Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2005-23 ze dne 6. 6. 2005

09.06.05

 
U s n e s e n í    č. 23/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 6. 6. 2005
 
 
Rada města schvaluje:
 
456/05
pořad schůze rady města konané dne 6. 6. 2005 dle předloženého návrhu.
 
457/05
 
prodej publikace „Oběti předcházejí vítězstvím“v IC prostřednictvím příspěvkové organizace M - Klub. Cena knihy je 215 Kč za kus.
 
                                                                            Z: sl. Mgr. Hana Faifrová
                                                                                p. Dr. Josef Mlíka
                                                                            T: ihned
458/05
 
přidělení bytu č. 18 v ulici Prokopa Velikého 716 ve Vysokém Mýtě MUDr. Zdeňce Suškové (nar.16.4.1976) , trvale bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o 1 rok bude-li paní Sušková plnit podmínky dle nájemní smlouvy a bude-li zaměstnána ve Vysokomýtské nemocnici. Podmínkou přidělení bytu je navrácení bytu č.8 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého, Vysoké Mýto.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
459/05
 
přidělení bytu č. 28 v č.p. 171 v ulici Čapkovská  ve Vysokém Mýtě slečně Renatě Petikové (nar. 24.3.1987) bytem Choceňská 249, Vysoké Mýto. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
460/05
 
dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 31.01.2001 mezi městem Vysoké Mýto a Technickými službami Vysoké Mýto, IČ: 70888671, se sídlem: Pražské Předměstí, Čapkovská 46, Vysoké Mýto v předložené verzi.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
461/05
 
Dodatek č.2 ke smlouvě nájemní se smlouvou o koupi najaté věci uzavřené dne 17. dubna 2003 mezi městem Vysoké Mýto a společností KOBRA – CARGO s.r.o, IČ:49815903 se sídlem Vraclavská 169, Vysoké Mýto.
Dodatek č.2 v Článku 2 mění větu „pozemek parc.č. 1515/1 o výměře 48.404 m2“ na větu „pozemek parc.č. 1515/1 o výměře 31.794 m2“ a ruší věty „pozemek parc.č. 4560/4 o výměře 1.623 m2“, „pozemek parc.č. 4554 o výměře 183 m2“, „pozemek parc.č. 4864/4 o výměře 2.344m2“, „stavba přístřešku (č.50) stojící na pozemku parc.č. 4560/4“ a „stavba přístřešku (č.43) stojící na pozemku parc.č. 4554, v Článku 5 mění větu „1. Nájemce se zavazuje, že v touto smlouvou pronajatých nemovitostech určených k následné koupi investuje, v rámci rozvoje své společnosti, do pěti let od počátku nájmu nejméně částku ve výši 25.000.000,-Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých) a v dalších pěti letech dalších 25.000.000,-Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých). Celkem se tedy nájemce zavazuje za dobu nájmu proinvestovat v pronajatých nemovitostech nejméně částku ve výši 50.000.000,-Kč (slovy: padesátmilionů korun českých).“ na větu „1. Nájemce se zavazuje, že v touto smlouvou pronajatých nemovitostech určených k následné koupi investuje, v rámci rozvoje své společnosti za dobu nájmu nejméně částku ve výši 8.000.000,-Kč (slovy: osmmilionů korun českých).“, v Článku 6 mění větu „1. Celková hodnota předmětu nájmu činí 20.663.000,-Kč (slovy: dvacetmilionůšestsetšedesáttřitisíce korun českých).“ na větu „1. Celková hodnota předmětu nájmu činí 15.491.000,-Kč (slovy: patnáctmilionůčtyřistadevadesátjedentisíc korun českých).“.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
462/05
 
ukončení Smlouvy nájemní se smlouvou o koupi najaté věci uzavřené dne 17.dubna 2003 mezi městem Vysoké Mýto a společností KOBRA – CARGO s.r.o, IČ:49815903 se sídlem Vraclavská 169, Vysoké Mýto.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
463/05
 
uzavření dohody o zpřístupnění Sbírky zákonů s obcí Libecina. 
 
                                                                            Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                            T: ihned
464/05
 
prémiové ukazatele pro ředitele MěBP na rok 2005 dle předloženého znění.
 
                                                                             Z: Ing. Martin Krejza
                                                                             T: ihned
Rada města souhlasí:
 
465/05
 
s platovým zařazením tajemnice Ladislavy Pohorské  dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. §3 odst. 4 písm. a).
                                                                            Z: p. Aleš Felgr
                                                                            T: ihned
466/05
 
se snížením ceny videokazety „Vysoké Mýto“ z 200 Kč na cenu Kč 100,-- za kus.
                                                                            Z: sl. Mgr. Hana Faifrová
                                                                            T: ihned
467/05
 
s podáním výpovědi ze smlouvy nájemní se smlouvou o koupi najaté věci uzavřené dne 17.dubna 2003 mezi městem Vysoké Mýto a společností KOBRA – CARGO s.r.o, IČ:49815903 se sídlem Vraclavská 169, Vysoké Mýto pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy na předmět nájmu do 30.6.2005 a nebudou dodrženy závazky dle smlouvy.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
Rada města doporučuje:
 
468/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 177 a objektu bez č.p. nebo č.e. stojícího na pozemku parc.č. 177, vše v katastrálním území Vysoké Mýto České republice – Finanční ředitelství v Hradci Králové, IČ: 00006912, Horova 17, Hradec Králové za cenu výši 28.100,-Kč.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 15. 6. 2005
469/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM zrušuje usnesení č. 213/04 ze dne 15.12.2004.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 15. 6. 2005
470/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků 4664/5, 4644/250 a 4943/4 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka na město Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 15. 6. 2005
471/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu 51 % na bytových jednotkách
č. 1/817, 2/817, 3/817, 4/817, 5/817, 6/817, 7/817, 8/817, 9/817, 110/817, 11/817, 1/818, 2/818, 3/818, 4/818, 5/818, 6/818, 7/818, 8/818, 9/818, 10/818, 11/818 družstvu  MVMB DOMUS, Pražská 58, Vysoké Mýto za cenu 4 927.182,--Kč, která bude městu Vysoké Mýto uhrazena v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 21.610,--Kč počínaje dnem 1. 7. 2005 a konče dnem úplného splacení.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 15. 6. 2005
472/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 51%
nebytových jednotek č. 12/817, 13/817, 14/817, 15/817, 16/817, 12/818, 13/818, 14/818, 15/818, a 16/818 vše v k.ú. Vysoké Mýto z města Vysokého Mýta na .MVMB DOMUS, Pražská 58, Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 15. 6. 2005
473/05
 
ZM schválit toto usnesení:
ZM zrušuje usnesení č. 155/04 ze dne 15.09.2004.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 15. 6. 2005
474/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 4859/3 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka na město Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                           T: 15. 6. 2005
475/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje Dodatek č.2 ke smlouvě nájemní se smlouvou o koupi najaté věci uzavřené dne 17. dubna 2003 mezi městem Vysoké Mýto a společností KOBRA – CARGO s.r.o, IČ:49815903 se sídlem Vraclavská 169, Vysoké Mýto.
Dodatek č.2 v Článku 2 mění větu „pozemek parc.č. 1515/1 o výměře 48.404 m2“ na větu „pozemek parc.č. 1515/1 o výměře 31.794 m2“ a ruší věty „pozemek parc.č. 4560/4 o výměře 1.623 m2“, „pozemek parc.č. 4554 o výměře 183 m2“, „pozemek parc.č. 4864/4 o výměře 2.344m2“, „stavba přístřešku (č.50) stojící na pozemku parc.č. 4560/4“ a „stavba přístřešku (č.43) stojící na pozemku parc.č. 4554, v Článku 5 mění větu „1. Nájemce se zavazuje, že v touto smlouvou pronajatých nemovitostech určených k následné koupi investuje, v rámci rozvoje své společnosti, do pěti let od počátku nájmu nejméně částku ve výši 25.000.000,-Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých) a v dalších pěti letech dalších 25.000.000,-Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých). Celkem se tedy nájemce zavazuje za dobu nájmu proinvestovat v pronajatých nemovitostech nejméně částku ve výši 50.000.000,-Kč (slovy: padesátmilionů korun českých).“ na větu „1. Nájemce se zavazuje, že v touto smlouvou pronajatých nemovitostech určených k následné koupi investuje, v rámci rozvoje své společnosti za dobu nájmu nejméně částku ve výši 8.000.000,-Kč (slovy: osmmilionů korun českých).“, v Článku 6 mění větu „1. Celková hodnota předmětu nájmu činí 20.663.000,-Kč (slovy: dvacetmilionůšestsetšedesáttřitisíce korun českých).“ na větu „1. Celková hodnota předmětu nájmu činí 15.491.000,-Kč (slovy: patnáctmilionůčtyřistadevadesátjedentisíc korun českých).“.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 15. 6. 2005
476/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1515/143, p.č. 4554, p.č. 4560/4, stavby přístřešku na p.č. 4554, stavby přístřešku na p.č. 4560/4 vše v k.ú. Vysoké Mýto společnosti P-SYSTEMS s.r.o., IČ:25935259, se sídlem Vrbová 655, Ústí nad Orlicí za cenu dohodou ve výši 5.327.160,-Kč.
V kupní smlouvě bude uvedeno toto zvláštní smluvní ujednání:
1. Kupující se zavazuje, že na touto smlouvou převedených nemovitostech investuje, v rámci rozvoje své společnosti, do 2 let od podpisu kupní smlouvy nejméně částku ve výši 28.000.000,-Kč (slovy: dvacetosmmilionů korun českých) a v následujících 2 letech nejméně částku ve výši 14.000.000,-Kč (slovy: čtrnáctmilionů korun českých).
2. Prodávající má právo kontroly účetnictví kupujícího za účelem zjištění, zda byla ve sjednané lhůtě investována sjednaná částka. Kupující se zavazuje, že poskytne prodávajícímu nebo jím určené osobě veškeré doklady a potřebnou součinnost za účelem zjištění, zda byla ve sjednané lhůtě investována sjednaná částka. Kupující se zavazuje archivovat veškeré dokumenty týkající se investovaných částek nejméně do doby uplynutí dvou let po uplynutí lhůt dle odst. 1. tohoto článku.
3. V případě neplnění závazku kupujícího uvedeného v odstavci 1. tohoto článku sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý neinvestovaný jeden milion korun českých. Smluvní pokutu je kupující povinen uhradit na účet prodávajícího do patnácti dní od doručení výzvy k její úhradě.
4. Kupující se dále zavazuje, že do 4 let od podpisu kupní smlouvy zvýší ve Vysokém Mýtě zaměstnanost své společnosti o 23 zaměstnanců zaměstnaných na dobu neurčitou v hlavním pracovní poměru. Za účelem kontroly plnění závazku kupujícího uvedeného v tomto odstavci, se kupující zavazuje předložit prodávajícímu na základě jeho písemné žádosti doklad prokazující počet zaměstnanců kupujícího ve Vysokém Mýtě.
5. Pro případ neplnění závazků kupujícího uvedených v odstavci 4. tohoto článku sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každou osobu, která měla být zaměstnána dle předchozího odstavce a není. Smluvní pokutu je kupující povinen uhradit na účet prodávajícího do patnácti dní od doručení výzvy k její úhradě.
6. V pochybnostech se za den doručení považuje třetí den po dni, kdy byla výpověď předána osobě, která má povinnost ji doručit.
7. Závazky kupujícího vůči prodávajícímu uvedené v tomto článku trvají i v případě dalšího převodu některé touto smlouvou převáděné nemovitosti na další osobu.
8.  Pokud dojde ze strany kupujícího k neplnění některého ze závazků uvedených v tomto článku,  je prodávající oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 15. 6. 2005
477/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje ukončení Smlouvy nájemní se smlouvou o koupi najaté věci uzavřené dne 17.dubna 2003 mezi městem Vysoké Mýto a společností KOBRA – CARGO s.r.o, IČ:49815903 se sídlem Vraclavská 169, Vysoké Mýto.
 
                                                                               Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                               T: 15. 6. 2005
 
 
478/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej těchto nemovitostí:
p.p.č. 1515/1, p.č. 1515/50, p.č. 1515/41, p.č.1515/74, p.č. 1515/43, p.č. 1515/44, 1515/51, 1515/60, p.č.1515/61, 1515/62, 1515/141, p.č. 4552, p.č. 4557/1, 4557/2, p.č. 4557/3. p.č. 4557/4, p.č. 4558/1, p.č. 4558/5, p.č. 4558/6, p.č. 4558/7, p.č. p.č.4560/2, p.č. 4560/3, p.č. 4560/5, p.č. 4560/6, p.č. 4560/7, p.č. 4863,
stavba přístřešku na p.č. 1515/50, stavba na p.č. 1515/41, stavba na p.č. 1515/43, stavba na p.č. 1515/44, stavba na p.č. 1515/51 a na p.č. 1515/61, budova č.p. 452 na p.č. 4552, stavba na p.č. 4557/1,  stavba na p.č. 4557/4, stavba na p.č. 4558/5, stavba na p.č. 4558/6, stavba na p.č. 4558/7, stavba na p.č. 4560/3, stavba na p.č. 4560/7, stavba přístřešku na p.č. 4557/2, stavba přístřešku na p.č. 4557/3, stavba přístřešku na p.č. 4558/1, stavba přístřešku na p.č.4560/2, stavba přístřešku na p.č.4560/5, stavba přístřešku na p.č.4560/6, stavba přístřešku na p.č.4863, stavba přístřešku na p.č.1515/74 vše v k.ú. Vysoké Mýto
společnosti KOBRA – CARGO s.r.o, IČ:49815903 se sídlem Vraclavská 169, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 12.500.000,-Kč. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy nebo zajištěna formou notářské úschovy.
V kupní smlouvě bude uvedeno toto zvláštní smluvní ujednání:
1. Kupující se zavazuje, že. na touto smlouvou převedených nemovitostech investuje, v rámci rozvoje své společnosti, do 30.04.2013 nejméně částku ve výši 8.000.000,- Kč (slovy: osmmilionů korun českých).
2. Prodávající má právo kontroly účetnictví kupujícího za účelem zjištění, zda byla ve sjednané lhůtě investována sjednaná částka. Kupující se zavazuje, že poskytne prodávajícímu nebo jím určené osobě veškeré doklady a potřebnou součinnost za účelem zjištění, zda byla ve sjednané lhůtě investována sjednaná částka. Kupující se zavazuje archivovat veškeré dokumenty týkající se investovaných částek nejméně do doby uplynutí dvou let po uplynutí lhůt dle odst. 1. tohoto článku.
3. V případě neplnění závazku kupujícího uvedeného v odstavci 1. tohoto článku sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý neinvestovaný jeden milion korun českých. Smluvní pokutu je kupující povinen uhradit na účet prodávajícího do patnácti dní od doručení výzvy k její úhradě.
4. Kupující se dále zavazuje, že do 30.04.2008 zvýší ve Vysokém Mýtě zaměstnanost své společnosti o deset zaměstnanců zaměstnaných na dobu neurčitou v hlavním pracovní poměru a v následujících pěti letech o dalších deset zaměstnanců zaměstnaných na dobu neurčitou v hlavním pracovní poměru, to vše nad stav počtu zaměstnanců ke dni 01.05.2003. Stav zaměstnanců kupujícího ve Vysokém Mýtě byl ke dni 01.05.2003: stošedesátčtyři. Za účelem kontroly plnění závazku kupujícího uvedeného v tomto odstavci, se kupující zavazuje předložit prodávajícímu na základě jeho písemné žádosti doklad prokazující počet zaměstnanců kupujícího ve Vysokém Mýtě.
5. Pro případ neplnění závazků kupujícího uvedených v odstavci 4. tohoto článku sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každou osobu, která měla být zaměstnána dle předchozího odstavce a není. Smluvní pokutu je kupující povinen uhradit na účet prodávajícího do patnácti dní od doručení výzvy k její úhradě.
6. V pochybnostech se za den doručení považuje třetí den po dni, kdy byla výpověď předána osobě, která má povinnost ji doručit.
7. Závazky kupujícího vůči prodávajícímu uvedené v tomto článku trvají i v případě dalšího převodu některé touto smlouvou převáděné nemovitosti na další osobu.
8.  Pokud dojde ze strany kupujícího k neplnění některého ze závazků uvedených v tomto článku,  je prodávající oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy.
                                                                               Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                               T: 15. 6. 2005
 
479/05
 
ZM přijmout toto usnesení
ZM souhlasí s podáním výpovědi ze smlouvy nájemní se smlouvou o koupi najaté věci uzavřené dne 17.dubna 2003 mezi městem Vysoké Mýto a společností KOBRA – CARGO s.r.o, IČ:49815903 se sídlem Vraclavská 169, Vysoké Mýto pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy na předmět nájmu do 30.6.2005 a nebudou dodrženy závazky dle smlouvy.
                                                                               Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                               T: 15. 6. 2005
 
480/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje Souborné stanovisko s pokyny pro zpracování návrhu řešení územního plánu města Vysokého Mýta dle §21, odst.5 a §26 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, které tvoří přílohu k tomuto usnesení.
                                                                               Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                               T: 15. 6. 2005
 
 
 
 
481/05
 
ZM přijmout toto usnesení: 
ZM rozhoduje o námitkách tak, jak je uvedeno v bodu č.VI. souborného stanoviska, které je přílohou k tomuto usnesení.
                                                                               Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                               T: 15. 6. 2005
482/05
 
ZM přijmout toto usnesení: 
ZM bere na vědomí:
-         vyhodnocení stanovisek a připomínek uvedených v příloze č.1 souborného stanoviska
-         vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování ze dne 2.6.2005, č.j. KrÚ 6578/2002 OSRK OUP,
které jsou přílohou  tohoto usnesení.
                                                                               Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                               T: 15. 6. 2005
 
Rada města bere na vědomí:
 
483/05
 
návrh OSK  na jmenování členů do školských rad při ZŠ Javornického, ZŠ Jiráskova a ZŠ Knířov.
 
484/05
 
informace pp. starosty, místostarosty, Kovaříka a Tomáškové.
 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta