Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2010-05 ze dne 2.2.2010

08.02.10

 

Souhrn usnesení č. 05/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 2.2.2010
141/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 2.2.2010 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                       

142/10


Rada města bere na vědomí


předložený rozpočet Základní školy Vysoké Mýto, Javornického na rok 2010.

                                                                             

                 


143/10


Rada města bere na vědomí


předložený odpisový plán Základní školy Vysoké Mýto, Javornického na rok 2010.

                                                                                                                                                                                                                                                      

144/10


Rada města bere na vědomí


předložený rozpočet Základní školy Vysoké Mýto, Knířov na rok 2010.


                                                                                                                                 


145/10                                                                                                        


Rada města bere na vědomí


předložený odpisový plán Základní školy Vysoké Mýto, Knířov na rok 2010.


                                                                                                                                                                            

                                                                                                         

                       

146/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Kvintusovou (nar. 22.06.1940), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.02.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 28.02.2010

147/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Annou Giňovou (nar. 03.05.1979), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.02.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 28.02.2010


148/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Bykarovou (nar. 28.10.1988) a panem Filipem Giňou (nar. 10.11.1988), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.02.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 28.02.2010


149/10

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Stanislavou Braunerovou (nar. 25.11.1955), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.02.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 28.02.2010
150/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Magdalenou (nar. 28.10.1980) a Milanem (nar. 28.11.1965) Mikovými, oba bytem Fibichova 138, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.02.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 28.02.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 28.02.2010
151/10


Rada města souhlasí

s vyhrazením trvalého parkovacího místa s označením vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou bezúplatně pro Ing. Věru Navrátilovou, nar.04.04.1946, bytem  Odbojářská 571, Vysoké Mýto, dle přiloženého nákresu na pozemku označeném jako p.p.č. 4644/2 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 12.02.2010
152/10


Rada města schvaluje


uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysokým Mýtem a panem Pavlem Dvořákem, bytem U Potoka 750, Vysoké Mýto v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  28.02.2010
153/10


Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi panem Josefem Pluhárem, nar.01.01.1963, bytem  Prokopa Velikého 711, Vysoké Mýto a městem Vysokým Mýtem, zastoupeným Městským bytovým podnikem na garáž o výměře 13,50 m2 v č.p.116, ul. Gen. Závady, Vysoké Mýto ke dni 01.03.2009. Cena nájemného činí 500 Kč/m2/rok. + DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 28.02.2010
154/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o výběrovém řízení na prodej budovy č.p. 692, Prokopa Velikého, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p. p. č. 4644/75 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto včetně pozemku, formou výběrového řízení obálkovou metodou v předložené verzi.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

Termín:           ihned
155/10


Rada města s ch v a l u j e

Smlouvu o smlouvě budoucí č.4120530028 o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí s firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, PSČ 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, DIČ: CZ27232425 na akci Regenerace Botanické zahrady ve Vysokém Mýtě v celkové výši 8 000,-Kč.


Termín:           do 28.2.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


156/10

Rada města s ch v a l u j e

smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 295 922,- Kč vč. DPH, jako dodavatelem stavební akce: Úprava prostranství u máchadla Vysoké Mýto - Svařeň.


Termín:           do 28.2.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP
157/10


Rada města s ch v a l u j e


Dodatek č.1 v předloženém znění ke smlouvě o dílo s firmou SEVEn Energy s.r.o., Americká 17, 120 00 Praha 2, IĆ: 27876829 jako dodavatele služeb „Příprava realizační fáze energeticky úsporného projektu, dohled nad jejím zajištěním a vyřizování agendy podpory z Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1. Realizace úspor energie na akci: Mateřské školy Slunečná ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 26.02.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP                                                                                                                     

158/10


Rada města s ch v a l u j e


Dodatek č.1 v předloženém znění ke smlouvě o dílo s firmou SEVEn Energy s.r.o., Americká 17, 120 00 Praha 2, IĆ: 27876829 jako dodavatele služeb „Příprava realizační fáze energeticky úsporného projektu, dohled nad jejím zajištěním a vyřizování agendy podpory z Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1. Realizace úspor energie na akci: Mateřské školy Pod Smrkem ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 26.02.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                                

159/10

Rada města s ch v a l u j e


Dodatek č.1 v předloženém znění ke smlouvě o dílo s firmou SEVEn Energy s.r.o., Americká 17, 120 00 Praha 2, IĆ: 27876829 jako dodavatele služeb „Příprava realizační fáze energeticky úsporného projektu, dohled nad jejím zajištěním a vyřizování agendy podpory z Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1. Realizace úspor energie na akci: Mateřské školy Lidická ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 26.02.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                


160/10


Rada města s ch v a l u j e


Dodatek č.1 v předloženém znění ke smlouvě o dílo s firmou SEVEn Energy s.r.o., Americká 17, 120 00 Praha 2, IĆ: 27876829 jako dodavatele služeb „Příprava realizační fáze energeticky úsporného projektu, dohled nad jejím zajištěním a vyřizování agendy podpory z Operačního programu Životní prostředí, 3.2.1. Realizace úspor energie na akci: Mateřské školy Žerotínova ve Vysokém Mýtě.


Termín:           do 26.02.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                


161/10

Rada města bere na vědomí

řešení bytové situace manželů Bykarových v čp. 156 v ul. Husova dle přiloženého návrhu.

162/10

                                                                                             

Rada města bere na vědomí

informace starosty.                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                        

           

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta