Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 30.11.2020

Usnesení RM č. 2010-17 ze dne 4.5.2010

10.05.10

Souhrn usnesení č. 17/10

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 4.5.2010

 

 

 

 

518/10

 

Rada města s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 4.5.2010 dle předloženého návrhu.

 

 

 


519/10

 

Rada města schvaluje


ceník zboží v informačním centru dle návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: ihned

520/10


Rada města schvaluje


zahraniční služební cestu starosty Ing. Martina Krejzy ve dnech 15. - 22. 5. 2010 do Německa a Švýcarska.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: ihned


521/10


Rada města bere na vědomí

 

oznámení ODS o konání shromáždění dne 14.05.2010 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě od 13.00 do 17.00 hod.
522/10

 

Rada města trvá

 

ve věci doplnění žádosti RENO GAMES s.r.o., Hanusova 347/16, Praha 4 ze dne 08.04.2010 na svém předchozím usnesení č. 418/10 ze dne 06.04.2010.
 

523/10

 

Rada města schvaluje


koncesní dokumentaci, včetně návrhu koncesní smlouvy a jejích příloh, které budou zájemcům o účast zaslány spolu s výzvou k podání nabídek.
524/10


Rada města bere na vědomí


dokument Doplnění podkladů od zájemců o účast zpracovanou zástupcem zadavatele společností Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři a pověřuje starostu, aby pověřil zástupce zadavatele, aby vyzval oba zájemce k podání nabídek v koncesním řízení .

525/10

 

Rada města ruší

 

usnesení rady č. 416/10 ze dne 6.4.2010

526/10


Rada města schvaluje

 

1/ zadání výběrového řízení na výpočetní techniku dle předloženého návrhu

2/ oslovení navržených firem

3/ komisi pro výběrové řízení dle předloženého návrhuTermín vyvěšení: 10. května 2010

Zodpovídá: VO VV

527/10

 

Rada města schvaluje

 

1/ zadání výběrového řízení na dodávku aktivních prvků sítě MěÚ dle

předloženého návrhu

2/ komisi pro výběrové řízení dle předloženého návrhu


Termín vyvěšení zadání: 10.května 2010

Zodpovídá: VO VV


 

 


528/10


Rada města souhlasí

 

s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu Kamarádi, Vysoké Mýto od firmy První vysokomýtská stavební s.r.o. Hradecká ul., Vysoké Mýto ve výši 10 000,- Kč, finanční dar od paní Jany Škubalové, zákonného zástupce dítěte ve výši 5 000,- Kč a věcného daru ve v hodnotě 11 266,- Kč od pana Radka Bureše, zákonného zástupce dítěte.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

529/10


Rada města souhlasí

 

s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu Slunečná, Vysoké Mýto od firmy První vysokomýtská stavební s.r.o. Hradecká ul. Vysoké Mýto ve výši 10 000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

530/10


Rada města souhlasí

 

s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu Pod Smrkem, Vysoké Mýto od firmy Iveco Czech Republic, a.s. ve výši 15 000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


531/10


Rada města schvaluje


dohodu o uznání závazku a splátkový kalendář mezi městem Vysokým Mýtem a paní Věrou Jónovou, bytem Na Blahově 430, 566 01 Vysoké Mýto týkající se uhrazení závazků vyplývajících ze smlouvy č.0301 o půjčce z fondu na opravy modernizaci a rozšíření bytového fondu, dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OFI

Termín: ihned


 

 

 

532/10

 

Rada města schvaluje


návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku: „Poskytnutí komplexního servisu při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího uchazeče pro dodávky silové elektřiny a zemního plynu formou centrálního zadávání pro město Vysoké Mýto, obce a jimi zřizované příspěvkové organizace a obchodní společnosti s majetkovou účastí" V předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.05.2010

533/10


Rada města bere na vědomí


seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání nabídek na veřejnou zakázku: pro dodávku energií.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.05.2010


  

534/10


Rada města schvaluje


uzavření dohody, jejímž předmětem je oprava mostu, který se nachází u mlýna „Sárovec" mezi městem Vysokým Mýtem, Zemědělsko obchodním družstvem Zálší a Obcí Tisová v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.05.2010

535/10


Rada města schvaluje


uzavření Dohody o ukončení smlouvy č.465 o nájmu části pozemku mezi Jiřinou Pickovou, nar.22.01.1939, bytem Talafusova 529, Vysoké Mýto jako pronajímatelem a městem Vysokým Mýtem, B.Smetany 92, Vysoké Mýto IČ: 00279773 jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010

536/10


Rada města souhlasí

 

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu části pozemku označeného jako p.p.č.1064, ostatní plocha - ostatní komunikace ul. Jeronýmova v k.ú. a obci Vysoké Mýto za účelem zřízení předzahrádky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

537/10


Rada města souhlasí

 

s pořádáním předvolební akce na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 14.05.2010 od 13:00 do 17:00 hodin. Akci pořádá Občanská demokratická strana, Oblastní sdružení, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 16192656, zabraná plocha činí cca 225 m 2. Poplatek za užívání pro kulturní, sportovní a reklamní akce činí částku 10,-Kč/m 2 /den.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 10.05.2010

538/10


Rada města schvaluje


uhrazení částky za užívání pozemku označeného jako p.p.č.229 o výměře 787 m 2 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Ing. Josefu a Marii Týrovým, oba bytem Stavovská 866/5 102 00 Praha 10, dle Cenového věstníku MF č.01/2010 ve výši 9,- Kč/m 2 /rok, což je za rok 2010 celkem 7 083,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 10.05.2010

539/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2003849/VB/9 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou Ing. Ervinem Wacníkem, ředitelem společnosti GTT a.s, se sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, PSČ 182 00, IČ: 63080605 dle předloženého znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.05.2010
540/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby mezi městem Vysoké Mýto a VČP Net, s.r.o. IČ 27495949, se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04 dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 05. 2010

541/10

 

Rada města souhlasí


s umístěním jedné odnosné informační tabule ( do1m 2 ) panem Josefem Bouškou, FOXX REALITY, Ostrovní 350 , 565 01 Choceň , na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na nám. Přemysla Otakara II. od 05.05.2010 do 31.07.2010. Poplatek za užívání veřejného prostranství za umístění reklamního zařízení do 1m 2 činí paušální částku 10.000,- Kč/rok, poměrná část za 88 dní dělá 2 411,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 05.05.2010


 


542/10


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy č.61 o nájmu pozemků mezi Městem Vysoké Mýto, B.Smetany 92, IČ 00279773 jako pronajímatelem a paní Julií Zachařovou Náměstí naděje 771, Vysoké Mýto, nar. 06.04.1965 jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 10.05.2010


 

 

543/10

 

Rada města souhlasí

 

s prodejem hub panem Tomášem Tejkalem, Mládežnická 411, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 07.05.2010. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 07.05.2010


 


544/10


Rada města souhlasí


s umístěním restaurační předzahrádky před provozovnou restaurace LUCKY PLANET, 17. listopadu 687, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako 4644/78 ostatní plocha - zeleň v období od 05.05. do 05.06.2010 o výměře 32 m 2 za stanovených podmínek.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 05.05.2010


 


545/10


Rada města zrušuje


usnesení rady města č.500/10 ze dne 20.04.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


 

 

546/10


Rada města souhlasí


s umístěním restaurační předzahrádky před provozovnou restaurace v ulici 17. listopadu č.p.888, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako 4644/78 ostatní plocha - zeleň v období od 05.05. do 05.06.2010 o výměře 4 m 2 za stanovených podmínek.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 05.05.2010


 


547/10


Rada města zrušuje


usnesení rady města č.501/10 ze dne 20.04.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


 

 

548/10

 

Rada města zrušuje

 

usnesení Rady města č. 471/10 ze dne 13.04.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 04.05.2010


 


 

549/10


Rada města schvaluje


převod užívacích práv k bytu č. 3 v č.p. 806 v ulici Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě z Ing. Jiřiny Pagáčové a pana Romana Němce na manžele Ing. Pavla Rause, M.A. et. M.A. (nar. 21.06.1955) a Ing. Júlii Rausovou (nar. 04.05.1959), oba bytem Davídkova 93, Praha 8.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.06.2010
550/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo mění usnesení č. 111/06 ze dne 13.09.2006 tak, že se písm. „c" tohoto usnesení mění na:


c

806/3

11/125

Ing. Pavel Raus, M.A. et. M.A.

Davídkova 93, Praha 8

771.570,-

     

Ing. Júlia Rausová

   

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.06.2010


 


551/10


Rada města schvaluje


zastavení výkonu rozhodnutí o vyklizení bytu č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě - manž. Jiří a Zuzana Syroví, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 04.05.2010
552/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 04.09.1964) a Zuzanou (nar. 27.09.1968) Syrovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.05.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.07.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 04.05.2010


553/10

 

Rada města s ch v a l u j e

 

Kupní smlouvu v přeloženém znění s firmou LINET spol. s r.o.; IČ: 005 07 814, se sídlem: Želevčice 5, 274 01 Slaný na dodávku zboží na akci „Vnitřní vybavení pro Domov důchodců Vysoké Mýto - novostavba " v celkové výši 10 516 548 Kč vč. DPH.


Termín: do 30.06.2010

Zodpovídá: vedoucí OÚP


 
554/10


Rada města s ch v a l u j e


dodatku č. 3 v předloženém znění ke smlouvě o dílo ze dne 23.09.2009 s firmou Dopravní projektování, spol. s r.o., Janáčkova 1194/12, 702 00 Moravská Ostrava, jako dodavatelem služby: Zpracování studie proveditelnosti na přechod přes železniční trať v ulici Štefánikova ve Vysokém Mýtě s termínem dokončení do 31.12.2010 z důvodu vydání Rozhodnutí o zřízení úrovňovému křížení přechodu.


Termín: do 30.6.2010

Zodpovídá: vedoucí OÚP


 555/10


Rada města s ch v a l u j e


dodatku č. 3 v předloženém znění ke smlouvě o dílo ze dne 23.09.2009 s firmou Dopravní projektování, spol. s r.o., Janáčkova 1194/12, 702 00 Moravská Ostrava, jako dodavatelem služby: Zpracování studie proveditelnosti na přechod přes železniční trať v ulici Gen.Svatoně ve Vysokém Mýtě s termínem dokončení do 31.12.2010 z důvodu vydání Rozhodnutí o zřízení úrovňovému křížení přechodu.


Termín: do 30.6.2010

Zodpovídá: vedoucí OÚP


 556/10


Rada města s ch v a l u j e

 

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo v předloženém znění na akci : Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto s firmou OLSPOL s.r.o.,Svitavy, T.G.Masaryka č.p. 30, PSČ 568 02, IČ: 27466701, DIČ: CZ27466701 z důvodu změny umístění trafostanice ČEZ Distribuce a.s.


Termín: 30.05.2010

Zodpovídá: vedoucí OÚP


 557/10


Rada města u k l á d á

 

Zajistit přípravu všech podkladů a zajištění žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro akci : Regenerace Botanické zahrady ve Vysokém Mýtě


Termín: termín výzvy

Zodpovídá: vedoucí OÚP


 558/10


Rada města s ch v a l u j e

 

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku: Zajištění žádosti o dotaci pro projekt: Regenerace botanické zahrady ve Vysokém Mýtě.

Termín: do 30.06.2010

Zodpovídá: vedoucí OÚP


 


559/10


Rada města b e r e n a v ě d o m í

 

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku: Zajištění žádosti o dotaci pro projekt: Regenerace botanické zahrady ve Vysokém Mýtě.


 


560/10

 

Rada města u k l á d á

 

Zajistit přípravu všech podkladů a zajištění žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro akci: Přístavba bazénu ve Vysokém Mýtě č.p. 117, Vysoké Mýto -Litomyšlské předměstí.


Termín: termín výzvy

Zodpovídá: vedoucí OÚP

 561/10


Rada města s ch v a l u j e

 

Návrh zadávací dokumentace pro výzvu na veřejnou zakázku: Zajištění žádosti o dotaci pro projekt: Přístavba bazénu ve Vysokém Mýtě čp. 117.


Termín: do 14.05.2010

Zodpovídá: vedoucí OÚP


 


562/10


Rada města b e r e n a v ě d o m í

 

Seznam uchazečů, kteří budou obesláni k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku: Zajištění žádosti o dotaci pro projekt: Přístavba bazénu ve Vysokém Mýtě čp. 117.


 


 

563/10

 

Rada města schvaluje

 

Organizační řád Městského úřadu Vysoké Mýto s účinností od 5.5.2010 dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: tajemnice MěÚ

Termín: ihned

 

 

 

564/10


Rada města jmenuje


pro kontrolu úplnosti, posouzení a vyhodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku Dům s pečovatelskou službou č.p. 50 a Základní umělecká škola č.p. 100 - napojení na kotelnu Pod Kasinem ve Vysokém Mýtě hodnotící komisi v tomto složení ( v závorce jsou uvedeni náhradníci):


Ing Jiraský František (PaedDr. Podroužek Jiří)

Ing Pavelka Oldřich ( Ing Eliáš František)

Jareš Jiří st. ( Ropek Jiří)

Jareš Jiří ml. ( Schneider Pavel)

JUDr Poláček Libor (Pacltová Radka) 

 

565/10

 

Rada města bere na vědomí

 

informace tajemnice, starosty, místostarosty, p. Tomáškové a PaedDr. Podroužka.

 

 

 


Ing. Martin K r e j z a

starosta
Ing. František J i r a s k ý

místostarosta