Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2005-22 ze dne 31. 5. 2005

07.06.05

 
U s n e s e n í    č. 22/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 31.5.2005
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
424/05
pořad schůze rady města konané dne 31.5.2005 dle předloženého návrhu.
 
 
425/05
uzavření smlouvy č.136 o nájmu nebytových prostor a pozemků uvedených v příloze č.1 a movitého majetku uvedeném v příloze č.2, které jsou nedílnou součástí smlouvy za účelem provozování zdravotnického zařízení, mezi městem Vysoké Mýto a Vysokomýtskou nemocnici, IČ: 71207856, Pražské Předměstí, Hradecká 167, Vysoké Mýto s účinností od podpisu smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 2.252.600,--Kč za rok bude hrazeno ve čtyřech splátkách vždy do 31.1., 30.04., 31.7. a 31.10. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
426/05
uzavření smlouvy o krátkodobé výpůjčce pozemků p.č. 4783 a p.č. 4784 v k.ú. Vysoké Mýto (náměstí Přemysla Otakara II.) mezi městem Vysoké Mýto a Karosou a.s., Pražské Předměstí, Dobrovského 74, Vysoké Mýto za účelem uspořádání oslav 110. výročí založení Karosy dne 03.09.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
427/05
uzavření smlouvy č.140 o nájmu části nebytových prostor v budově č.p.179, ul. Jiráskova 179, Vysoké Mýto (chodba ve III.NP)  za účelem instalování nápojového automatu, mezi městem Vysoké Mýto a panem Ing. Miloslavem Burešem, Litomyšlské Předměstí, Žižkova 802, Vysoké Mýto, IČ: 63198321 s účinností od 01.06.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné bude hrazeno předem do 15. dne příslušného měsíce a to v období od 01.06.2005 do 31.08.2005 ve výši 300,-Kč/měsíc a od 01.09.2005 ve výši 500,-Kč/měsíc.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
428/05
uzavření smlouvy č.176 o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 731, nám. Naděje, Vysoké Mýto a pozemku p.č. 4644/144 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem poskytování sociálních služeb obyvatelům města Vysoké Mýto a okolí, mezi městem Vysoké Mýto a sdružením NADĚJE, občanské sdružení, IČ: 00570931, se sídlem: Varšavská 738/37, Praha - Vinohrady s účinností od 01.07.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 600.000,-Kč za rok bude hrazeno ve čtyřech stejných splátkách po 150.000,-Kč a to vždy do 31.01., 30.04., 31.07. a 31.10. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
429/05
uzavření smlouvy č.141 o nájmu pozemku p.č. 2918 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 151 m2 za účelem vybudování vjezdu, mezi městem Vysoké Mýto a panem Janem Müllerem, r.č.: 7011253667, Choceňské Předměstí, Presslova 264, Vysoké Mýto s účinností od 01.07.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 755,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
430/05
poskytnutí dotace ve výši 3 tis. Kč Spolku přátel Růžového paloučku se sídlem v Újezdci.
 
                                                                                     Z: sl. Mgr. Faifrová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
431/05
přijetí daru ve výši 50 tis. Kč od Ecotex s.r.o. Vysoké Mýto pro kulturní účely ve městě Vysokém Mýtě – výstava v rámci cyklu Světy v Městské galerii ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. Dr. Chalupa
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
432/05
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou KBT elektronik spol. s r.o., Prokopa Velikého 693/IV, Vysoké Mýto jako zhotovitelem akce „Rozšíření veřejného osvětlení v ulici Štefánikově“ ve Vysokém Mýtě“ s tím, že vedoucí OÚP dořeší způsob financování akce. 
 
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                     T: ihned
 
 
433/05
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou VTZ spol. s r.o., Dobrovského 87/II, Vysoké Mýto. jako zhotovitelem akce „Osazení termostatických ventilů v  budovách č.p. 92/I ul. B.Smetany, č.p. 179/IV ul. Jiráskova a č.p. 731 nám. Naděje ve Vysokém Mýtě“.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                     T: ihned
 
434/05
s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor v budově bez čp. na pozemku p.č. 4558/5, budově bez čp. na pozemku p.č. 4557/4 a část pozemku p.č. 1515/1 o výměře 700 m2 v k.ú. Vysoké Mýto mezi společností KOBRA-CARGO s.r.o. na straně jedné jako nájemce a  společností CS EXPRES a.s. Slatiňany na straně druhé jako podnájemcem v předložené verzi. 
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
435/05
s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc květen 2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
436/05
vytvoření a používání  nového loga Městské knihovny ve Vysokém Mýtě, organizační složky města Vysokého Mýta.
 
437/05
návrh dopravní komise k řešení dopravní situace v historické části města.
 
438/05
zveřejnění celostránkové informace v deníku Orlické noviny dne 23.6. u příležitosti jarní části Mezinárodních partnerských dnů.
                                                                                             
439/05
zveřejnění celostránkové informace o Vysokém Mýtě u příležitosti prázdninové přílohy všech východočeských Deníků Bohemia. Příloha „Cesty městy“ bude vydána ve čtvrtek 30.6.
 
440/05
informace starosty a místostarosty města.
 
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
441/05
ZM přijmout toto usnesení : 
ZM schvaluje příspěvek Města Vysokého Mýta na provedenou fasádu v  MPZ  p. Ludmile Duškové, bytem nám. Přemysla Otakara II. 97/I., Vysoké Mýto na dům tamtéž ve výši dle návrhu komise.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                     T: 15.6.2005
 
 
442/05
RM doporučuje ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru v souladu s vyhláškou  č. 4/99 ve znění pozdějších změn : 
1) se Společenstvím vlastníků v domě čp. 403/II, 404/II, ul. Pivovarská, Vysoké Mýto, IČO 25996738, se sídlem Vysoké Mýto, Pivovarská 404/II, ve výši          1 100 000,- Kč s úrokovou sazbou 4 % a splatností do 60 měsíců,  k úhradě nákladů na obnovu fasády domu včetně klempířských konstrukcí a na zateplení obvodového pláště domu.    
2)s p. Annou Jetmarovou a p. Zdeňkem Jetmarem, bytem U staré zastávky 526/IV, Vysoké Mýto ve výši 47 000,- Kč s úrokovou sazbou 4 % a splatností do 60 měsíců k úhradě nákladů na obnovu střechy starší 10-ti let a na zateplení obvodového pláště domu na dům tamtéž.
3)s p. Lenkou Kymrovou a Josefem Kymrem, bytem U staré zastávky 526/IV, Vysoké Mýto ve výši 37 000,- Kč s úrokovou sazbou 4 % a splatností do         60 měsíců k úhradě nákladů na obnovu střechy starší 10-ti let a na zateplení obvodového pláště domu na dům tamtéž.
4)s p. Evou Hemerkovou, bytem U staré zastávky 526/IV, Vysoké Mýto ve výši 47 000,- Kč s úrokovou sazbou 4 % a splatností do 60 měsíců k úhradě nákladů na obnovu střechy starší 10-ti let a na zateplení obvodového pláště domu na dům tamtéž.
5)s Ing. Ladislavem Khorelem, bytem U staré zastávky 526/IV, Vysoké Mýto ve výši 37 000,- Kč s úrokovou sazbou 4 % a splatností do 48 měsíců k úhradě nákladů na obnovu střechy starší 10-ti let a na zateplení obvodového pláště domu na dům tamtéž.
6)s p. Antonínem Hronem, bytem Gen. Závady 164/IV, Vysoké Mýto ve výši 49 500,- Kč s úrokovou sazbou 4 % a splatností do 60 měsíců k úhradě nákladů na obnovu fasády domu včetně klempířských konstrukcí na dům tamtéž.    
 
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                     T: 15.6.2005
 
 
443/05
ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje zajištění splácení úvěru Společenstvím vlastníků v domě č.p. 403/II, 404/II, ul. Pivovarská, Vysoké Mýto, IČO 25996738, se sídlem Vysoké Mýto, Pivovarská 404/II, zřízením zástavního práva na bytových jednotkách vlastníků v domě Pivovarská 403/II, 404/II, Vysoké Mýto mezi Městem Vysokým Mýtem a vlastníky bytových jednotek číslo 403/6, 403/12 a 404/1, včetně odpovídajících podílů na společných částech domů a pozemcích nacházejících se v budově č.p. 403/II, 404/II, stojících na pozemcích              p.č. 4668/17, 4668/18 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.  
 
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                     T: 15.6.2005
 
 
444/05
ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje změnu usnesení MZ č. 5/99, čl. I.f) z 29.9.1999 a ZM č. 7/02, čl.208/02 z 30.11.2002 „Kritérií pro vyhodnocování příspěvků města na provedené fasády objektů uvedených v seznamu památkové péče a objektů umístěných v městské památkové zóně“ takto:
text: „nejpozději do 1 měsíce“ nahrazení textem: „nejpozději do 3 měsíců“        a text: „po uplynutí 5-ti let“ nahrazení textem: „po uplynutí 10-ti let“.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                     T: 15.6.2005
 
445/05
ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje změnu usnesení ZM č. 5/04, čl.168/04 z 15.9.2004 takto:
text: „po dobu příštích 25 let“ nahrazení textem: „po dobu příštích 10 let“.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                     T: 15.6.2005
 
446/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM zrušuje usnesení číslo 191/03 ze dne 12.11.2003.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 15.6.2005
 
 
447/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 4553/1 a 4553/2 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka na město Vysoké Mýto na základě zákona č. 219/2000 Sb. v platném znění za cenu stanovenou vlastníkem.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 15.6.2005
448/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1515/20 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka na město Vysoké Mýto na základě zákona č. 219/2000 Sb. v platném znění ve veřejném zájmu, neboť je pozemek součástí školského areálu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 15.6.2005
449/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje převod části budovy (bývalá věznice ) č.p. 165 stojící na parcele č.20 v k.ú. Vysoké Mýto na Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 15.6.2005
450/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 273/13 a 467/2 v k.ú. Vanice manželům  Petřekovým, Vanice 8, Vysoké Mýto za cenu ve výši 25.000,-Kč + náklady města.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
451/05
ZM vydat vyhlášku č. 2/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, veřejné zeleně a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti ve Vysokém Mýtě (vyhláška o veřejném pořádku a zeleni).
 
 
                                                                                                          Z: p. JUDr. Poláček
                                                                                     T: 15.6.2005
                                                                                                      
452/05
ZM vydat vyhlášku č. 3/2005 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů na území města Vysokého Mýta, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
 
                                                                                     Z: p. JUDr. Poláček
                                                                                     T: 15.6.2005
 
 
 
453/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje dodatek ke smlouvě o úvěru uzavřené dne 31. 10. 2000 mezi Městem Vysokým Mýtem a SPORTCENTREM Vysoké Mýto, s. r. o. o odložení splácení úvěru do 1.7.2008, s tím, že stejný dodatek uzavře se SPORTCENTREM Vysoké Mýto, s. r. o., také společnost DEXTERITY s. r. o. nejdéle do 30. 9. 2005.
 
Z: p. Ing. Krejza
T: 30. 9. 2005
 
 
Rada města nesouhlasí:
 
454/05
s podáním žádosti Města Vysokého Mýta o dotaci k zajištění integrace azylantů při realizaci Státního integračního programu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                     T: ihned
 
 
Rada města zrušuje:
 
455/05
usnesení RM č.254/05 na žádost p. Pavla Šmögra, bytem V Peklovcích 463/II, Vysoké Mýto ze dne 5.5.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta