Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2005-20 ze dne 17. 5. 2005

30.05.05

 
U s n e s e n í    č. 20/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 17.5.2005
 
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
357/05
s tím, aby Pozemkový fond ČR nabídl ve veřejné nabídce celou parcelu vedenou ve zjednodušené evidenci č. 3870/1 v k.ú. Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
358/05
se zveřejněním informace o možnosti prodeje, daru spoluvlastnického podílu na bytových jednotkách č. 1/817, 2/817, 3/817, 4/817, 5/817, 6/817, 7/817, 8/817, 9/817, 10/817, 11/817, 1/818, 2/818, 3/818, 4/818, 5/818, 6/818, 7/818, 8/818, 9/818, 10/818, 11/818, a nebytových jednotkách č. 12/817, 13/817, 14/817, 15/817, 16/817, 12/818, 13/818, 14/818, 15/818 a 16/818 vše v k.ú. Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
359/05
se zveřejněním informace o možnosti prodeje, daru, pronájmu pozemku p.č. 177 v k.ú. Vysoké Mýto a budovy bez č.p. na pozemku p.č. 177 v k.ú. Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
360/05
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu, prodeje, výpůjčky, směny části pozemku p.č.4804 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
Rada města schvaluje:
 
361/05
pořad schůze rady města konané dne 17.5.2005 dle předloženého návrhu.
 
 
362/05
odpověď na dopis ve věci situace v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě a doporučuje jej ke schválení ZM.
 
                                                                                     Z: p. JUDr. Poláček
                                                                                     T: ihned
 
 
363/05
účetní závěrku Nemocnice Vysoké Mýto, IČ: 00196088, s nulovým zůstatkem.
 
                                                                                     Z: p. JUDr. Poláček
                                                                                     T: ihned
 
 
364/05
směnu bytů mezi manželi Burešovými Andreou (nar. 26.5.1971) a Kamilem (nar.29.7.1970) bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto, č.bytu 5 a manželi Vostrčilovými Ludmilou (nar. 23.10.1976) a Janem (nar.14.11.1973), bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto, č.bytu 3.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
365/05
směnu bytů mezi manželi Richterovými Jiřím (nar. 19.12.1967) a Věrou (nar.22.1.1970) bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto, č.bytu 18 a manželi Syrovými Jiřím (nar.4.9.1964) a Zuzanou (nar.27.9.1968), bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto, č.bytu 11 za podmínky, že před podpisem nové nájemní smlouvy nebude na žádném ze směňovaných bytů váznout dluh na nájemném a za podmínky, že manželům Syrovým bude nová nájemní smlouva sepsaná na dobu určitou ½ roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
366/05
uzavření smlouvy č.139 o nájmu části pozemku p.č. 5020/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 21 m2 za účelem vybudování a užívání vjezdu, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Marií Svobodovou, a Josefem Svobodou,  Choceňské Předměstí, Na Stráni 856, Vysoké Mýto s účinností od 01.06.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 105,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku. Nájemné za rok 2005 bude uhrazeno do 30.6.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
367/05
uzavření smlouvy č.2019 o výpůjčce nebytových prostor v objektu Choceňská věž ve Vysokém Mýtě za účelem uspořádání výstavy keramických prací dětí a dospělých, mezi městem Vysoké Mýto a Domem dětí a mládeže Mikádo ve Vysokém Mýtě, Choceňské Předměstí, Choceňská 190, Vysoké Mýto na dobu určitou od 30.05.2005 do 05.06.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned 
 
 
 
368/05
služební cestu p. Bohumíra Machaty, jednatele společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. na lesnický veletrh Elmia Wood ve dnech 30.5.-3.6.2005, který se koná ve Švédsku u města Jonkoping.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Krejza
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
369/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM zrušuje usnesení č. 37/04 ze dne 24.3.2004 v celém znění.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 15.6.2005
 
 
370/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje koupi bytového domu č.p.323 v ulici Fibichova  včetně pozemku p.č. 2311/1 a 2311/2 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 15.6.2005
 
 
 
 
 
371/05
ZM přijmout toto usnesení: 
ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č.2206/3 v k.ú. Vysoké  Mýto dle předloženého návrhu ve vlastnictví města Vysoké Mýto. 
 
                                                                                     Z: p.Ing. Holubová
                                                                                     T: 15.6.2005
 
 
372/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 5020/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 21 m2.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 15.6.2005
 
 
                                                                                      
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
373/05
informaci o konstrukci varianty kupní ceny za nemovitosti v areálu bývalých skladů českých kasáren.
 
 
 
374/05
dopis Bc. Jana Kopeckého, člena sociálně zdravotní komise ze dne 10.5.2005.
 
                                                                                    
 
 
375/05
informace starosty a místostarosty města.
 
                                                                          
 
 
 
Rada města ukládá:
 
376/05
starostovi jednat s jednatelem společnosti Kobra – Cargo o výši ceny a jejím navýšení za vypuštění čl. 5 zvláštní smluvní ujednání ze smlouvy nájemní.
 
                                                                                     Z: p. Fencl
                                                                                     T: ihned
 
 
377/05
tajemnici přizvat na zasedání RM dne 24.5.2005 jednatele společnosti Kobra – Cargo p. Kavinu.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta