Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2010-23 ze dne 15.6.2010

24.06.10

 

Souhrn usnesení č. 23/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 15.6.2010717/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 15.6.2010 dle předloženého návrhu.


 

718/10

Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy č.p. 6, budovy bez č.p (garáže a sklady), budovy bez č.p. (sklad pohotovostního materiálu) vše na pozemku označeném jako p. p. č. 2138 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto včetně pozemku, budovy bez č.p. (kolna) na pozemku označeném jako p. p. č. 2142 zahrada v obci a k. ú. Vysoké Mýto včetně pozemku a budovy bez č.p. na pozemku označeném jako p. p. č. 5156/18 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Vysoké Mýto společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099, se sídlem Vysoké Mýto, Čelakovského 6/II, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 566 01 za celkovou kupní cenu 7.200.000,-Kč, kupní cena bude zaplacena ve splátkách, a to:

1.         3.600.000,-Kč do 15.10.2010  

2.         1.800.000,-Kč do 15.10.2011

3.         1.800.000,-Kč do 15.10.2012


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23. 06. 2010

719/10


Rada města doporučuje přijmout


Zastupitelstvu následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje vklad majetku do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099, se sídlem Vysoké Mýto, Čelakovského 6/II, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 566 01, a to majetku:

  1. stavba bez č.p. na pozemku označeném jako p. p. č. 3076 zastavěná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto  - VDJ Pleso 400 m3 - pořizovací hodnota 657.510,-Kč

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23. 06. 2010

720/10


Rada města zrušuje

Usnesení č. 328/10 ze dne 16.03.2010

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

721/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2002532/VB/1 - Vysoké Mýto, ul. Jana Nálepky - kNN se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou společností BETA CZ Česká Třebová, s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Pod Březinou 637, 560 02, IČ: 27515302 dle předloženého znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

722/10


Rada města souhlasí

se souhlasným prohlášením státního podniku Lesy České republiky, s.p. a města Vysokého Mýta o nabytí vlastnického práva k pozemku označeném jako p. p. č. 633 lesní pozemek v k.ú. Svařeň a obci Vysoké Mýto2 dle předloženého znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010
723/10


Rada města schvaluje


uzavření dohody o předčasném užívání a údržbě díla dle § 536 Obchodního zákona č. 513/91 Sb  mezi Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice jako objednatelem stavby, společností STRABAG, a.s. Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, odštěpný závod Ostrava, Poslanecká 827, 721 01 Ostrava - Svinov jako zhotovitelem stavby a městem Vysokým Mýtem jako uživatelem a budoucím vlastníkem předmětných stavebních objektů v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 21.06.2010
724/10


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy č.564 o nájmu části pozemku mezi Městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a Klementem a Annou Hladíkovými oba bytem Družstevní 367, Vysoké Mýto jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010

725/10


Rada města souhlasí


s pořádáním reklamní akce kosmetické firmy Oriflame, spol.s r.o. na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 21.07.2010. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010


 

726/10


Rada města schvaluje

Zadání komplexní administrace zakázky na výběr dodavatele silové elektřiny a zemního plynu elektronickou aukcí společnosti e CENTRE s.r.o., IČ 27149862, se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 7.  Součástí zakázky je audit stávajících odběrů, elektronická aukce a zajištění uzavírání smluv o dodávkách elektrické energie a zemního plynu mezi jednotlivými zadavateli  a uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.6..2010
727/10


Rada města schvaluje


přidělení  bytu č. 8 v č.p. 171  v  ulici Čapkovská ve  Vysokém Mýtě paní Marcele Růžičkové (nar. 15.01.1974), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že paní Růžičková vrátí byt č. 15 v č.p. 779 v ulici V Břízkách, který nyní užívá, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.07.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010728/10


Rada města neschvaluje


přidělení  bytu č. 15 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě panu Andreji Ferkovi (nar. 20.04.1972), bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010
729/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Lubošem Hynkem (nar. 08.10.1983), bytem Špitálská 1165, Litomyšl. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 29.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Marie Šlégrová (nar. 27.11.1983), Ležáků 674, Vysoké Mýto,

3.   Libor Javůrek (nar. 11.06.1967), V Břízkách 777, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010
730/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Marií Šlégrovou (nar. 27.11.1983), bytem Ležáků 674, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Zbyněk Šára (nar. 26.11.1986), Českých bratří 744, Vysoké Mýto,

3.   Luboš Hynek (nar. 08.10.1983), Špitálská 1165, Litomyšl


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.06.2010
731/10


Rada města schvaluje


přijetí daru od společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099, ve výši 40.000,- Kč na ekologické účely.


Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: ihned
732/10


Rada města doporučuje


ZM v případě zrušení koncesního řízení na provoz DD


  • a) schválit zřízení příspěvkové organizace zajišťující provoz domova důchodců
  • b) schválit zřizovací listinu této příspěvkové organizace


733/10


Rada města neschvaluje


poskytnutí  dotace města Vysoké Mýto skupině ARTFOTO o. s. TRIANGL Vysoké Mýto na nákup euroklipů. 


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


 

734/10


Rada města neschvaluje


poskytnutí  dotace města Vysoké Mýto Mgr. Jaroslavu Kotrbáčkovi, Zborovská 1875, Holice na vydání knihy o historii motocyklových silničních závodů na území dnešního Pardubického kraje.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned
735/10


Rada města schvaluje


ceník zboží v informačním centru dle návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned
736/10


Rada města bere na vědomí


informaci o stavu přijatých dětí do mateřských škol ve Vysokém Mýtě pro školní rok 2010/2011.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned
737/10

Rada města jmenuje


hodnotící komisi pro koncesní řízení -  provozování Domova důchodců Vysoké Mýto, hodnotící komise bude zároveň komisí pro otevírání obálek v tomto koncesním řízení. Složení komise: pp. Ing. Jiraský, JUDr. Poláček, Ing. M. Zima,  Ing. Fajglová a Neumanová.738/10

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a Mgr. Junka.


                                                                                                                                


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta