Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2010-24 ze dne 22.6.2010

29.06.10

 

Souhrn usnesení č. 24/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 22.6.2010
739/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 22.6.2010 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                                                                      


740/10


Rada města  z r u š u j e

usnesení rady města č.669/10 ze dne 1.6.2010.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                


741/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo předložený návrh ÚP s jeho odůvodněním a


1.         p o t v r z u j e

ověření souladu Územního plánu Vysokého Mýta s Politikou územního rozvoje ČR 2008, Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 54 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.


2.         r o z h o d u j e

o námitkách, v souladu s ust. § 172 odst.5)  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tak jak je uvedeno v odůvodnění ÚP.


3.         v y d á v á

formou opatření obecné povahy č.1/2010 Územní plán Vysokého Mýta, jako příslušný správní orgán, ve smyslu § 6 odst. 5) písm. c) stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších  předpisů a ust. § 11 a § 23 odst. 4)  a přílohy č.6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Termín:           dle projednání

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

742/10

                                                                                                                                

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města  z r u š u j e

usnesení zastupitelstva města č.36/10, 37/10, 38/10, 39/10, 40/10, 41/10 ze dne 17.03.2010.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                


743/10                                                                                                                                                                               

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města  p ř i j í m á

Účelovou dotaci (státní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2010 na podporu obnov kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 930 000,-Kč.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                


744/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

zařazení do akcí obnovy kulturních památek v rámci Program regenerace městských památkových rezervací  a městských památkových zón na rok 2010 ve Vysokém Mýtě tyto památky :

- kostel Husův sbor,  566 01 Vysoké Mýto

- chrám sv.Vavřince, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto

 s tím, že tato dotace bude čerpána následujícím způsobem s těmito podmínkami

pro :

- Náboženskou obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ: 61239062 pro památku kostel Husův sbor, Vysoké Mýto s celkovými náklady ve výši 277 147,-- Kč z toho z příspěvku ministerstva kultury ČR 153 000,- Kč, podíl města Vysokého Mýta ve výši 75 000,- Kč a podíl vlastníka Náboženské obce Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě ve výši  49 147,-Kč

- Římskokatolickou farnost - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109 pro památku chrám sv.Vavřince , Vysoké Mýto s celkovými náklady ve výši 1 140 000 Kč z toho z příspěvku ministerstva kultury ČR 777 000,- Kč, podíl města Vysokého Mýta ve výši 230 000 Kč a podíl vlastníka Římskokatolické farnosti - děkanství Vysoké Mýto ve výši 133 000 Kč


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                                 


745/10

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

v případě obdržení dotace uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109 na obnovu kulturní památky - chrámu sv. Vavřince, rejstř. č. 14570/6-4109 spočívající v restaurování vitráží, kamenných prvků jednoho okna severní kaple, jednoho okna sákristie, dvou velkých oken kněžiště a dalších souvisejících pracích ve výši 230 000 Kč z vlastních prostředků.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                                


746/10

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

v případě obdržení dotace uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109 na obnovu kulturní památky - chrámu sv. Vavřince, rejstř. č. 14570/6-4109 spočívající v restaurování vitráží, kamenných prvků, jednoho okna severní kaple, jednoho okna sákristie, dvou velkých oken kněžiště a dalších souvisejících pracích ve výši 777 000 Kč z příspěvku ministerstva kultury ČR.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP                                                                                                                               

747/10

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

v případě obdržení dotace uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Náboženskou obcí Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ: 61239062 na obnovu kulturní památky - kostel Husův sbor, Vysoké Mýto spočívající v opravě zaatikového žlabu, střešních výlezů, oplechování pilířů, oprava bednění lůžka žlabu ve výši 75 000 Kč z vlastních prostředků.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                                


748/10

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města  s ch v a l u j e

v případě obdržení dotace uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Náboženskou obcí Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ: 61239062 na obnovu kulturní památky - kostel Husův sbor, Vysoké Mýto spočívající v opravě zaatikového žlabu, střešních výlezů, oplechování pilířů, oprava bednění lůžka žlabu ve výši 153 000 Kč z příspěvku ministerstva kultury ČR.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                749/10


Rada města s ch v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo s firmou PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl             IČ: 27742741, jako dodavatelem  stavebních prací na akci malého rozsahu: Úprava ploch v areálu LDN ve Vysokém Mýtě za nabídkovou cenu 3 743 522,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 8.7.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP                                                                                                         

750/10


Rada města               u k l á d á


uhradit společnosti MĚSTSKÝ KLUB Vysoké Mýto, s.r.o. IČ:27543111 prosincovou zálohu dotace na Organizaci výuky společenských tanců , Zajištění provozu kina, Zajištění provozu divadla a Provozu kinokavárny (klubová scéna) v částce 458.336,-Kč v měsíci červnu 2010.


Zodpovídá:   vedoucí OFI

Termín:           ihned

751/10


Rada města               p r o m í j í


pohledávku za organizací Domov mládeže a školní jídelny Vysoké Mýto, IČ:49314688, ve výši 15.464,-Kč, vyplývající ze smlouvy o nájmu nebytových prostor č.157 ze dne 26.01.1994 ve znění pozdějších dodatků.Zodpovídá:   vedoucí OFI

Termín:           ihned

752/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.1-2010 ve znění doplňku

č. 1.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 23.6.2010

753/10


Rada města bere na vědomí


výpověď Smlouvy č.464 o nájmu části pozemku, uzavřené dne 30.09.2004 mezi Milanem Provazníkem, Pivovarská 418, Vysoké Mýto jako nájemcem a městem Vysokým Mýtem, B.Smetany 92, Vysoké Mýto  jako pronajímatelem.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

754/10


Rada města schvaluje


uzavření Dohody o ukončení smlouvy č.464 o nájmu části pozemku mezi Milanem Provazníkem, bytem Pivovarská 418, Vysoké Mýto jako nájemcem a městem Vysokým Mýtem, B.Smetany 92, Vysoké Mýto  jako pronajímatelem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.06.2010

755/10


Rada města souhlasí


s uskutečněním reklamní akce firmy Elko Valenta a Choceňské mlékárny před prodejnou Elko Valenta  č.p.22 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 02.07.2010 od 9:00 do 16:00 hod, zábor činí 6 m2. Na chodníku musí být zachován volný průchod pro chodce min. 1,5 m.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.06.2010


 

756/10

Rada města souhlasí


s pořádáním dětských jízd parním vláčkem, které jsou součástí vernisáže výstavy „Páni kluci" na náměstí  Přemysla Otakara II.  dne 30.06.2010. Vzhledem ke svému charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.06.2010
757/10


Rada města bere na vědomí


výpověď Smlouvy č.400 o nájmu pozemku, uzavřené mezi ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., Dušní 112/16, Praha 1, IČ: 44569793 jako nájemcem a městem Vysokým Mýtem, B.Smetany 92, Vysoké Mýto jako pronajímatelem.  Tříměsíční výpovědní lhůta začíná dnem 18.06.2010 a končí 18.09.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
758/10


Rada města bere na vědomí


výpověď Smlouvy č.400 o nájmu pozemku, uzavřené mezi ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., Dušní 112/16, Praha 1, IČ: 44569793 jako nájemcem a městem Vysokým Mýtem, B.Smetany 92, Vysoké Mýto  jako pronajímatelem.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
759/10


Rada města schvaluje


uzavření Dohody o ukončení smlouvy č.400 o nájmu pozemku mezi ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., Dušní 112/16, Praha 1, IČ: 44569793 jako nájemcem a městem Vysokým Mýtem, B.Smetany 92, Vysoké Mýto  jako pronajímatelem ke dni 30.06.2010


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.06.2010


760/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 1690/57 zastavěná plocha nádvoří - společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto, který byl oddělen geometrickým plánem č. 3492-210/2010 z pozemku označeného jako p. p. č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23. 06. 2010

761/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o zprostředkování a poskytování služeb souvisejících s prodejem nemovitosti - bytové jednotky č.p. 664/8 včetně spoluvlastnického podílu 13/1000 na společných prostorech a pozemcích č.p. 4644/99 a 4644/100 v obci a k.ú. Vysoké Mýto se společností M & M reality holding a.s, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1675/2, PSČ 110 00, IČ: 27487768 v předloženém znění


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010
762/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o zprostředkování a poskytování služeb souvisejících s prodejem nemovitosti - bytové jednotky č.p. 678/16 včetně spoluvlastnického podílu 97/5000 na společných prostorech a pozemcích č.p. 4644/92 a 4644/93 v obci a k.ú. Vysoké Mýto se společností M & M reality holding a.s, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1675/2, PSČ 110 00, IČ: 27487768 v předloženém znění


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010763/10

Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o zprostředkování a poskytování služeb souvisejících s prodejem nemovitosti - bytové jednotky č.p. 66 na pozemku označeném jako p. p. č. 1179 zastavěná plocha a nádvoří  v obci a k.ú. Vysoké Mýto včetně pozemku se společností M & M reality holding a.s, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1675/2, PSČ 110 00, IČ: 27487768 v předloženém znění


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

764/10


Rada města souhlasí


s uzavřením Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Vysokomýtskou nemocnicí, Hradecká 167, Vysoké Mýto IČ:71207856  jako pronajímatelem a Home Care Services & Supplies, s.r.o., Patočkova 1471/77, Praha 6, Břevnov, 169 00, IČ: 25610619 jako nájemcem za účelem provozování zdravotnické péče ošetřovatelského typu poskytované v domácnostech v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010          


765/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Josefou Nováčkovou (nar. 26.02.1934), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

766/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Vladimírem Vaníčkem (nar. 30.04.1974), bytem Prokopa Velikého 785, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

767/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s manželi Vladimírem (nar. 02.01.1969) a Silvií (nar. 20.09.1974) Josefyovými, oba bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

768/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Bohuňkem (nar. 07.08.1975), bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

769/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Petrou (nar. 08.05.1977) a Petrem (nar. 06.09.1980) Kučákovými, oba bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

770/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Štolbovou (nar. 01.07.1980), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010
771/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Timčo (nar. 26.02.1963), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010
772/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Pravcovou (nar. 06.05.1975), bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010
773/10


Rada města neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010
774/10


Rada města schvaluje


 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Horváthem (nar. 10.12.1987) a paní Marii Petikovou (nar. 09.04.1986), oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010
775/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Janou Klajlovou (nar. 26.12.1961), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010
776/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Zdeňkou Petikovou (nar. 21.02.1987) a panem Jiřím Šarközim (nar. 19.01.1987), oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010


777/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Jánem Drugdou (nar. 27.05.1946), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

778/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Kvintusovou (nar. 22.06.1940), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

779/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Ivetou Giňovou (nar. 18.03.1974), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

780/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Borskou (nar. 09.07.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

781/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Tříškou (nar. 16.04.1964), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

782/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Evou (nar. 30.01.1973) a Juliem (nar. 28.08.1973) Mikerovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

783/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Simonou Bykarovou (nar. 25.01.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

784/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Annou Giňovou (nar. 03.05.1979), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010785/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hedvikou Varadiovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010
786/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Albínem (nar. 10.04.1958) a Květou (nar. 22.09.1958) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

787/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar. 14.11.1979) a Miroslavem (nar. 28.02.1974) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

788/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Albertem Horváthem (nar. 15.08.1941), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

789/10


Rada města schvaluje

 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Žanetou Giňovou (nar. 03.05.1977), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010


790/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Robertem (nar. 10.01.1969) a Ivetou (nar. 01.06.1972) Duždovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010


 

791/10

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Žanetou Giňovou (nar. 20.12.1979) a panem Janem Žigou (nar. 11.01.1985), oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

792/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Růženou (nar. 17.10.1962) a Robertem (nar. 15.02.1970) Dančovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010
793/10

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 17.01.1976) a Marcelou (nar. 25.01.1978) Kováčovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

794/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Svobodou (nar. 15.12.1955), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

795/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Milanem (nar. 21.11.1979) a Danou (nar. 15.10.1987) Csocsovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

796/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Olgou Giňovou (nar. 01.11.1947), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy pí Giňová uzavře s MěBP dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 1.000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

797/10


Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Dagmar (nar. 13.06.1954) a Štefanem (nar. 19.07.1960) Giňovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.
798/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Danielou (nar. 28.03.1983) a Stanislavem (nar. 23.06.1980) Godlovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy manž. Godlovi uzavřou s MěBP dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 1.500,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

799/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Renatou (nar. 21.11.1975) a Petrem (nar. 28.06.1975) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy manž. Ferkovi uzavřou s MěBP dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 1.000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010
800/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar. 30.12.1960) a Annou (nar. 28.09.1964) Ferkovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy manž. Ferkovi uzavřou s MěBP dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 1.000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010


 

801/10

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Ivetou (nar. 04.03.1972) a Josefem (nar. 29.01.1962) Dudovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy manž. Dudovi uzavřou s MěBP dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 1.000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010
802/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Magdalenou (nar. 09.10.1981) a Jiřím (nar. 12.09.1980) Burianovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy manž. Burianovi uzavřou s MěBP dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 1.000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010 

803/10

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Andreou Novákovou (nar. 04.12.1972), bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy pí Nováková uzavře s MěBP dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 1.000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010
804/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar. 05.05.1964) a Olgou (nar. 11.12.1965) Husárovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy manž. Husárovi uzavřou s MěBP dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 1.000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010
805/10


Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Zoltánem Csocso (nar. 10.04.1955), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto. 


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010806/10

Rada města neschvaluje

 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Stanislavou Braunerovou (nar. 25.01.1955), bytem Husova 156, Vysoké Mýto. 


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

807/10


Rada města neschvaluje

 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Gabrielou (nar. 22.01.1978) a Ľuboslavem (nar. 12.08.1973) Gažiovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

808/10


Rada města neschvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Jolanou (nar. 16.04.1950) a Jánem (nar. 30.05.1944) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

809/10


Rada města schvaluje

přidělení  bytu č. 15 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě panu Andreji Ferkovi (nar. 20.04.1972), bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že pan Andrej Ferko vrátí byt č. 7 v č.p. 156 v ulici Husova, který nyní užívá, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010
810/10


Rada města schvaluje

zastavení výkonu rozhodnutí o vyklizení bytu č. 12 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě - pí Hana Fikejzová, bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 22.06.2010
811/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě paní Hanou Fikejzovou (nar. 15.02.1965), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.09.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010
812/10

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty


                                                                                                                                
813/10


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. schvaluje

program jednání valné hromady Městského bytového podniku Vysoké Mýto, spol.

s r. o. dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                


814/10


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí

informaci o zasedání dozorčí rady Městského bytového podniku Vysoké Mýto, spol. s r. o.
815/10


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. bere na vědomí

výroční zprávu Městského bytového podniku Vysoké Mýto s. r. o. za rok 2009.
816/10

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. schvaluje

účetní závěrku společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o. za rok 2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                              Z: jednatel společnosti

                                                                                              T: ihned
817/10


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. schvaluje

rozdělení zisku za rok 2009.
818/10


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. schvaluje


výplatu podílu na zisku pro vlastníka a výplatu roční odměny členu dozorčí rady dle návrhu dozorčí rady.

819/10


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. schvaluje

zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle předloženého návrhu.


                                                                                              Z: jednatel společnosti

                                                                                              T: ihned
820/10

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r.o. schvaluje


vyplacení prémií řediteli společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o. dle návrhu dozorčí rady.

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta