Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2010-09 ze dne 2.3.2010

08.03.10

 

Souhrn usnesení č. 09/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 2.3.2010
258/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 2.3.2010 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                               

259/10

Rada města bere na vědomí


informaci ředitele MěBP p. Ropka na zajištění dohody o provedení práce s p. Štefanem Giňou a Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, spol. s r. o. na zajištění provozu společenské místnosti.


                                                                                                                                260/10


Rada města s ch v a l u j e

Zadávací dokumentaci a podmínky návrhu kupní smlouvy pro veřejnou zakázku „Vnitřní vybavení Centra sociálních služeb Vysoké Mýto".


Termín:           31.03.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
261/10


Rada města  b e r e  n a  v ě d o m í


Zveřejnění výzvy k podání nabídek v rámci veřejné zakázky „Vnitřní vybavení Centra sociálních služeb Vysoké Mýto " zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na úřední desce města.


Termín:           31.03.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
262/10


Rada města  b e r e  n a  v ě d o m í


rozpis státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2010 ve kterém je pro MPZ Vysoké Mýto přiděleno 1 095 000,- Kč.


Termín:           ihned

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
263/10


Rada města  u k l á d á

zajistit přípravu všech podkladů a zajištění žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1. Realizace úspor energie ve školských zařízeních pro akci :. Zateplení Základní školy Vysoké Mýto, Javornického 2.


Termín:           termín výzvy

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

264/10


Rada města  u k l á d á

zajistit přípravu všech podkladů a zajištění žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1. Realizace úspor energie ve školských zařízeních pro akci : Zateplení Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, Jeronýmova 64, 151, 100.


Termín:           termín výzvy

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


265/10

Rada města  u k l á d á

Zajistit přípravu všech podkladů a zajištění žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1. Realizace úspor energie ve školských zařízeních pro akci : Zateplení Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, odloučené pracoviště Prokopa Velikého 350, (školní družina).


Termín:           termín výzvy

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

266/10


Rada města  u k l á d á

Zajistit přípravu všech podkladů a zajištění žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1. Realizace úspor energie ve školských zařízeních pro akci : Zateplení Základní školy Vysoké Mýto, Knířov.


Termín:           termín výzvy

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

267/10

Rada města schvaluje

objednání služby v ceně 10 000 Kč včetně DPH - zajíždění pojízdné prodejny firmy J&H services s. r. o. Horní Sloupnice 71, IČO 275 47 159, do částí města Brteč (2x týdně), Lhůta (2x týdně) a Svařeň (1x týdně). 


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín:  31. 3. 2010

268/10


Rada města odkládá


žádost o vyhrazení trvalých parkovacích míst pro ALTERSTAV s.r.o., Komenského 102, Vysoké Mýto, IČ: 25951190 před domem č.p.102 v ulici Komenského na pozemku označeném jako p p. .č. 4826 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  15.03.2010
269/10

Rada města ukládá


projednat žádost o vyhrazení trvalých parkovacích míst pro ALTERSTAV s.r.o., Komenského 102, Vysoké Mýto, IČ: 25951190 před domem č.p.102 v ulici Komenského na pozemku označeném jako p p. .č. 4826 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto v dopravní komisi a s městskou policií. Zároveň zvážit osazení mincovního parkomatu pro časově omezené stání.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  15.04.2010

270/10


Rada města zrušuje


unesení č.1230/09 ze dne 10.11.2009 o uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.156 o nájmu nebytových prostor a pozemků mezi Městem Vysokým Mýtem a Gymnáziem Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, 566 01  Vysoké Mýto, IČ: 49314645.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

271/10


Rada města bere na vědomí

Cenové nabídky na prodej budovy č.p. 692, Prokopa Velikého, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p. p. č. 4644/75 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto včetně pozemku


Nabídková cena

  • 1) SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. sr.o., 4.009.000,-Kč
  • 2) Sbor Církve bratrské Vysoké Mýto 3.900.000,-Kč

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


272/10

Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy č.p. 692, Prokopa Velikého, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p. p. č. 4644/75 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto včetně pozemku společnosti SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. s r.o., IČ: 27466477, sídlo: Šafaříkova 110/I, Vysoké Mýto za cenu 4.009.000,-Kč.

V případě neuzavření kupní smlouvy ZM schvaluje prodej budovy č.p. 692, Prokopa Velikého, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p. p. č. 4644/75 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto včetně pozemku účastníkům výběrového řízení dle následujícího pořadí 2. Sbor Církve Bratrské ve Vysokém Mýtě, IČ: 73634204, sídlo: Žižkova 494, Vysoké Mýto za cenu 3.900.000,-Kč

V kupní smlouvě na jmenované nemovitosti bude uvedeno předkupní právo věcné mezi účastníky smlouvy. Podklady k výmazu předkupního práva budou předány po uplynutí lhůty 5 let od podpisu smlouvy.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 17.03.2010

273/10


Rada města schvaluje


uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě mandátní na zabezpečení správy majetku města Vysokého Mýta mezi městem Vysokým Mýtem a Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o., IČ 25968726, se sídlem Pražská čp. 53/II, 566 01 Vysoké Mýto uzavřené dne 31.03.2009 v předloženém znění

                                                                                                              

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  28.02.2010

274/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje výkup dílu „a" odděleného z pozemku označeného jako p. p. č. 473 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto GP č. 3391-28/2010 od společnosti VM ELEKTRO - SERVIS spol. s r.o. Vysoké Mýto, IČ: 15029905, se sídlem Vysoké Mýto, Brandlova 2/III, PSČ 566 01 za celkovou kupní cenu 1.547,-Kč.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 17.03.2010

275/10

Rada města bere na vědomí

informaci o zajištění dopravní výuky žáků na vysokomýtském autodromu, prostřednictvím Autoklubu Karosa Vysoké Mýto.


Termín:           3.3.2010

Zodpovídá:    vedoucí OVV

276/10

Rada města neschvaluje


snížení vyčíslených neinvestičních výdajů na žáka, které požaduje starosta obce Jehnědí.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

277/10


Rada města bere na vědomí

informace starosty a místostarosty.                                                            .


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

           

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta