Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2010-11 ze dne 16.3.2010

22.03.10

 

Souhrn usnesení č. 11/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 16.3.2010

306/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 16.3.2010 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                


307/10                                                                                                        


Rada města  d o p o r u č u j e

 zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města přijímá

Účelovou dotaci (státní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2010 na podporu obnov kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 1 095 000,-Kč.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

308/10

Rada města  d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení do akcí obnovy kulturních památek v rámci Program regenerace městských památkových rezervací  a městských památkových zón na rok 2010 ve Vysokém Mýtě tyto památky :

- kostel Husův sbor,  566 01 Vysoké Mýto

- chrám sv.Vavřince, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto

 s tím, že tato dotace bude čerpána následujícím způsobem s těmito podmínkami pro :

- Náboženskou obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ: 61239062 pro památku kostel Husův sbor, Vysoké Mýto s celkovými náklady ve výši 275 000,-- Kč z toho z příspěvku ministerstva kultury ČR 180 000,- Kč, podíl města Vysokého Mýta ve výši 65 000,- Kč a podíl vlastníka Náboženské obce Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě ve výši  30 000,-Kč

- Římskokatolickou farnost - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109 pro památku chrám sv.Vavřince , Vysoké Mýto s celkovými náklady ve výši 1 315 000 Kč z toho z příspěvku ministerstva kultury ČR 915 000,- Kč, podíl města Vysokého Mýta ve výši 265 000 Kč a podíl vlastníka Římskokatolické farnosti - děkanství Vysoké Mýto ve výši 135 000 Kč


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

309/10

Rada města  d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

v případě obdržení dotace uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109 na obnovu kulturní památky - chrámu sv. Vavřince, rejstř. č. 14570/6-4109 spočívající v restaurování vitráží, kamenných prvků dvou oken severní kaple, tří oken sakristie, dvou velkých oken kněžiště a dalších souvisejících pracích ve výši 265 000 Kč z vlastních prostředků.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
310/10

Rada města  d o p o r u č u j e

 zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

v případě obdržení dotace uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností - děkanství Vysoké Mýto, IČ: 47499109 na obnovu kulturní památky - chrámu sv. Vavřince, rejstř. č. 14570/6-4109 spočívající v restaurování vitráží, kamenných prvků dvou oken severní kaple, tří oken sakristie, dvou velkých oken kněžiště a dalších souvisejících pracích ve výši 915 000 Kč z příspěvku ministerstva kultury ČR.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

311/10

Rada města  d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

v případě obdržení dotace uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Náboženskou obcí Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ: 61239062 na obnovu kulturní památky - kostel Husův sbor, Vysoké Mýto spočívající v opravě zaatikového žlabu, střešních výlezů, oplechování pilířů, oprava bednění lůžka žlabu ve výši 65 000 Kč z vlastních prostředků.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

312/10

Rada města  d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

v případě obdržení dotace uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Náboženskou obcí Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, IČ: 61239062 na obnovu kulturní památky - kostel Husův sbor, Vysoké Mýto spočívající v opravě zaatikového žlabu, střešních výlezů, oplechování pilířů, oprava bednění lůžka žlabu ve výši 180 000 Kč z příspěvku ministerstva kultury ČR.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
313/10


Rada města  s ch v a l u j e

Investiční akce do rozpočtu města v kapitole komunikace takto :

na rok 2011: Rekonstrukce ulice Čsl. armády 2.etapa, Rekonstrukce ulice Jana Nálepky, na rok 2012: Rekonstrukce ulice Odbojářská, Zřízení parkovacích míst v bloku domů ulic Ležáků -Odbojářská-Talafúsova-U Staré zastávky

na rok 2013: Zřízení parkovacích míst v bloku ulic Milíčova - Českých bratří - Brandlova - Roháčova.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
314/10

Rada města  j m e n u j e

Podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta komisi pro otevírání obálek a pro vyhodnocení nabídek v rámci výběrových řízení pro Město Vysoké Mýto na dodávky, služby a stavební práce malého rozsahu dle § 6, § 12 a na stavební práce ve formě zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve složení:

Předseda komise - Ing. František Jiraský, místostarosta města

(Eva Tomášková, radní města)

Člen komise - JUDr. Libor Poláček, vedoucí OP (Radmila Pacltová, referent OP)

Člen komise - Lubomír Dostál, referent OÚP,(Ing. Lucie Pospíšilová, referent OÚP)

Člen komise - Ing. Oldřich Pavelka, referent OÚP (Marcela Kubešová (referent OÚP)

Člen komise - Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP, (Ing. Luboš Karmín, vedoucí OSÚ)


Termín:           jednání komise

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
315/10


Rada města b e r e  n a  v ě d o m í

registrační list a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Zateplení Speciální školy ve Vysokém Mýtě s akceptačním číslem 09038083 a číslem projektu CZ.1.02/3.2.00/09.04154 s celkovými náklady výši 4 968 887 Kč vč. DPH.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
316/10

Rada města b e r e  n a  v ě d o m í

registrační list a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci Zateplení ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě s akceptačním číslem 09036403 a číslem projektu CZ.1.02/3.2.00/09.04156 s celkovými náklady výši 12 411 272 Kč vč. DPH.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

317/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČO 372331 ve výši 150 000 Kč na kulturní a vědeckou činnost muzea související s historií Vysokomýtska.


 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  duben 2010

318/10


Rada města schvaluje

žádost o vrácení poměrné části dotace udělené Městskému klubu Vysoké Mýto, s.r.o. na provoz kinokavárny v roce 2009 ve výši 673.984,- Kč.


 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  ihned

                                                                                                                     

319/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Domu dětí a mládeže Mikádo, Vysoké Mýto, Choceňská 190, IČO 49314751, ve výši 50 000 Kč na provozní náklady spojené s činností klubu a na úhradu ohňostroje na akci Večer světel.


Zodpovídá:   vedoucí OKVM

Termín:           duben 2010320/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace města VOŠ a SŠS Vysoké Mýto, IČO 49314785, ve výši 215.658,-Kč na provedení údržbových prací na budově města.


 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  duben 2010

321/10


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 170/09.

Zastupitelstvo města  schvaluje poskytnutí dotací Městskému klubu Vysoké Mýto, s. r. o., IČ 27543111 na základě grantového řízení na projekty v oblasti kultury pořádané pro město Vysoké Mýto v roce 2010 v programech:

1. Organizace výuky společenských tanců     526 000 Kč

2. Zajištění provozu kina                              1 145 000 Kč

3. Zajištění provozu divadla                         1 425 000 Kč

4. Provoz kinokavárny (klubová scéna)       2 404 000 Kč


 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  ihned

322/10


Rada města schvaluje

odměnu k životnímu jubileu paní ředitelce MŠ Kamarádi, Vysoké Mýto Mgr. Haně Štindlové v navržené výši.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned
323/10


Rada města schvaluje

podepsání Rámcové smlouvy o dílo s firmou ABEL-computer s.r.o. na dodávání alternativních kazet do tiskáren MěÚ.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín:  16.3.2010
324/10


Rada města schvaluje


rozdělení finančních prostředků na aktivity škol a aktivity s partnerskými městy na rok 2010 dle přiloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

325/10


Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti vypůjčit Centrum sociálních služeb, Litomyšlské předměstí ul. Plk.B. Kohouta na pozemcích 4664/2, 4664/3, 4664/10, 4664/36, 4664/64, 4664/66 vše ostatní plocha  - ostatní komunikace, 4664/4, 4664/61 oboje ostatní plocha - manipulační plocha a 4664/19 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto včetně vnitřního vybavení.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

326/10


Rada města souhlasí

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu,  prodeje  pozemků p.p.č.1180/17, 1180/25, 1180/87 vše vodní plocha - rybník v k.ú. Tisová u Vysokého Mýta.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

327/10


Rada města souhlasí


s umístěním jedné odnosné informační tabule ( do1m2) panem Milanem Krenkem, Kosořín č.1, na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na nám. Přemysla Otakara II. od 16.03 do 27.03.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.03.2010


328/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2002532/VB/1 - Vysoké Mýto, ul. Jana Nálepky - kNN se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou společností BETA CZ Česká Třebová, s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Pod Březinou 637, 560 02, IČ: 27515302 dle předloženého znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.03.2010


329/10

Rada města souhlasí

s prodejem hub panem Tomášem Tejkalem, Mládežnická 411, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 23.03.2010. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 23.03.2010
330/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Janou Chourovou (nar. 06.01.1952), bytem V Peklovcích 451, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010


331/10

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s paní Libuší Jobovou (nar. 13.01.1934), bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010332/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Ditou Pinkasovou (nar. 23.01.1974), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010333/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Kateřinou (nar. 07.06.1976) a Mariánem (nar. 23.08.1973) Korovými, bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
334/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 449 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Davidem (nar. 07.07.1973) a Vlastou (nar. 13.01.1973) Stoklasovými, oba bytem V Peklovcích 449, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
335/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Martinem (nar. 18.09.1969) a Jitkou (nar. 31.10.1971) Gregorovými, oba bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
336/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Štefanem Gajdošíkem (nar. 24.09.1966), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 28.02.2011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
337/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Růžičkovou (nar. 15.01.1974), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.21011.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
338/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 89 v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě s paní Marií Mariánkovou (nar. 10.07.1949), bytem Sv. Čecha 89, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010339/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Terezou Merunkovou (nar. 08.12.1987), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
340/10


Rada města schvaluje


směnu bytu č. 11 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá pan Přemysl Štencl (nar. 07.05.1983) za byt č. 21 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Libor (nar. 17.02.1956) a Božena (nar. 23.01.1960) Kopečtí.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
341/10


Rada města zrušuje

usnesení Rady města č. 244/10 ze dne 23.02.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.03.2010
342/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Hladilovou (nar. 24.03.1970), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
343/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Jiřinou Moravcovou (nar. 06.09.1978), bytem Sv. Čecha 88, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Ida Tašnerová (nar. 23.01.1949), Budislav 64,

3.   Pavla Soukalová (nar. 28.10.1987), Cerekvice nad Loučnou 138.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
344/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 č.p.452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Pavlou Soukalovou (nar. 28.10.1987), bytem Cerekvice nad Loučnou 138. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Monika Svatošová (nar. 25.07.1985), B. Smetany 92, Vysoké Mýto,

3.   Ida Tašnerová (nar. 23.01.1949), Budislav 64.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 30.04.2010
345/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy dílo mezi městem Vysoké Mýto a p. Karlem Vodstrčilem, Chmelová 438,  566 01 Vysoké Mýto dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned
346/10

Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků označeného jako p. p. č. 1690/56 zastavěná plocha a nádvoří v  obci a k.ú Vysoké Mýto manželům Jiřímu Rejlkovi (nar.14.5.1967) a Jitce Rejlkové (nar.9.3.1972), oba bytem Talafúsova 462, Vysoké Mýto za cenu 500 Kč/m2. Celková cena bude snížena o 900.000,- Kč tj. náklady na demolici objektu ev.č. 15, který je ve vlastnictví města.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 17.03.2010
347/10


Rada města schvaluje


služební cestu místostarostovi Ing. Františku Jiraskému do partnerského města Korbach ve dnech 25. - 28. 3. 2010.


348/10

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, tajemnice, p. Kejzlarové a Mgr. Junka.
                                              

           

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta