Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 31.5.2020

Usnesení RM č. 2010-22 ze dne 8.6.2010

16.06.10

 

Souhrn usnesení č. 22/10

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 8.6.2010

689/10

 

Rada města    s c h v a l u j e

 

pořad schůze rady města konané dne 8.6.2010 dle předloženého návrhu.

 


                                                                                                                                                       

690/10

 

Rada města bere na vědomí

 

změnu svozového plánu Technických služeb Vysoké Mýto platného od 1.7.2010.

691/10

 


Rada města doporučuje

 

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ½ na budovu č.p. 43, Lhůta, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako st. 82/1 zastavěná plocha a nádvoří včetně pozemku a pozemku označeného jako p. p. č. 111/2 trvalý travní porost vše v obci Vysoké Mýto a k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta paní Lence Brychtové, (nar. 08.01.1951), bytem Zelenohorská 488/4, Praha 8 - Bohnice za celkovou kupní cenu 250.000,-Kč

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.06.2010

 

  

 

692/10

 

Rada města bere na vědomí

 

výpověď smlouvy o nájmu garáže v č.p.116  ul. Gen. Závady. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná dnem 03.06.2010 a končí 03.09.2010. Pokud se najde nový nájemce na nebytové prostory, jež jsou předmětem smlouvy dříve, bude podepsána dohoda o ukončení nájmu před vypršením termínu ukončení výpovědní lhůty.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
693/10

 

Rada města souhlasí

 

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu garáže v č.p.116  ul. Gen. Závady v předložené verzi.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
694/10

 

Rada města schvaluje

 

Prohlášení o neplatnosti části nájemní smlouvy č.223 N 09/50, uzavřené dne 30.09.2009 mezi Pozemkovým fondem ČR, IČ 45797072 jako pronajímatelem a Městem Vysoké Mýto jako nájemcem, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.06.2010
695/10

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č.1 k nájemní smlouvě č.223 N 09/50, uzavřené dne 30.09.2009 mezi Pozemkovým fondem ČR, IČ 45797072 jako pronajímatelem a Městem Vysoké Mýto jako nájemcem, v předloženém znění

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  30.06.2010
696/10

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o umístění informačních tabulí mezi městem Vysoké Mýto a fa. MOTÁK, spol. s r.o., 17. listopadu 216, 530 02 Pardubice,IČO: 47451220, v předloženém znění. 

                                                                                       

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30. 06. 2010

697/10

 

Rada města souhlasí

 

s pořádáním „Multikulturního odpoledne" na náměstí  Přemysla Otakara II.  dne 17.06.2010 od 11:30 do 17:00 hod. Vzhledem ke svému charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  16.06.2010

 
698/10

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku: Vysoké Mýto - Studie proveditelnosti vybraných prvků systému PBPO a PPO v povodí Blahovského potoka definovaných na základě studie odtokových poměrů a posouzení hydromorfologického stavu.

 

Termín:           do 30.06.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

699/10

 

Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

 

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku: 

Vysoké Mýto - Studie proveditelnosti vybraných prvků systému PBPO a PPO v povodí   Blahovského potoka definovaných na základě studie odtokových poměrů a posouzení hydromorfologického stavu.

 

Termín:           do 30.06.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
700/10

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku: Úprava ploch v areálu LDN Vysoké Mýto.

 

Termín:           do 30.06.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
701/10

 

Rada města  b e r e   n a  v ě d o m í

 

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku:  Úprava ploch v areálu LDN Vysoké Mýto.

 

Termín:           do 30.06.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

702/10

 

Rada města neschvaluje

 

změnu splatnosti faktury č. 14/2010 ze dne 6.4.2010 v částce 6.791.816,0Kč.

 

Zodpovídá:   vedoucí OFI

Termín:           ihned

 

 

 703/10

 

Rada města schvaluje

 

zahraniční služební cestu starosty Ing. Martina Krejzy, místostarosty Ing. Františka Jiraského, tajemnice Ladislavy Pohorské, členy rady města PaedDr. Podroužka a Mgr. Jiřího Junka a zastupitele města Mgr. Jiřího Vedrala do německého Korbachu ve dnech 1. - 5. 7. 2010. 

 

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned
704/10

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2009.

 

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned
705/10

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Královská věnná města za rok 2009.

 

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned
706/10

 

Rada města schvaluje

 

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 35/53 ze dne 21. 5. 2010 vydaného MV ČR na projekt Dílna kvality Vysoké Mýto r. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00046 z OP LZZ v přiloženém znění a schvaluje přijetí dotace MV ČR na projekt ve výši 5 893 272,70 Kč.

707/10

 

Rada města  bere na vědomí

 

Informaci o plánovaném převodu zřizovatelských funkcí k DDM Mikádo, Vysoké Mýto, Choceňská 190, a k ZUŠ, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100, na Město Vysoké Mýto od 1.1.2011.

 

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 


 

708/10

 

Rada města ukládá

 

Předložit informaci o plánovaném převodu zřizovatelských funkcí k DDM Mikádo, Vysoké Mýto, Choceňská 190, a k ZUŠ, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100, na Město Vysoké Mýto od 1.1.2011 na jednání ZM dne 23.6.2010.Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín:  ihned
709/10

 

Rada města  s c h v a l u j e

 

uzavření smlouvy s firmou  Compunet s.r.o Praha  na nákup aktivních prvků sítě pro městský úřad Vysoké Mýto dle předložené nabídky ve výběrovém řízení.

 

                                                                                  Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                  Termín: 14.6. 2010710/10

 

Rada města  s c h v a l u j e

 

uzavření smlouvy s firmou  VDI META v.d.i. Ostrava na nákup výpočetní techniky pro městský úřad Vysoké Mýto dle předložené nabídky ve výběrovém řízení.

 

                                                                                  Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                  Termín: 14.6. 2010

 

 

711/10

 

Rada města schvaluje

 

zahraniční služební cestu pro ředitele Městské galerie Vysoké Mýto PhDr. Pavla Chalupy do Německa ve dnech 9. 6. - 10. 6. 2010

 

 

 712/10

 

Rada města bere na vědomí

 

dopis předsedy Základní organizace Českého svazu včelařů p. Jaroslava Kroulíka.713/10

 

Rada města bere na vědomí

 

zápis z provedené kontroly plnění úkolů RM a ZM konané dne 7.6.2010

 

 

 
714/10

 

Rada města bere na vědomí

 

zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 7.6.2010.

 

 

 715/10

 

Rada města bere na vědomí

 

zápis z kontroly hospodaření Městské policie Vysoké Mýto konané dne 21.4.2010

 

 

 716/10

 

Rada města bere na vědomí

 

informace starosty, místostarosty, p. Tomáškové a p. Hejhala. 
Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta