Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2010-10 ze dne 9.3.2010

15.03.10

 

Souhrn usnesení č. 10/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 9.3.2010


278/10


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 9.3.2010 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                                                                                                                                                      

279/10


Rada města  s c h v a l u j e


uzavření nájemních smluv na další 3 roky s těmito obyvateli domů s pečovatelskou službou:

Novotná Marie nar. 23. 2. 1915, bytem DPS Litomyšlská 50

Štěpánková Jana nar. 14. 11. 1947, bytem DPS Litomyšlská 50

Štěpánek Petr nar. 30. 1. 1950, bytem DPS Litomyšlská 50

Dostálová Jana nar. 1. 6. 1942, bytem DPS Litomyšlská 50

Tobková Miloslava nar. 25. 9. 1940, bytem DPS Litomyšlská 50

Kučerová Vlasta nar. 26. 10. 1924, bytem DPS Komenského 124


Zodpovídá: Edita Neumanová

Termín:       ihned


280/10

Rada města  s c h v a l u j e


přidělení bytu č. 5 v DPS Komenského 124, Vysoké Mýto  paní Vostřákové Boženě nar. dne 6. 10. 1924, bytem Džbánov 71 a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá:  Edita Neumanová

                    zástupce vedoucí OSS

Termín:          ihned
281/10

Rada města schvaluje


rozdělení finančních prostředků na sport do výše 50tis. Kč na rok 2010 dle přiloženého návrhu v případě schválení rozpočtu města na rok 2010.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned
282/10


Rada města doporučuje


ZM schválit rozdělení finančních prostředků na sport ve výši nad 50tis. Kč na rok 2010 dle přiloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

283/10


Rada města schvaluje


přijetí finančního daru ve výši 15.000,-Kč slovy patnácttisíckorunčeských  na ekologické účely  ve městě Vysokém Mýtě od  :

Ivan Ševčuk,  Vraclavská 155, 566 01 Vysoké Mýto - Pražské Předměstí,   IČ 13218107


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

284/10

Rada města schvaluje

přijetí finančního daru ve výši 5.000,-Kč slovy pěttisíckorunčeských  na ekologické účely  ve městě Vysokém Mýtě od firmy :

Slévárna Vysoké Mýto s.r.o. se sídlem Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, Pražská 123, okres Ústí nad Orlicí, PSČ  566 01,  IČ: 259 48 121


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

285/10

Rada města schvaluje

přijetí finančního daru ve výši 10.000,-Kč slovy desettisíckorunčeských  na ekologické účely  ve městě Vysokém Mýtě od firmy :

CEREBRUS-Real a.s. se sídlem Trutnov, Dolní Staré Město, Krkonošská 566, PSČ 541 01, IČ: 252 85 505.


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

286/10


Rada města doporučuje

ZM přijmout toto usnesení

ZM schvaluje dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671


Zodpovídá: vedoucí odboru právního

Termín: ihned

287/10


Rada města bere na vědomí

informaci o průběhu soudního řízení se správcem konkursní podstaty KOBRA - CARGO s.r.o. v likvidaci.
288/10


Rada města doporučuje


ZM přijmout toto usnesení

ZM nesouhlasí s návrhem paní Lenky Pokorné na změnu vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Zodpovídá: vedoucí odboru právního

Termín: ihned

289/10


Rada města projednala


návrh rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2010 ve verzi v jaké je zveřejněn na úřední desce města a provedla změny, které jsou uvedeny v průvodní zprávě.

290/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2010 v předložené verzi s tím, že schodek rozpočtu bude uhrazen finančními prostředky města z minulých let.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  17.3.2010
291/10


Rada města bere na vědomí


Zápis ze schůze finančního výboru č.1/2010 ze dne 15.února 2010.

292/10


Rada města schvaluje


uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitostí č.j. UZSVM/HUO/2458/2008-HUOM - Sp 79/2006 Fo ze dne 02.06.2008 mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí, Smetanova 43/1, 562 16 Ústí nad Orlicí, IČ: 69797111jako půjčitelem a  městem Vysoké Mýto, IČ: 00279773, se sídlem B.Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto jako vypůjčitelem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.03.2010
293/10

Rada města  souhlasí

s pořádáním produkce indiánského DUA EV včetně prodeje CD  na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě ve dnech 16.a 17. 03.2010 od 10:00 do 17:00 hodin. Akci pořádá pan Adalid Victor Heredia Choque, Zimova ul. 623/14, 142 00 Paha 4, IČ. 61263486,  zábor činí 3 m2, poplatek za zábor veřejného prostranství 60,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  16.03.2010
294/10


Rada města schvaluje


uzavření Dodatku č.9 k pojistné smlouvě č.1516132550, uzavřené mezi  městem Vysokým Mýtem a Generali Pojišťovnou a.s., Bělehradská 132, 120 84  Praha 2, IČO: 61859869 v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.03.2010
295/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti pronájmu části pozemku označeného jako p.p.č.4644/2 ostatní plocha - ostatní komunikace, ul. Odbojářská v k.ú. a obci Vysoké Mýto  za účelem zřízení předzahrádky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
296/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků označených jako p. p. č. 2026 a 2028 ostatní plocha - jiná plocha v obci a k.ú Vysoké Mýto včetně opěrné zdi na hranici mezi předmětnými pozemky a pozemkem označeném jako p. p. č. 2027 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti DOMESTA s.r.o., IČ: 25933361, sídlo Choceňská 249, Vysoké Mýto 84.749,-Kč v ceně jsou zahrnuty náklady města.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 17.03.2010

297/10

Rada města neschvaluje


stažení žaloby o vyklizení bytu č. 12 v čp. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě podané proti Hana Fikejzová, bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto a trvá na vyklizení bytu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 09.03.2010

298/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti pronájmu kulturního domu č.p.74 na p.p.č.9/2 zastavěná plocha a nádvoří v obci Vysoké Mýto a k.ú. Domoradice v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
299/10

Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti pronájmu nebytových prostor v objektu Litomyšlská brána na p.p.č.102 a 129 oboje zastavěná plocha a nádvoří v Tůmově ul. v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned
300/10

Rada města souhlasí


se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 678/16 o velikosti 1+1 v č.p. 678 v ulici Větrná, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 97/5000 na společných částech domu č.p. 677, 678 a na pozemcích označených jako p. p. č. 4644/92 a 4644/93 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 09.03.2010301/10

Rada města souhlasí


se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 664/8 o velikosti 1+1 v č.p. 664 v ulici Ležáků, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 13/1000 na společných částech domu č.p. 664, 665 a na pozemcích označených jako p. p. č. 4644/99 a 4644/100 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 09.03.2010
302/10

Rada města souhlasí


se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 560/7 o velikosti 1+1 v č.p. 560 v ulici V Zahrádkách, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši

395/10000 na společných částech domu č.p. 560, 561 a na pozemcích označených jako p. p. č. 1557/2 a 1557/5 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 09.03.2010

303/10

Rada města souhlasí


se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 535/3 o velikosti 2+1 v č.p. 535 v ulici Husova, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 126/1000 na společných částech domu č.p. 535, 536 a na pozemcích označených jako p. p. č. 1062 a 1063 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 09.03.2010
304/10


Rada města neschvaluje


snížení vyčíslených neinvestičních výdajů na žáka pro rok 2010.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

305/10

Rada města schvaluje


firmu Stavební poradna s.r.o České Budějovice jako dodavatele výběrového řízení na komplexní správu počítačových sítí Městského úřadu ve Vysokém Mýtě.


Termín:           5. dubna 2010

Zodpovídá:    VO VV                                                                                                                                                                                                                

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Eva  T o m á š k o v á

členka rady města