Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 4.8.2020

Usnesení RM č. 2005-15 ze dne 12. 4. 2005

22.04.05

 
U s n e s e n í    č. 15/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 12. 4. 2005
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
250/05
 
pořad schůze rady města konané dne 12. 4. 2005 dle předloženého návrhu.
 
251/05
 
rozpočet MG Vysoké Mýto na rok 2005 v předloženém znění.
 
                                                                            Z: p. PhDr. Pavel Chalupa
                                                                            T: ihned
252/05
 
uzavření smlouvy o zpřístupnění Sbírky zákonů ČR pro občany obce Dobříkov.
 
                                                                            Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                            T: ihned
253/05
 
uzavření dodatku ke smlouvě o kontrolní činnosti s Ing. Karlem Ondráškem, jehož obsahem bude navýše ceny o zákonnou sazbu DPH a vyjmutí Nemocnice Vysoké Mýto z okruhu příspěvkových organizací, kde je finanční kontrola prováděna.
                                                                            Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                            T: ihned
254/05
 
poskytnutí příspěvku p. Pavlu Šmögerovi, bytem V Peklovcích 463/III, Vysoké Mýto ve výši 7.850,- Kč za zvýšené náklady spojené s vybudování STP plynovodu v ulici Jana Nálepky ve Vysokém Mýtě dle požadavků Města Vysokého Mýta, částka bude ponížena o procentní částku z ceny, za kterou odkoupí plynovod VČP od p. Šmögera
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: ihned
 
255/05
 
uzavření smlouvy č. 137 o nájmu části pozemku p.č. 824/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 60 m2, mezi městem Vysoké Mýto a paní Margitou Karlíkovou, r.č.: 335427/753, bytem Litomyšlské Předměstí, Palackého 518, Vysoké Mýto za účelem zřízení zahrádky. Nájem bude sjednán s účinností od 01.05.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 240,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku. Nájemné za rok 2005 bude uhrazeno do 31.5.2005.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
256/05
 
uzavření smlouvy č. 25 o nájmu části pozemku 4289/20 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 8,00 m2, mezi městem Vysoké Mýto a Romanem Martincem – RM studio, IČ: 16747755, se sídlem Litomyšlské Předměstí, Čsl. armády 852, Vysoké Mýto za účelem umístění reklamního zařízení. Nájem bude sjednán s účinností od 01.05.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 15.000,-Kč za rok bude hrazeno ve dvou stejných splátkách po 7.500,- Kč vždy do 30.04. a 31.10. příslušného kalendářního roku. Poplatek za užívání pozemku za období od 01.05.2003 do 30.04.2005 ve výši 30.000,- bude uhrazen společně s nájemným za období od 01.05.2005 do 31.12.2005 nejpozději do 31.10.2005.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
257/05
 
dodatek č.1 ke smlouvě č.122 o nájmu části pozemku uzavřené dne 28.06.2004 mezi městem Vysoké Mýto a panem Alešem Bečičkou, IČ: 73574848, bytem Zámrsk 138, v předložené verzi.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
Rada města souhlasí:
 
258/05
 
s přijetím finančního daru:
 
ve výši 18.000,-Kč slovy osmnácttisíckorunčeských od – Luboše Vaška, Odbojářská 564, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
 
na ekologické účely ve městě Vysokém Mýtě – výsadba stromů ve městě Vysokém Mýtě
 
                                                                            Z: pí Ing. Stanislava Jetmarová
                                                                            T: ihned
259/05
 
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu části nebytových prostor (chodba ve 2.poschodí) v budově č.p. 179, ul. Jiráskova, Vysoké Mýto.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
260/05
 
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 731, nám. Naděje, Vysoké Mýto a nebytových prostor v budově bez č.p. na pozemku p.č. 4644/144 v k.ú. Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
261/05
 
s přidělením bytu č. 19 v č.p. 774  Nám. Naděje ve Vysokém Mýtě paní Ivaně Opravilové (nar.31.12.1957) bytem Lýskova 21, Brno, za podmínky, že se paní Opravilová přihlásí k trvalému pobytu v č.p. 774, Nám.Naděje, Vysoké Mýto.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
262/05
 
se stavbou plynové přípojky pro novostavbu prodejního skladu na parcele č. 4479/30 a 4479/31 v k.ú. Vysoké Mýto přes pozemky p.č.4289/20, 4289/17, 4289/16, 4289/1 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysoké Mýto za podmínky, že do 60-ti dnů po kolaudaci stavby plynové přípojky její majitel uzavře s městem Vysoké Mýto Smlouvu o zřízení věcného břemene na výše uvedenou přípojku. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 20,-Kč/m délky věcného břemene + náklady města, kterou majitel stavby uhradí městu do 30-ti dnů po podpisu smlouvy. Geometrický plán na vyznačení věcného břemene zajistí na své náklady majitel přípojky. Investorem stavby bude Jan Sobotka, Žerotínova 437, Vysoké Mýto, IČ:11148004.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
Rada města nesouhlasí:
 
263/05
 
se zrušením železničního přejezdu v km 6,081 na trati Choceň Litomyšl.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
Rada města doporučuje:
 
264/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 4051/1, 4052/1, 4052/9 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka pozemků na město Vysoké Mýto.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 15 6. 2005
265/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje úplatný převod, maximálně za cenu dle znaleckého posudku, pozemku p.č. 4052/18 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka na město Vysoké Mýto.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 15. 6. 2005
Rada města zřizuje:
 
266/05
 
jako svůj iniciativní  poradní orgán Majetkovou komisi s účinností od 1. 4. 2005.
 
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: ihned
Rada města jmenuje:
 
 
267/05
p. Mgr Josefa Vondráčka, bytem Rokycanova 655, Vysoké Mýto do funkce člena a předsedy Majetkové komise.
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: ihned
268/05
 
pí Ing. Janu Holubovou, bytem V Peklovcích 448, Vysoké Mýto do funkce člena a zapisovatele Majetkové komise.
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: ihned
269/05
 
p. Ing. arch. Milana Košaře, bytem Čechovo nábřeží 528, Pardubice do funkce člena Majetkové komise.
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: ihned
270/05
 
p. Ing. Michala Zimu, bytem Zimní 828, Vysoké Mýto do funkce člena Majetkové komise.
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: ihned
271/05
 
pí Ing. Stanislavu Jetmarovou, bytem Tisovská 317, Vysoké Mýto do funkce člena Majetkové komise.
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: ihned
272/05
 
p. Ing. Václava Sadílka, bytem Žerotínova 76, Vysoké Mýto do funkce člena Majetkové komise.
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: ihned
273/05
 
p. Ing. Jindřicha Svatoše, bytem Miličova 234, Vysoké Mýto do funkce člena Majetkové komise.
                                                                                                                              Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: ihned         
 
Rada města bere na vědomí:
 
274/05
 
oznámení Českého statistického úřadu, který organizuje v roce 2005 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb.,  o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a při respektování zákona č. 101/2000 Sb.,  o ochraně individuálních dat, výběrové zjišťování o životních podmínkách domácnostní v České republice s názvem SILC 2005. Provádění tohoto statistického zjišťování od roku 2005 je povinné pro všechny členské země Evropské unie. Povinnost vyplývá z Nařízení (EC) č. 1177/2003. Návštěvy domácností žijících ve vybraných bytech  za účelem zjištění potřebných údajů proběhnou v době od 9. dubna do 22. května letošního roku a zajišťovat je budou speciálně vyškolení tazatelé.
 
275/05
 
konání Odborného setkání obcí a měst Pardubického kraje pod záštitou Ing. Michala Rabase, hejtmana Pardubického kraje, které se uskuteční dne 17. května 2005 v Pardubicích ve Výstavním centru IDEON.
 
276/05
 
pořádání III. olympiády mládeže Pardubického kraje v plavání, která se koná dne 13. 4. 2005 v prostorách krytého bazénu ve Vysokém Mýtě.
 
277/05
 
Program péče o koryta a vodní díla na rok 2005 předložený Povodním Labe.
 
278/05
 
udělení medaile za příkladnou a obětavou práci věnovanou představiteli SDH Městu Vysoké Mýto.
 
 
Rada města odkládá:
 
279/05
 
směnu bytů mezi manželi Bezdíčkovými Jiřinou (nar. 23.11.1956) a Miroslavem (nar.4.10.1955),  bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto, č.bytu 7 velikosti 3+1 a manželi Špatenkovými Lianou (nar.17.9.1975) a Luďkem (nar.4.3.1967), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto, č.bytu 7 velikosti 2+1.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned 
 
 
Rada města ukládá:
 
280/05
 
starostovi města požádat Krajský úřad Pardubického kraje o přezkoumání hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2005.
 
                                                                            Z: p. Bohuslav Fencl
                                                                            T: ihned
281/05
 
na základě § 28 odst.4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci ZŠ Jiráskova ul.317, Vysoké Mýto IČ: 00856878 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 700.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta.
 
                                                                            Z: p. Mgr. Miroslav Miška
                                                                            T: ihned
 
 
 
Bohuslav  Fencl
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin Krejza
místostarosta