Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2005-18 ze dne 3. 5. 2005

09.05.05

 
U s n e s e n í    č. 18/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 3. 5. 2005
 
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
331/05
s provedením stavebních úprav sociálního zařízení v areálu bývalých kasáren v ul. Husova za podmínky, že společnost Kobra – Cargo s.r.o.
uhradí náklady spojené s těmito stavebními pracemi (článek 5, odst.1 smlouvy nájemní se smlouvou o koupi najaté věci uzavřené 17.4.2003 mezi městem Vysoké Mýto a společností Kobra - Cargo s.r.o.) a tuto částku nebude ani v budoucnu po městu Vysoké Mýto požadovat.
                                                                          
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
332/05
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu, prodeje, směny pozemku p.č.2918 v k.ú. Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
333/05
s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc duben 2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Pohorská
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
334/05
pořad schůze rady města konané dne 3.5.2005 dle předloženého návrhu.
                                                                                    
335/05
rozpočet MŠ Lidická na rok 2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Mgr. Wichová
 
 
336/05
přidělení bytu č. 8 v ulici V Břízkách 779, Vysoké Mýto velikosti 2+1 slečně Lence Sotonové (nar.16.6.1981) bytem Poděčely 23, Chroustovice na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč a přihlášení se k trvalému pobytu v domě  č.p.779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
337/05
přidělení bytu č. 9 v ulici V Břízkách 782, Vysoké Mýto velikosti 1+1 paní Ivetě Rozlivkové (nar.18.9.1973) bytem Mravín 26, Luže na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 16.000,-Kč a přihlášení se k trvalému pobytu v domě č.p.782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
338/05
dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu uzavřené dne 30.11.2001 mezi městem Vysoké Mýto a společností Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ: 25951378, se sídlem: Voštice 130, Vysoké Mýto v předložené verzi.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
339/05
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 28.12.2001 mezi městem Vysoké Mýto a společností Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, Praha 4, k 30.06.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
340/05
uzavření smlouvy č.35 o nájmu pozemku p.č. 1105 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 330 m2 za účelem přístupu k domu č.p. 42, v ulici Třebízského ve Vysokém Mýtě a na zahradu, mezi městem Vysoké Mýto a Lucií Klofandovou, r.č.: 845824/3695, Litomyšlské Předměstí, Třebízského 42, Vysoké Mýto s účinností od 01.07.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 1.650,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku. Nájemné za období od 01.07.2005 do 31.12.2005 ve výši 825,-Kč bude uhrazeno nejpozději do 31.07.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
341/05
služební cestu pro členy RM p. Mgr. Vondráčka a p. Ledajakse.do partnerského města Pyrzyce ve dnech 26.-29.5.2005.
 
                                                                                    Z: p. Pohorská
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
342/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej budovy č.p. 272 stojící na pozemku p.č. 1701 a pozemku p.č. 1701 vše v k.ú. Vysoké Mýto v areálu Vysokomýtské nemocnice v ul. Žižkova České republice – Úřadu práce v Ústí nad Orlicí, IČ: 00529516 se sídlem 17. listopadu 1394, Ústí nad Orlicí za cenu dohodou ve výši 92.000,-Kč.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 15.6.2005
 
 
Rada města nesouhlasí:
 
343/05
s uzavřením dohody o úhradě vložené investice (zůstatková hodnota - 66.688,65 Kč) do pronajatých nebytových prostor České spořitelně, a.s. Olbrachtova 1929/62, Praha 4.
                                                                                    Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
 344/05
informace starosty a místostarosty města.
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta