Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2005-24 ze dne 15. 6. 2005

20.06.05

 
U s n e s e n í    č. 24/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 15. 6. 2005
 
 
Rada města schvaluje:
 
485/05
 
pořad schůze rady města konané dne 15. 6. 2005 dle předloženého návrhu.
 
486/05
 
uzavření smlouvy č.142 o nájmu části pozemku p.č. 4804 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 120 m2 za účelem užívání této nemovitosti jako restaurační předzahrádky a přístupová komunikace k domu č.p. 199, mezi městem Vysoké Mýto a panem Stanislavem Soukenkou, r.č.: 510208187, Vysoké Mýto - Město, nám. Vaňorného 199, Vysoké Mýto, IČ: 18839673, s účinností od 01.07.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné ve výši 30.000,-Kč bude hrazeno ve dvou splátkách po 15.000,-Kč a to vždy do 30.04. a 31.10. příslušného kalendářního roku, poplatek za užívání pozemku v období od 01.07.2003 do 30.06.2005 ve výši 60.000,-Kč bude uhrazen společně s nájemným za 2. pololetí roku 2005 nejpozději do 31.10.2005.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
487/05
 
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku č.107 uzavřené dne 04.02.2004 mezi městem Vysoké Mýto a společností KAROSA a.s., IČ: 48171131, Pražské Předměstí, Dobrovského 74, Vysoké Mýto, k 30.06.2005.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
488/05
 
uzavření smlouvy č.143 o nájmu části pozemku p.č. 4644/89 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 5 m2, mezi městem Vysoké Mýto a Společenstvím vlastníků jednotek pro dům č.p. 684 v ulicí Lidická, Litomyšlské Předměstí, ve Vysokém Mýtě, IČ: 27473945, Litomyšlské Předměstí, Lidická 684, Vysoké Mýto s účinností od 01.07.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 25,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
489/05
 
uzavření smlouvy č.144 o nájmu části pozemku p.č. 4644/89 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 5 m2, mezi městem Vysoké Mýto a Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 685 v ulicí Lidická, Litomyšlské Předměstí, ve Vysokém Mýtě, IČ: 27474411, Litomyšlské Předměstí, Lidická 685, Vysoké Mýto s účinností od 01.07.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 25,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
490/05
 
uzavření smlouvy č.145 o nájmu části pozemku p.č. 4644/89 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 5 m2, mezi městem Vysoké Mýto a Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 686 v ulicí Lidická, Litomyšlské Předměstí, ve Vysokém Mýtě, IČ: 27474135, Litomyšlské Předměstí, Lidická 686, Vysoké Mýto s účinností od 01.07.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 25,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
491/05
 
uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č.4784 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého snímku za účelem uskutečnění doprovodné akce k výstavě „Psí život“ (ukázky výcviku a dovednosti policejních psů), mezi městem Vysoké Mýto a Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, IČ: 00372331, se sídlem Vysoké Mýto - Město, A.V.Šembery 125, Vysoké Mýto na dobu určitou dne 21.06.2005.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
492/05
 
zřízení věcného břemene k  umístění a provozování STL plynovodu a přípojky plynu“, která bude umístěna do silničního pozemku p.č. 5120/1 k.ú. Vysoké Mýto a stavby silnice I.třídy číslo 35 v části ulice Husova ve Vysokém Mýtě s ŘSD ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle  jako stranou povinnou a s Městem Vysokým Mýtem, jako stranou oprávněnou.
 
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: ihned
493/05
 
finanční náhradu za zřízení věcného břemene formou zálohy stranou oprávněnou ve výši 131,- Kč včetně DPH.
 
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: ihned
Rada města souhlasí:
 
494/05
 
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu nebytových prostor ( 3x garáž) v budově č.p. 815, V Peklovcích, Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
Rada města doporučuje:
 
495/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM souhlasí s tím, aby Stavební bytové družstvo Horizont provedlo na své náklady demolici č.p. 273 na pozemku p.č. 1702, objektů na pozemcích p.č. 1698/3, 1698/2, 1702 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysoké Mýto. Stavební materiál získaný demolicí bude ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Horizont.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 15. 6. 2005
496/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM souhlasí s tím, aby Stavební bytové družstvo Horizont na pozemku p.č. 1698/2 dle GP č. 2777-46/2005 v k.ú. Vysoké Mýto stavělo dle předloženého návrhu 10 řadových domů. Po dostavbě bude provedeno zaměření domů a zahrad k těmto domům a jejich prodej Stavebnímu bytovému družstvu Horizont bude projednán na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 15. 6. 2005
 
 
 
 
 
497/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM souhlasí s navýšením rozpočtu MŠ Lidická o Kč 45.000,-- z důvodu zajištění stravování.
                                                                            Z: pí Mgr. Martina Wichová
                                                                            T: 14. 9. 2005
498/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí každoroční dotace Vysokomýtské nemocnici, IČ: 71207856, ve výši každoročně uhrazeného nájemného za věci ve vlastnictví města Vysokého Mýta, a to pro účely údržby a oprav majetku města, popř. po předchozím projednání s městem Vysokým Mýtem pro účely pořízení nového přístrojového vybavení
                                                                            Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                            T: 15. 6. 2005
499/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí každoroční dotace občanskému sdružení Naděje, IČ: 00570931, ve výši každoročně uhrazeného nájemného za věci ve vlastnictví města Vysokého Mýta, a to pro účely údržby a oprav majetku města, popř. po předchozím projednání s městem Vysokým Mýtem pro účely úhrady nákladů spojených s činnosti NADĚJE ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                            Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                            T: 15. 6. 2005
500/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje snížení vkladu ve společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., a to o budovu č.p. 6/II a související stavby na parc.č. 2138 v k.ú. Vysoké Mýto., v celkové hodnotě 2,340.000,- Kč.
 
                                                                            Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                            T: 15. 6. 2005
 
 
 
 
 
501/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2005 ve znění doplňku č.1.
 
                                                                            Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                            T: 15. 6. 2005
 
 
502/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků pro mládež a tělovýchovu, nad 50 tisíc Kč, pro rok 2005, dle přiloženého návrhu.
                                                                            Z: sl. Mgr. Hana Faifrová
                                                                            T: 15. 6. 2005
503/05
 
zastupitelstvu přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje přijetí daru, kterým je drobný dlouhodobý hmotný majetek, drobný majetek a dlouhodobý hmotný majetek dle seznamu uvedenému v příloze č. 1 Darovací smlouvy OŠMS/2005/0018, v celkové hodnotě Kč 486 879,60, Základní škole Vysoké Mýto, Javornického 2, okres Ústí nad Orlicí.
 
                                                                            Z: sl. Mgr. Hana Faifrová
                                                                            T: 15. 6. 2005
 
Rada města bere na vědomí:
 
504/05
 
dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Ekora, s. r. o., Praha.
 
505/05
 
možnost výjezdu do partnerského města Korbach na akci staroměstské slavnosti v termínu 1. – 3. 7. 2005.
 
 
 
 
 
 
506/05
 
konání veřejné sbírky za účelem získání finančních prostředků na podporu rozvoje programu transplantací kostní dřeně a navazujících projektů, která se bude konat v prostorách čerpací stanice SHELL ve Vysokém Mýtě ve dnech 17. – 19. 6. 2005.
 
507/05
 
informace pp. starosty, místostarosty, tajemnice, Perthena a Ledajakse.
 
 
 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta