Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2010-20 ze dne 25.5.2010

02.06.10

Souhrn usnesení č. 20/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 25.5.2010

631/10


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 25.5.2010 dle předloženého návrhu.

632/10


Rada města  schvaluje


přijetí dotace Pardubického kraje na XVIII. ročník národní přehlídky dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto ve výši 40 000 Kč.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned

633/10

Rada města schvaluje


projekt Technologické centrum a elektronická spisová služba v území pro město Vysoké Mýto předložený do Výzvy č. 6 IOP, včetně navrhovaných Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.


Zodpovídá: p. Felgr

Termín: ihned634/10


Rada města souhlasí

s podáním žádosti o dotaci z grantového programu PARKY nadace PROMĚNY  na akci „Park 21. století"


Zodpovídá: ředitelka Vysokomýtské nemocnice

Termín: ihned635/10


Rada města doporučuje  


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí  finanční částky ve výši maximálně 1.000.000,- Kč z rozpočtu města Vysokého Mýta na dofinancování akce „Park 21. století" v případě obdržení dotace od nadace PROMĚNY.
636/10


Rada města  s ch v a l u j e


smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou BKN, spol. s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavatelem služby " Domov důchodců Vysoké Mýto - novostavba - autorský dozor projektanta".


Termín:           do 30.06.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
637/10


Rada města  s ch v a l u j e


podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou Pavel Charouz, 565 55 Hrušová 47, IČ:11126973, jako dodavatelem dodávky na akci malého rozsahu: Kotelny, Litomyšlská 50, Vysoké Mýto za nabídkovou cenu ve výši1 342 198,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 1.6.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
638/10


Rada města  s ch v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo s firmou SAREKO, s.r.o., Husova 187, 566 01  Vysoké Mýto, IČ: 45539197, jako dodavatelem  stavebních prací na akci malého rozsahu: Oprava střech na Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 172 492,- Kč vč. DPH.


Termín:           do 4.6.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP639/10


Rada města  s ch v a l u j e


Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s Ing.arch. Zdenkem Sendlerem, Wanklova 6, 602 00 Brno na zpracování projektové dokumentace na akci „Regenerace botanické zahrady ve Vysokém Mýtě" pro územní řízení, stavební povolení a výběrové řízení na dodavatele akce z důvodu zvýšení sazby DPH.


Zodpovídá:    vedoucí OÚP

Termín:           do 30.6.2010


 


640/10


Rada města  n e s ch v a l u j e


Smlouvu č. Z_S24_12_8120019196 v předloženém znění o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na akci Vysoké Mýto, Pivovarská s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 z důvodu vysokých finančních nákladů.


Termín:           do 30.6.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
641/10


Rada města s ch v a l u j e


Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo v předloženém znění na akci : Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto s firmou OLSPOL s.r.o.,Svitavy, T.G.Masaryka č.p. 30, PSČ 568 02, IČ: 27466701, DIČ: CZ27466701.


Termín:           30.06.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
642/10


Rada města schvaluje


uzavření  smlouvy o dílo  se zhotovitelem:  ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura,o.s.,  se sídlem 67571 Náměšť nad Oslavou, V. Nezvala 977; IČ 70851131 na akci „Analýza nakládání s bioodpadem"  za nabídkovou cenu 45.000,-Kč  bez DPH.


Zodpovídá: Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

 

643/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města neschvaluje udělení dotace města Vysoké Mýto Vysokomýtské nemocnici na činnost Baby klubu Delfínek.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


 


644/10


Rada města  schvaluje


přijetí dotace Pardubického kraje na Festival svobody ve výši 10 000 Kč.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned
645/10


Rada města neschvaluje


uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 12.06.2002 mezi Městem Vysokým Mýtem, zastoupeným Městským bytovým podnikem, Pražská 53, Vysoké Mýto jako pronajímatelem a paní Lenkou Sokolovou, Žižkova 699 , Vysoké Mýto, nar.11.03.1954, jako nájemcem na prostory prodejny na nám. Přemysla Otakara II, č.p.15, ve kterém by bylo sníženo nájemné.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.05.2010

646/40


Rada města zrušuje


usnesení rady města č.599/10 ze dne 11.05.2010.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

647/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o pronájmu části pozemku označeného jako p. p. č. 2374/1 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k. ú. Vysoké Mýto, z důvodu umístění mobilní buňky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

648/10


Rada města souhlasí


s pořádáním nevýdělečné kulturní akce a to Bohoslužby Sboru Církve bratrské ve Vysokém Mýtě na náměstí  Přemysla Otakara II.  dne 09.07.2010 od 13:30 do 21:00 hod. Vzhledem ke svému charakteru je akce bez poplatku za užívání veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.05.2010

649/10


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy č.563 o nájmu části pozemku mezi Jaroslavou Koudelkovou, nar.19.02.1950, bytem Nejedlého 730, 533 04  Sezemice jako nájemcem a městem Vysokým Mýtem, B.Smetany 92, Vysoké Mýto  IČ: 00279773 jako pronajímatelem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.05.2010

650/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti prodeje budovy č.p. 6, budovy bez č.p (garáže a sklady), budovy bez č.p. (sklad pohotovostního materiálu) vše na pozemku označeném jako p. p. č. 2138 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto včetně pozemku, budovy bez č.p. (kolna) na pozemku označeném jako p. p. č. 2142 zahrada v obci a k. ú. Vysoké Mýto včetně pozemku a budovy bez č.p. na pozemku označeném jako p. p. č. 5156/18 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k. ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 26.05.2010

651/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti vkladu nemovitostí v majetku města do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099, se sídlem: Čelakovského 6, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 26.05.2010

652/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 698/18 ostatní plocha - zeleň v obci Vysoké Mýto a v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta odděleného geometrickým plánem číslo 122-180/2008 z pozemku označeného jako 698/2 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto a v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta a dílu „b" odděleného geometrickým plánem číslo 125-196/2009 z pozemku označeného jako 698/2 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto a v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta panu Josefu Pohorskému, (nar.: 30.12.1950), bytem Lhůta č.p. 6, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 6.753,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.06.2010653/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků označených jako 1180/87, 1180/25 a 1180/17 vše vodní plocha - rybník v obci Tisová a v k.ú. Tisová u Vysokého Mýta společnosti RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ: 48168190, se sídlem Sokolovská 121, 570 01 Litomyšl za celkovou kupní cenu 7 590,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.06.2010
654/10


Rada města souhlasí


s pořádáním reklamní akce společnosti Ecgroup ELEKTROCENTRUM  na pozemku č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace zábor o výměře 41 m2  a na pozemku č. 4785 ostatní plocha - ostatní komunikace zábor o výměře 80 m2  na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 17.06.2010 od 10:00 do 17:00 hod. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.05.2010655/10


Rada města bere na vědomí


informace tajemnice, místostarosty a Mgr. Junka.


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta