolovaných subjektů a vedoucím odborů, aby předložili písemná doporučení k prováděným auditům (zlepšení spolupráce, možné poradenství, konzultace apod.)
 
 
 
Z: ředitelé kontrolovaných subjektů,
                                vedoucí odborů    
                     T: 30.9.2005
 
 
 
 
 
RM jako zástupce jediného společníka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.
 
schvaluje:
 
565/05
odměnu jednateli společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. v předložené výši.
 
 
566/05
rozdělení zisku Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2004 dle předloženého návrhu.
 
 
 
 
 
 
 
 
RM jako zástupce jediného společníka Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.
 
schvaluje: 
 
567/05
odměnu jednateli společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.
v předložené výši.
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta