Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2010-25 ze dne 29.6.2010

02.07.10

 

Souhrn usnesení č. 25/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 29.6.2010

821/10


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 29.6.2010 dle předloženého návrhu.

822/10


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje


program jednání valné hromady Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. dle předloženého návrhu.
823/10

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí


informace o zasedání dozorčí rady Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. konané dne 10.6.2009824/10

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí

výroční zprávu Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2009
825/10

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto schvaluje

účetní uzávěrku společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2009 dle předloženého návrhu
826/10

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto schvaluje

hospodářský výsledek za rok 2009 a tento bude  použit na krytí ztrát z minulých let.

  827/10                                                                                                


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto schvaluje


zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle předloženého návrhu
828/10                                                                                        


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí


informace o činnosti Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o.


                                                                                                 

                                                                                             

829/10                                                                                              


Rada města   s ch v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou ŠINDLAR s.r.o., Býšť 67, 533 22 Býšť,  IČ: 26003236, jako dodavatelem  služby na akci malého rozsahu: Vysoké Mýto - Studie proveditelnosti vybraných prvků systému PBPO a PPO v povodí Blahovského potoka definovaných na základě studie odtokových poměrů a posouzení hydromorfologického stavu za nabídkovou cenu 2 224 440,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 12.7.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


830/10


Rada města  p ř i j í m á

dotaci určenou rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) na akci Optimalizace odpadového hospodářství ve Městě Vysoké Mýto č. CZ.1.02/4.1.00/07.00517 identifikační č. 115D242000044.


Zodpovídá:    vedoucí OÚP

Termín:           ihned

831/10


Rada města  s ch v a l u j e

dodatek č.1 ke smlouvě č. 07002414 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí v předloženém znění na realizaci akce Optimalizace odpadového hospodářství ve Městě Vysoké Mýto č. CZ.1.02/4.1.00/07.00517, identifikační č. 115D242000044.


Zodpovídá:    vedoucí OÚP

Termín:           ihned

832/10


Rada města   s ch v a l u j e

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 841/RC/048/2010 v předloženém znění s firmou STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 60838744, odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, PSČ 721 08, Ostrava - Svinov jako dodavatelem akce Vysoké Mýto - ulice U Stadionu - Veřejné osvětlení s termínem dokončení do 31.8.2010.


Zodpovídá:    vedoucí OÚP

Termín:           do 30.6.2010

833/10


Rada města neschvaluje


udělení dotace města Vysoké Mýto Radce Hanákové, Slov. nár. povstání 627,

566 02 Vysoké Mýto na účast na Mistrovských klavírních kurzech v kanadském Banffu 19. 7.  - 6. 8. 2010.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

834/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o spolupráci s firmou Černá Hora - MEDIA, s. r. o., Jihoslovanská 36, 541 01 Trutnov, IČO 64259196.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned
835/10


Rada města schvaluje


zahraniční služební cestu zastupitele města PaedDr. Karla Augustina Andrle do německého Korbachu ve dnech 1. - 5. 7. 2010.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


836/10

Rada města schvaluje

Uzavření smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi městem Vysokým Mýtem  a účastníky podle seznamu v předloženém znění.          


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned


 

837/10

Rada města souhlasí


s umístěním restaurační předzahrádky před provozovnou restaurace v ulici 17. listopadu č.p.888, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako 4644/78  ostatní plocha - zeleň v období od 01.07. do 30.07.2010 o výměře 4 m2 za stanovených podmínek.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.06.2010

838/10


Rada města souhlasí


s umístěním restaurační předzahrádky před provozovnou restaurace LUCKY PLANET, 17. listopadu 687, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako 4644/78 ostatní plocha - zeleň v období od 01.07. do 30.07.2010 o výměře 32 m2 za stanovených podmínek.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.06.2010


 

839/10

Rada města souhlasí


s podepsáním Úplného znění smlouvy č.2029 o výpůjčce, uzavřené mezi Vysokomýtskou nemocnicí, Hradecká 167, Vysoké Mýto IČ:71207856 jako vypůjčitelem a městem Vysoké Mýto jako půjčitelem ze dne 31.12.2008 za účelem provozování zdravotnického zařízení v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010


 

840/10

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o výběrovém řízení na pronájem garáže pod.č.4 v ul. Gen. Závady u č.p.116 na pozemku označeném jako p.p.č. 1225 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr a k.ú. Vysoké Mýto o výměře 13,3 m2 formou výběrového řízení obálkovou metodou v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
841/10

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o výběrovém řízení na pronájem garáže pod.č.6 v ul. Gen. Závady u č.p.116 na pozemku označeném jako p.p.č. 1225 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr a k.ú. Vysoké Mýto o výměře 12,6 m2 formou výběrového řízení obálkovou metodou v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
 

842/10

Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o pronájmu, výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č.1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto za účelem provedení demolice objektu ev.č.15.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned


 

843/10

Rada města schvaluje

termín konání zasedání rady města na 13.7.2010 od 9:00 hod.   

844/10

Rada Města Vysoké Mýto bere na vědomí


Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje výběr nabídky uchazeče

Název zájemce:                               Ledax Care o.p.s.

Sídlo:                                                České Budějovice, Riegrova 1756/51, PSČ 371 01

Právní forma:                                   obecně prospěšná společnost

Identifikační číslo:                            281 17 557


jako nejvhodnější a pověřuje starostu, aby podepsal rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a pověřil zástupce zadavatele Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o., aby vypracovala a zaslala oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uchazeči.

845/10


Rada města schvaluje


znění koncesní smlouvy po provedení úprav v rámci jednání s uchazečem, ve znění, které je přílohou tohoto zápisu (kromě příloh, které se neměnily) odsouhlaseném mezi městem a uchazečem 28.6.2010.846/10

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, Mgr. Junka.

847/10


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje :


program jednání valné hromady konané dne 30. 6. 2010 dle předloženého návrhu

848/10

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje :


Výroční zprávu o činnosti a stavu majetku společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. za rok 2009.849/10

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje :


  • - Účetní závěrku za rok 2009
  • - Převod částky 5.699,- Kč ze zisku společnosti do rezervního fondu společnosti

850/10

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje :


hospodaření sociálního fondu společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o.za rok 2009.


851/10

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí :


Zprávu o činnosti společnosti v roce 2010          852/10

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

prémiové ukazatele a výši prémie ředitele pro rok 2010 dle předloženého návrhu.


 

853/10

Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

informaci o možnosti odkoupení, bezúplatného převodu, příp. směnu pozemků od státu prostřednictvím LČR.

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta