Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2010-26 ze dne 13.7.2010

15.07.10

 

Souhrn usnesení č. 26/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 13.7.2010854/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 13.7.2010 dle předloženého návrhu.

                                                                                                         
855/10


Rada města mění

usnesení RM č. 687/10 tak, že datum „30.06.2010" se nahrazuje datem  „31.08.2010".


                                                                                                         856/10


Rada města  s ch v a l u j e

text zadávací dokumentace   výběrového řízení na komplexní správu počítačových sítí Městského úřadu ve Vysokém Mýtě.


Termín vyvěšení:       14. července   2010

Zodpovídá:                VO VV


                                                                                                                     857/10


Rada města  s ch v a l u j e


komisi  pro otevírání obálek a výběrového  řízení na komplexní správu počítačových sítí dle upraveného návrhu.


Termín: 10.8.2010

Zodpovídá:    VO VV


                                                                                                                                                                                                                              


858/10


Rada města neschvaluje


poskytnutí dotace města Vysoké Mýto ZO Českého svazu včelařů, o. s. Vysoké Mýto  na realizaci přednášky MUDr. Jany Hajduškové.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                                                     

                                                                                                         


859/10


Rada města bere na vědomí

nabídku firmy TORO VM a. s. na občerstvení při městských akcích pořádaných na nám. Přemysla Otakara II. 


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

                                                                                                                                                                                                                                          
860/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o pronájmu části pozemku označeného jako p.p.č.5120/2 ostatní plocha - silnice, v městské části Voštice v obci a k.ú.Vysoké Mýto za účelem umístění stánku s občerstvením.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned


                                                                                                         861/10


Rada města schvaluje


uzavření Nájemní smlouvy č.19 N 10 / 50 mezi Pozemkovým fondem ČR, Tvardkova 1191, 562 01  Ústí nad Orlicí, IČ: 45797072, Ing. Jiřím Martínkem, nar. 17.06.1958,  bytem Baarova 1376/7, 500 02 Hradec Králové, Městem Vysoké Mýto jako pronajímateli a Zemědělským obchodním družstvem Zálší,  565 01 Zálší č.p.58, IČ: 00131725 jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.07.2010                                                                                                                                                     

862/10


Rada města souhlasí


s pořádáním veřejného závodu horských kol „Kujebike 2010"   společností SK Donocykl Vysoké Mýto, Pražská 32, Vysoké Mýto, IČ: 26675153 na pozemcích označených jako p.p. č. 3474 lesní pozemek, 3482 ostatní plocha - neplodná půda, 5049/1, 5048, 5044 a 5045 vše ostatní plocha - ostatní komunikace v k.ú. a obci Vysoké Mýto v městské části Vinice  dne 04.09.2010. Vzhledem ke svému charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.07.2010                                                                                                                                                                        

863/10

Rada města schvaluje


Mandátní smlouvu se společností e CENTRE s.r.o., IČ 27149862, se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 7 za účelem komplexní administrace zakázky na výběr dodavatele silové elektřiny a zemního plynu elektronickou aukcí. Součástí zakázky je audit stávajících odběrů, elektronická aukce a zajištění uzavírání smluv o dodávkách elektrické energie a zemního plynu mezi jednotlivými zadavateli  a uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned                                                                                                                     


864/10

Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2002393/VB/1 (96) mezi městem Vysoké Mýto a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zastoupenou na základě jí písemně udělené plné moci Michalem Kadlecem dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31. 07. 2010


                                                                                                         


865/10


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-2001308/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou Ing. Ervínem Wacníkem, ředitelem společnosti GTT a.s, se sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, PSČ 182 00, IČ: 63080605 dle předloženého znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31. 07. 2010


                                                                                                                                                                                                                              


866/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Vysoké Mýto jako budoucím povinným, společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou266/2, PSČ 140 22 jako budoucím oprávněným a Pardubickým krajem, IČ:70892822 se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31. 07. 2010


                                                                                                                                                                                                                              


867/10


Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako st. 75 zastavěná plocha a nádvoří v obci Vysoké Mýto a v k. ú. Domoradice včetně stavby bez č. p. na tomto pozemku manželům Věře (nar.:07. 08. 1983) a Martinu (nar.: 08. 07. 1981) Osinkovým, bytem Domoradice 57, 566 01 Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 1.000,-Kč + náklady na vklad do katastru nemovitostí. 


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 09. 2010

                                                                                                      868/10

Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 376 lesní pozemek v obci Vysoké Mýto a k. ú. Vanice z důvodu, že se jedná o lesní pozemek, který na základě smlouvy o nájmu užívají Městské lesy Vysoké Mýto, s.r.o.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 09. 2010                                                                                                                         

                                    

869/10


Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku označeného jako p. p. č. 1187/2 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci a k. ú. Vysoké Mýto pro výstavbu budovy školicího střediska


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 09. 2010


870/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu pozemku označeného jako p. p. č. 5150/21 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k. ú. Vysoké Mýto, který byl oddělen GP č. 3105-81/2007 z pozemku označeného jako p. p. č. 5120/7 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

871/10

                                                                                                         

Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti prodeje pozemku označeného jako p. p. č. 2946/11 orná půda v obci a k. ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

872/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě se společností Ledax Care o.p.s., Riegrova 1756/51, České Budějovice, IČ 28117557. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.08.2010 do 31.12.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.07.2010

873/10


Rada města zrušuje

usnesení Rady města č. 773/10 ze dne 22.06.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 13.07.2010 

874/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.07.2010

875/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Viktorem Handlem (nar. 29.01.1980), bytem 17. listopadu 680, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Kateřina Melšová (nar. 13.07.1985), Leština 1,

3.   Jana Klapalová (nar. 23.05.1967), Libecina 28.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.07.2010

876/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Zbyňkem Šárou (nar. 26.11.1986), bytem Českých bratří 744, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Hana Kosačíková (nar. 20.03.1953), Ležáků 672, Vysoké Mýto,

3.   Viktor Handl (nar. 29.01.1980), 17. listopadu 680, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.07.2010

877/10


Rada města schvaluje


Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek označený jako p. p. č. 1690/56 zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto, který byl oddělen GP č. 3395-43/2010 z pozemku označeného jako p. p. č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto a na budovu č. 15 stojící na jmenovaném pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a manželi Jitkou (nar.: 09.03.1972) a Jiřím (nar.: 14.05.1967) Rejlkovými oba bytem Talfusova 462, Vysoké Mýto za účelem provedení demolice objektu č.15. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností ode dne uzavření smlouvy do 30.11.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
878/10


Rada města schvaluje

stažení žaloby o vyklizení bytu č. 1 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě - p. Petr Ščučka, bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 13.07.2010
879/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Ščučkou (nar. 13.08.1976), bytem Prokopa Velikého 796, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.07.2010

880/10


Rada města schvaluje


odročení soudního jednání za účelem zjištění dodržování dohody o splácení dluhu s Monika Giňová, bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 13.07.2010881/10

Rada města              s c h v a l u j e 

odměnu  pro PhDr. Pavla Chalupu za  tvorbu a vedení  internetových stránek města a  za ediční  činnost  při  přípravě  Vysokomýtského  zpravodaje dle předloženého návrhu.

Zodpovídá:   tajemnice

Termín:         13. 08. 2010

882/10

Rada města              s c h v a l u j e 


odměnu  pro  Ing. Dagmar Sabolčikovou za práce související s funkcí šéfredaktorky Vysokomýtského zpravodaje dle předloženého návrhu.


 Zodpovídá:   tajemnice

Termín:         13. 08. 2010

883/10

Rada města schvaluje

termín konání zasedání rady města na 27.7.2010 od 9:00 hod.  

884/10

Rada města bere na vědomí

informace tajemnice.                                                                                                                      Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta