Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2010-14 ze dne 6.4.2010

09.04.10

 

Souhrn usnesení č. 14/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 6.4.2010
408/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 6.4.2010 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     409/10


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č.560 o nájmu pozemků mezi Městem Vysokým Mýtem, B.Smetany 92, IČ. 00279773  jako pronajímatelem a společností RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., Sokolovská 121, 570 01  Litomyšl. IČ: 48168190 jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  23.04.2010


                                                                                                                                

410/10


Rada města schvaluje

uzavření Dohody o zaplacení úhrady za užívání pozemků ke smlouvě č. 560 o nájmu pozemků mezi Městem Vysokým Mýtem, B.Smetany 92, IČ. 00279773  a společností RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., Sokolovská 121, 570 01  Litomyšl. IČ: 48168190 v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  23.04.2010


                                                                                                                                


411/10


Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej garáží u domu č. p. 116, Gen. Závady, Vysoké Mýto


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.06.2010


                                                                                                                                412/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dohody o zrušení předkupního práva na bytovou jednotku č.7/492, Žižkova 492, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto. Toto právo předkupní pro prodávajícího se sjednalo na základě článku V. Smlouvy o převodu vlastnictví k bytu a zřízení věcného práva předkupního uzavřené dne 28. 04. 2006.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.06.2010


                                                                                                                                413/10


Rada města bere na vědomí


souhlasné prohlášení ve smyslu § 40 vyhlášky č. 26/2007 Sb. mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Vysokým Mýtem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.04.2010


                                                                                                                                414/10


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o uvedení komunikace do původního stavu mezi STRABAG a.s., IČ: 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 a městem Vysokým Mýtem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.04.2010


                                                                                                                                


415/10


Rada města nesouhlasí


se zpevněním části pozemku označeného jako p. p. č. 1515/3 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci a k. ú. Vysoké Mýto a vybudování zásobovací rampy na této části pozemku společností NOPEk a.s. dle předložené projektové dokumentace.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15.04.2010


                                                                                                                                416/10


Rada města s ch v a l u j e

1/         zadání  výběrového  řízení na výpočetní techniku dle předloženého návrhu

2/         oslovení navržených firem

3/         komisi pro výběrové řízení dle předloženého návrhu


Termín:           14.dubna  2010

Zodpovídá:    VO VV


417/10


Rada města bere na vědomí


oznámení volební strany SPOZ o konání shromáždění dne 18.4.2010 na náměstí T.G. Masaryka ve Vysokém Mýtě od 12.30 do 17.00 hod.

418/10


Rada města nesouhlasí


s vydáním povolení Ministerstva financí ČR k provozování neupřesněného počtu technických zařízení (videoloterie, ruleta) na provozovně Club 2000, Husova 284, 566 01 Vysoké Mýto.


Zodpovídá: JUDr. Poláček

Termín: 30.4.2010 

419/10

Rada města bere na vědomí


Zprávu o posouzení žádostí o účast zpracovanou zástupcem zadavatele společností Advokátní kancelář Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři a pověřuje starostu, aby pověřil  zástupce zadavatele, aby vyzval

zájemce pořadové číslo 1 Prácheňské sanatorium obecně prospěšná společnost k

  • - doložení řádného výpisu zrejstříku trestů pro Františka Jůzu
  • - vysvětlení obsahu a rozsahu referenčních služeb, tedy jaké sociální služby byly poskytovány a jakému okruhu osob, resp. zda byly mezi uživateli sociální služby rovněž senioři vpožadovaném množství odpovídajícím požadavkům zadavatele na významnou službu

zájemce pořadové číslo 2 Ledax Care o.p.s. k

  • - předložení dalších dokladů prokazujících odborné vzdělání osob, kterými je prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů, případně vysvětlení jejich vzdělání420/10

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a tajemnice.


                                                                                                                                                         

           


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta