Usnesení RM č. 2005-17 ze dne 26. 4. 2005

04.05.05

 
U s n e s e n í    č. 17/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 26. 4. 2005
 
 
Rada města schvaluje:
 
302/05
 
pořad schůze rady města konané dne 26.  4. 2005 dle předloženého návrhu.
 
303/05
 
rozpočet Městské knihovny ve Vysokém Mýtě na rok 2005 v předloženém znění.
                                                                            Z: pí Ing. Dagmar Sabolčiková
                                                                            T: ihned
304/05
 
rozpočet ZŠ Javornického ve Vysokém Mýtě na rok 2005 a Odpisový plán pro rok 2005 v předloženém znění.
                                                                            Z: pí Mgr. Soňa Teplá
                                                                            T: ihned
305/05
 
rozpočet ZŠ Knířov na rok 2005 a Odpisový plán pro rok 2005 v předloženém znění.
                                                                            Z: pí Mgr. Helena Mandíková
                                                                            T: ihned
306/05
 
rozpočet ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě na rok 2005 a Odpisový plán pro rok 2005 v předloženém znění.
                                                                            Z: p. Mgr. Miroslav Miška
                                                                            T: ihned
307/05
 
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č.361 uzavřené dne 01.01.2003 mezi městem Vysoké Mýto a společností Služby Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25916696, se sídlem: Husova 452, Vysoké Mýto v předložené verzi.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
308/05
 
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 11.11.2004 mezi městem Vysoké Mýto zastoupeném Městským bytovým podnikem, s.r.o. a panem Ing. Viktorem Thotem, bytem Pražské Předměstí, Dobrovského 74, Vysoké Mýto, k 30.04.2005
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
309/05
 
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - garáže v budově č.p. 116, ul. Gen. Závady, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto, mezi městem Vysoké Mýto zastoupeném Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. a panem Františkem Jílkem, (nar. 31.5.1955), bytem Litomyšlské Předměstí, Slovenského národního povstání 608, Vysoké Mýto. Nájem bude sjednán s účinností od 01.05.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výše měsíčního nájemného je stanovena na 500,-Kč/měsíc.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
310/05
 
snížení nájmu za plavecký bazén o 50% Orlickému sportovnímu sdružení za uspořádání krajské olympiády mládeže v plavání dne 13. dubna 2005.
 
                                                                            Z: p. Ing. Jindřich Svatoš
                                                                            T: ihned
 
Rada města neschvaluje:
 
311/05
 
pronájem nebytových prostor garáže v budově č.p. 116, ul. gen. Závady, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto, panu Martinu Mintálovi, Pražské Předměstí, Dobrovského 74, Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
312/05
 
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu, prodeje pozemku p.č.1699, p.č.1699/4 (dle GP č. 2777-46/2005), p.č.1700, p.č.1985/3, p.č.1981/6, p.č.1985/2, p.č.1986, p.č.1988/1, p.č1988/2, p.č.1988/3, p.č.1701, p.č.1698/2, p.č.1702, p.č.1698/3, budovu č.p.271 stojící na pozemku p.č.1700, budovy č.p.167 stojící na pozemku p.č.1985/3, budovy bez č.p. stojící na pozemku p.č.1985/2, budovy bez č.p. stojící na pozemku p.č.1986, budovy bez č.p. stojící na pozemku p.č.1988/2, budovy bez č.p. stojící na pozemku p.č.1988/2, budovy bez č.p. stojící na pozemku p.č.1981/3, budovy č.p.272 stojící na pozemku p.č.1701, budovy č.p.273 stojící na pozemku 1702 a budovy bez č.p. stojící na pozemku p.č.1698/3 vše v k.ú. Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
313/05
 
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu, výpůjčky pozemků p.č.4282/1, p.č. 4214/2 a p.č. 4206/2 vše v k.ú. Vysoké Mýto.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
314/05
 
se zveřejněním informace o možnosti prodeje obálkovou metodou suterénního bytu  č. 7 v č.p. 492 Žižkova ul., Vysoké Mýto, včetně podílu ve výši 53/1000 na společných částech domu a na pozemku p.č. 1807 v k.ú. Vysoké Mýto. Nejnižší podání bude stanoveno dle znaleckého posudku ve výši 116.110,--Kč. Kupní cena bude povýšena o náklady města (ZP). V kupní smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto po dobu 5-ti let od uzavření kupní smlouvy za výše uvedenou sjednanou kupní cenu.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
315/05
 
se zřízením přístupové cesty – chodníku na části pozemku p.č. 4596/4 v k.ú. Vysoké Mýto k pozemku p.č. 4596/101 v k. ú. Vysoké Mýto na náklady pí Aleny Marholdové, Spy čp. 11, Nové Město nad Metují za podmínky, že po jejím dokončení bude stavba bezplatně převedena do majetku města Vysoké Mýto a chodník bude součástí komunikace ulice Generála Svatoně.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
Rada města nesouhlasí:
 
316/05
 
se zřízením věcního břemeně chůze a jízdy přes pozemek p.č. 4289/95 v k.ú. Vysoké Mýto pro Andreu Špačkovou, Nemocniční 471, Náchod.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
Rada města doporučuje:
 
317/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1974/19 v k. ú. Vysoké Mýto od vlastníka pozemku na město Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 15. 6. 2005
318/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM mění usnesení č. 43/05  tak, že za slova dotaci na provoz doplňuje nebo na nákup sbírkového předmětu – automobil Aero 50, Carrosserie, Sodomka
 
                                                                            Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                            T: 15. 6. 2005
 
319/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM jmenuje přísedícími Okresního soudu v Ústí nad Orlicí na další čtyřleté období, počínaje 18. 9. 2005,  tyto občany Vysokého Mýta:
                          Kolář Ludvík, Vysoké Mýto – 411/II
                          Simonová Marie, Vysoké Mýto – 390/ III
                          JUDr. Šilar Miloslav, Vysoké Mýto – 410/II
                          Ing. Kulhavý Jiří, Vysoké Mýto – 410/II
 
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: ihned
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
 
320/05
 
návštěvu dětského pěveckého sboru „Vodopád“ z Banské Bystrice na městském úřadu ve Vysokém Mýtě dne 6. 5. 2005.
 
321/05
 
žádost o  bezplatné poskytnutí prostor Šemberova divadla na společný koncert dětských pěveckých sborů „Rubínek“ a „Vodopád“ dne 6.5.2005.
 
322/05
účast Saframentské kapely ze ZUŠ Vysoké Mýto na XXVI. Pyrzyckém setkání s folklórem.
 
323/05
informaci o zpoždění ve splátkovém kalendáři nájemného fy Kobra Cargo a fy Služby Vysoké Mýto s. r. o. .
 
324/05
konání besedy s občany III. městské části Vysokého Mýta, kterou pořádá Obvodní oddělení Policie České republiky a Městská policie Vysoké Mýto, ve spolupráci s Městským úřadem 2. května 2005 v 19.00 h  v koncertním sále Základní umělecké školy ve Vysokém Mýtě. Smyslem besedy je seznámit obyvatele Vysokého Mýta s nejčetnějšími protiprávními skutky na Vysokomýtsku, kompetencemi obou policií, prevencí před kriminalitou a možnostmi spolupráce policie s občany.
 
 
 
325/05
odpověď Ministerstva obrany na dopis zaslaný kontrolním výborem v němž žádal poskytnutí informace týkající se převodu bývalého areálu CO ve Vysokém Mýtě.
 
 
326/05
 
výroční zprávu společnosti Marius Pedersen za rok 2004, která byla předložena valné hromadě dne 13. 4. 2005.
 
 
327/05
vědomí konání valné hromady společnosti VaK Vysoké Mýto v 11:00 hod dne 5. května 2005.
                 
 
 
Rada města ukládá:
 
328/05
p. Dr. Mlíkovi zajistit realizaci společného koncertu dětských pěveckých sborů „Rubínek“ a „Vodopád“ dne 6.5.2005.
                                                                               Z: p. Dr. Josef Mlíka
                                                                               T: ihned
329/05
vedoucímu finančního odboru vyzvat zástupce fy Kobra Cargo a fy Služby Vysoké Mýto s. r. o.   k plnění smluvních závazků.
                                                                               Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                               T: ihned
 
 
 
 
330/05
předsedkyni kontrolního výboru a vedoucímu právního odboru zaslat další dopis s žádostí o podání informace od Ministerstva obrany ČR.
 
                                                                               Z: pí Eva Tomášková
                                                                               T: ihned 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta