Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2010-19 ze dne 18.5.2010

25.05.10

 

Souhrn usnesení č. 19/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 18.5.2010

610/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 18.5.2010 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

611/10          


Rada Města schvaluje

na  základě  doporučení  hodnotící   komise  a  podle   zákona   č.  137/2006  Sb. § 38 na veřejnou zakázku, uzavření smlouvy o dílo na dodávky s firmou  Pavel  Charouz, 565 55  Hrušová 17, IČ: 11126973 ,  jako   dodavatele  akce:  Dům  s  pečovatelskou službou  č.p.  50   -   napojení  na  kotelnu  Pod  Kasinem  ve  Vysokém  Mýtě  za nabídkovou cenu   2,868.038,- Kč  včetně DPH.

Zodpovídá: p. Ropek

Termín: ihned
612/10


Rada města schvaluje


přijetí dotace na akceschopnost jednotky SDH ve výši 150 000 Kč


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín:  18.5.2010

613/10


Rada města schvaluje


podání žádosti o navýšení kapacity školní družiny z 30 na 60 žáků a školní jídelny-výdejny ze 70 na 85 stravovaných při Základní škole Vysoké Mýto, Knířov.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned
614/10

Rada města souhlasí

s prodejem hub panem Tomášem Tejkalem, Mládežnická 411, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 26.05.2010. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 26.05.2010

615/10


Rada města bere na vědomí

výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 30.10.2009 mezi Městem Vysokým Mýtem zastoupeným Městským bytovým podnikem jako pronajímatelem a  Litomyšlskou nemocnicí, a.s., J.E. Purkyně 652, 570 14   Litomyšl, IČ: 27520579.

Tříměsíční výpovědní lhůta počíná běžet dnem 01.06.2010 a končí dnem 01.09.2010. Pokud se najde nový nájemce na nebytové prostory před vypršením výpovědní lhůty, bude podepsána dohoda o ukončení smlouvy před  jejím uplynutím.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

616/10


Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu nebytových prostor v budově č.p.116 v ul. Gen. Závady  v k.ú. a obci Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

617/10

Rada města nesouhlasí


s umístěním restaurační předzahrádky před kavárnou č.p. 141 v ul. Šafaříkově na pozemku označeném jako p.p.č. 4797  ostatní plocha - ostatní komunikace ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  19.05.2010
618/10


Rada města schvaluje


uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. ÚZSVM/HUO/2709/2009-HUOM-H/UO/2008/3691-Za ze dne 23.06.2009, uzavřené mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 43/1, 562 16 Ústí nad Orlicí, IČ: 69797111 jako pronajímatelem a  městem Vysoké Mýto, IČ: 00279773, se sídlem B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.05.2010
619/10


Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemků označených jako p. p. č. 5121/1 a 5121/2 vše ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu 88.400,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.06.2010
620/10


Rada města doporučuje
 

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města trvá na svém usnesení č. 85/09 ze dne 17.06.2009.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.06.2010

621/10

Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje převod pozemku označeného jako p. p. č. 568/2 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci Slatina v k.ú. Slatina u Vysokého Mýta


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.06.2010

622/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s Ing. Vojtěchem Mikyskou (nar. 10.01.1980), bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li Ing. Mikyska plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnán ve školství ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010

623/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Hladilovou (nar. 24.03.1970), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010

624/10


Rada města zrušuje

usnesení Rady města č. 476/10 ze dne 13.04.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 18.05.2010

625/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Růžičkovou (nar. 15.01.1974), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010

626/10


Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 8 v č.p. 857 v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě paní Marii Fekové (nar. 15.06.1942), bytem Fibichova 205, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je složení peněžních prostředků k zajištění případné budoucí opravy bytu, a to ve výši rovnající se trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, tj. 14.100,- Kč + nájem a zálohy na služby na následující měsíc dopředu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.06.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010


627/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 188 nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě s paní Danielou Jiroušovou (nar. 27.11.1974), bytem Ležáků 672, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 56.000,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010


628/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Idou Tašnerovou (nar. 23.01.1949), bytem Budislav 64. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Zbyněk Šára (nar. 26.11.1986), Českých bratří 744, Vysoké Mýto,

3.   Jiřina Hermanová (nar. 31.12.1983), Doubravice 13.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.05.2010


629/10


Rada města ukládá 


vedoucímu OSÚ prověřit možnost přestěhování nájemníků z objektu v ul. Čapkovská čp. 171 do objektu v ul. Husova čp. 156.


Zodpovídá: Ing. Karmín

Termín: 29.6.2010
630/10

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty a PaedDr. Podroužka.

                                                                                                                                                                    

           

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

Eva  T o m á š k o v á

členka RM