Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2010-21 ze dne 1.6.2010

09.06.10

   

Souhrn usnesení č. 21/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 1.6.2010656/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 1.6.2010 dle předloženého návrhu.
657/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o zřízení uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Vysoké Mýto a společností Městský bytový podnik Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25968726, se sídlem Pražská 53/II, 566 01 Vysoké Mýto dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 06. 2010
658/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysoké Mýto a společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099, se sídlem Čelakovského 63/II, 566 01 Vysoké Mýto dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 06. 2010
659/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení ze dne 19. 09. 1996 ve znění „Zastupitelstvo města souhlasí s odprodejem pozemků p. č. 4666/200, 4666/122 a 4666/199 v k. ú. Vysoké Mýto panu Janu Dostálovi bytem Vysoké Mýto 705/IV za odhadní cenu".


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23. 06. 2010


          


          

660/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení číslo 90/04 ze dne 16. 06. 2004, usnesení číslo 97/07 ze dne 13. 06. 2007, usnesení číslo 136/08 ze dne 17. 09. 2008 a usnesení číslo 186/08 ze dne 10. 12. 2008.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23. 06. 2010              

661/10

Rada města souhlasí


s prodejem okrasných dřevin panem Michalem Čapkem, České Heřmanice na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 17.06.2010. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 10.06.2010

662/10


Rada města souhlasí


s umístěním restaurační předzahrádky před provozovnou restaurace LUCKY PLANET, 17. listopadu 687, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako 4644/78 ostatní plocha - zeleň v období od 06.06. do 30.06.2010 o výměře 32 m2 za stanovených podmínek.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  04.06.2010

          663/10


Rada města souhlasí


s umístěním restaurační předzahrádky před provozovnou restaurace v ulici 17. listopadu č.p.888, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako 4644/78  ostatní plocha - zeleň v období od 06.06. do 30.06.2010 o výměře 4 m2 za stanovených podmínek.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  04.06.2010


                                                                                                                                            


                             

664/10


Rada města nesouhlasí


s umístěním restaurační předzahrádky před kavárnou č.p. 141 v ul. Šafaříkově na pozemku označeném jako p.p.č. 4797  ostatní plocha - ostatní komunikace ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  08.06.2010

665/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti pronájmu garáže v ul. Gen Závady č.p.116 v k.ú. a obci Vysoké Mýto.           


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
666/10

Rada města zrušuje


usnesení rady města č.532/10 ze dne 04.05.2010


          

667/10

Rada města schvaluje


Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku: Poskytnutí komplexního servisu při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího uchazeče pro dodávky silové elektřiny a zemního plynu formou centrálního zadávání pro město Vysoké Mýto, obce a jimi zřizované příspěvkové organizace a obchodní společnosti s majetkovou účastí." V předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  20.06.2010          

          

668/10

Rada města  bere na vědomí

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání nabídek na veřejnou zakázku:  pro dodávku energií.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  20.06.2010                      

669/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města vydává

územní plán Vysoké Mýto jako opatření obecné povahy č.2.


Termín:           dle projednání

Zodpovídá:    vedoucí OÚP                      

670/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

pořízení Změny č.1 územního plánu Vysokého Mýta, předmětem změny je žádost firmy Iveco Czech Republic, a.s., Dobrovského 74, 566 03 Vysoké Mýto a týká změny ploch smíšených městských, komerční vybavenosti na výrobu smíšenou a výrobu průmyslovou v předloženém znění. Změna č.1 bude dle §45 odst. 4. zákona č. 183/2006 Sb. hrazena Iveco Czech Republic, a.s.


Termín:           dle projednání

Zodpovídá:    vedoucí OÚP          

671/10


Rada města schvaluje


Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2029 o výpůjčce movitého majetku mezi Městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned          

672/10


Rada města  schvaluje


Přijetí dotace Pardubického kraje na projekt Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, Školympiáda aneb drogy na stadion nepatří - 10. ročník ve výši 13.000,-- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín:  ihned

673/10


Rada města bere na vědomí


Zápis ze schůze finančního výboru č.2/2010 ze dne 17. května 2010.
674/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2009.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  23.6.2010          

675/10

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2009 a způsob použití zisku dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  23.6.2010          

676/10

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení závěrečný účet města Vysokého Mýta za rok 2009.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  23.6.2010          

677/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2009.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  23.6.2010


          

          

678/10

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření sestavený k 31. 12. 2009.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  23.6.2010

                      679/10

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Vysoké Mýto, IČ: 00279773 za rok 2009.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  23.6.2010          

          

680/10

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města souhlasit s celoročním  hospodařením města Vysokého Mýta v roce 2009 „bez výhrad".


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  23.6.2010                      

681/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření sestavený k 31. 03. 2010.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  23.6.2010


          


          

682/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.1-2010.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  23.6.2010

683/10

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení Rozpočtový výhled města Vysokého Mýta sestavený na období 2011-2014.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  23.6.2010

684/10

Rada města schvaluje


odpis pohledávky vyplývající ze smlouvy o nájmu č.23 o nájmu ze dne 31.10.2002 a následného bezdůvodného užívání předmětu pronájmu v celkové výši 9.827,0Kč dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned685/10


Rada města stanovuje


že za nedobytný nedoplatek a nedoplatek, jehož vymáhání je spojeno se zvláštními a nepoměrnými obtížemi viz. § 158 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád) se považuje každý nedoplatek místního poplatku v případě úmrtí poplatníka, kdy soudem bylo zastaveno dědické řízení z důvodu, že zůstavitel nezanechal majetek nebo zanechal majetek nepatrné hodnoty.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  ihned


686/10

Rada města stanovuje


že za nedobytný nedoplatek a nedoplatek, jehož vymáhání je spojeno se zvláštními a nepoměrnými obtížemi viz. § 158 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. (daňový řád) se považuje nedoplatek místního poplatku menší nebo roven částce 300,-Kč, to však pouze v případě, že tento poplatkový dlužník nemá vůči městu jiné závazky, jeho poplatková povinnost ve Vysokém Mýtě skončila a poplatníkovi se prokazatelně nepodařilo doručit výzvu k úhradě.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  ihned

687/10


Rada města schvaluje


posečkání do 30.06.2010 s vyúčtováním smluvní pokuty zhotoviteli stavby „Integrovaný systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto - Fermentační stanice" za prodlení s odstraněním vady  - drcení odpadu v příjmu suroviny pro hygienizaci; poté bude v RM rozhodnuto o tom, zda uvedená smluvní pokuta bude vyúčtována či nikoliv.688/10

Rada města bere na vědomí

informace starosty a Mgr. Junka.
Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta