Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2010-04 ze dne 26.1.2010

01.02.10

 

Souhrn usnesení č. 04/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 26.1.2010

107/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 26.1.2010 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                      

108/10


Rada města bere na vědomí


návrh rozpočtu na rok 2010 Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova.                                                                                                          


109/10


Rada města s ch v a l u j e

zadávací dokumentaci a podmínky návrhu kupní smlouvy pro veřejnou zakázku „Vnitřní vybavení pro Domov důchodců  Vysoké Mýto - novostavba".


Termín:           26.02.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                110/10


Rada města  b e r e  n a  v ě d o m í


zveřejnění nadlimitní veřejné zakázky „Vnitřní vybavení pro Domov důchodců  Vysoké Mýto - novostavba" zadávanou v otevřeném zadávacím řízení, které bude vyhlášeno v Informačním systému veřejných zakázkách a v Ústředním věstníku EU.


Termín:           26.02.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                

111/10


Rada města jmenuje

pro kontrolu úplnosti, posouzení a vyhodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku  „Vnitřní vybavení pro Domov důchodců  Vysoké Mýto - novostavba" hodnotící komisi v tomto složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):


Předseda komise - Ing. František Jiraský, místostarosta města (Eva Tomášková, radní města )

Člen komise -         Ing. Jiří Fišer, hlavní inženýr projektu DD, BKN s.r.o

                                (Ing. Pavel Král, jednatel společnosti BKN s.r.o)

Člen komise -         Neumanová Edita, vedoucí odboru sociálních služeb

                          (lic. Vondřejcová Romana, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)

Člen komise -      Mgr. Dita Dušková, hlavní sestra Vysokomýtské nemocnice (Ing. Jan Plachý, ředitel Vysokomýtské nemocnice

Člen komise -         JUDr. Libor Poláček, vedoucí OP (Radka Pacltová, referent OP)

Člen komise -        Ing. František Eliáš, vedoucí OÚP (Lubomír Dostál, referent OÚP)

Člen komise -         Marek Bíško, ředitel Domova pro seniory Hlinsko


Hodnotící komise bude rovněž v souladu s § 71 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), plnit funkci komise pro otevírání obálek a je rovněž pověřena v souladu s § 59 odst. 3 zákona posoudit kvalifikaci uchazečů.


Termín:           31.12.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

112/10


Rada města s ch v a l u j e

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze 16.11. 2010 v předloženém znění s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Vysoké Mýto, jako dodavatelem stavební akce „Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem, Vysoké Mýto - I. etapa".


Termín:           26.02.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


113/10


Rada města  s c h v a l u j e


uzavření nájemních smluv na další 3 roky s těmito obyvateli domů s pečovatelskou službou:

Syrová Jaroslava nar. 4. 6. 1939, bytem  DPS Javornického 432

Brůnová Ladislava nar. 25. 6. 1928, bytem DPS Javornického 432  

Strapinová Růžena nar. 20. 3. 1933, bytem DPS Javornického 432

Poslušná Jiřina nar. 9. 1. 1941, bytem DPS Javornického 432

Simonová Marie  nar. 14. 10. 1932, bytem DPS Javornického 432

Šrajer Jaroslav nar. 8. 8. 1940, bytem DPS Javornického 432

Vaňousová Růžena nar. 24. 8. 1923, bytem DPS Javornického 432

Prokopová Ludmila nar. 20. 4. 1929, bytem DPS Javornického 432

Bachroňová Terezie nar. 1. 11. 1936, bytem DPS Javornického 432

Valenta Václav nar. 4. 9. 1939, bytem DPS Litomyšlská 50

uzavření nájemní smlouvy na 1 rok pro:

Bezáková Eva, nar. 8. 6. 1956, bytem DPS Komenského 124


Zodpovídá:  Edita Neumanová

Termín:        hned


           

                                                                                                                     

114/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Hylákem (nar. 05.11.1987), bytem U Potoka 751, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 28.02.2010                                                                                                                                


115/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Navrátilem (nar. 04.10.1984), bytem V Peklovcích 477, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 28.02.2010
                                                                                                                                


116/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Karolem Pintérem (nar. 13.09.1986), bytem Větrná 675, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 28.02.2010


                                                                                                                                


117/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě se slečnou Monikou Jetmarovou (nar. 22.01.1986), bytem Tisovská 317, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 28.02.2010


                                                                                                                                


118/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Ladislavou Dastychovou (nar. 21.09.1979), bytem Ležáků 671, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 36.000,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 28.02.2010


                                                                                                                                


119/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Lukášem Doležalem (nar. 18.04.1988), bytem Žižkova 308, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 40.000,-Kč.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 28.02.2010                                                                                                                                


120/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy dílo mezi městem Vysoké Mýto a p. Jaroslavem Vaňáskem, Talafusova 620,  566 01 Vysoké Mýto dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31. 01. 2010                                                                                                                     


121/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Vysoké Mýto jako budoucí povinným, společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle jako budoucím oprávněným a společností Bytový komplex Nový pivovar s.r.o., IČ 27570231, se sídlem Slivenecká 137/53, 152 00 Praha 5 jako stavebníkem vynucené překládky komunikačního zařízení dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 02. 2010


           

                                                                                                                     


122/10


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s manželi Jindřiškou Rautenkracovou (nar.: 04.15.1942), Miroslavem Rautenkracem (nar.: 05. 04. 1941) oba bytem Sv. Čecha 71, Vysoké Mýto - Město, Vysoké Mýto a s panem Miroslavem Rautenkracem (nar. 21. 02. 1964), bytem Žižkova 359, Litomyšlské Předměstí dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 02. 2010


                                                                                                                                


123/10


Rada města schvaluje

uzavření dohody o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožující vedení Distribuční soustavy se společností LESS&FOREST s.r.o. dle předloženého znění s variantou souhlasu vlastníka pozemků aby odstranění a okleštění stromoví a ostatních porostů pod výše uvedeným vedením provedl zástupce provozovatele dle odstavce b).

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 15. 02. 2010


                                                                                                                                            


124/10

Rada města bere na vědomí


výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 11.07.2002 mezi Městem Vysokým Mýtem zastoupeným Městským bytovým podnikem jako pronajímatelem a  společností ELTER s.r.o., Straněnská 1149 , 539 01  Hlinsko v Čechách, IČ: 49814419,  jako nájemcem, kterou  byly pronajaty nebytové prostory nacházející se v domě č.p.116 na p.p.č.1225 v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě, označené dle výkresové dokumentace pod č. č.322, 323, 321, 324, 325 a 326, to vše o celkové výměře 57,40 m2.  


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned


                                                                                                                     125/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti pronájmu nebytových prostor, nacházejících se v domě č.p.116 na p.p.č.1225 v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě, označených dle výkresové dokumentace pod č.322, 323, 321, 324, 325 a 326, to vše o celkové výměře 57,40 m2


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned


                                                                                                                                126/10


Rada města schvaluje


uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysokým Mýtem a společností ELTER s.r.o., Straněnská 1149 , 539 01  Hlinsko v Čechách, IČ: 49814419 v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  12.02.2010


           

                                                                                                                     


127/10


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy č.1025 o nájmu pozemku mezi Ing. Jitkou Machatou nar.18.10.1943, bytem Předvoje 4/289, 162 00 Praha 6 jako pronajímatelem a městem Vysokým Mýtem, B.Smetany 92, Vysoké Mýto  IČ: 00279773 jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01.2010

128/10


Rada města schvaluje


uzavření Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti ke smlouvě č.1025 o nájmu pozemku mezi Ing. Jitkou Machatou nar.18.10.1943, bytem Předvoje 4/289, 162 00 Praha 6 jako pronajímatelem a městem Vysokým Mýtem, B.Smetany 92, Vysoké Mýto  IČ: 00279773 jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01.2010


                                                                                                                                


129/10


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.8 k pojistné smlouvě č.1516132550, uzavřené mezi  městem Vysokým Mýtem a Generali Pojišťovnou a.s., Bělehradská 132, 120 84  Praha 2, IČO: 61859869 v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.01.2010


                                                                                                                                 


130/10


Rada města schvaluje


rozpočtové opatření č.6-2009.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  26.1.2010


                                                                                                                     131/10


Rada města bere na vědomí :


protokoly o provedených kontrolách dle zák. č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, u příspěvkových organizací města Vysokého Mýta.

7,0,0)132/10

Rada města schvaluje


provedení finančních kontrol prostřednictvím Ing. Ondráška u příjemců dotací, a to: Městský klub Vysoké Mýto, spol. s r. o. , IČ: 27543111 a SK Vysoké Mýto o.s., IČ: 44473508.


Zodpovídá: vedoucí odboru právního

Termín: 10.02.2010


                                                                                                                                


133/10


Rada města schvaluje


 vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli stavby „Integrovaný systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto - Fermentační stanice" za prodlení s odstraněním vady  - drcení odpadu v příjmu suroviny pro hygienizaci, a to dle uzavřené smlouvy o dílo.


Zodpovídá: vedoucí odboru právního

Termín: ihned


                                                                                                                                


134/10


Rada města schvaluje


podání žádosti ČSOB a.s. o zaplacení bankovní záruky složené zhotovitelem stavby „Integrovaný systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto - Fermentační stanice" z důvodu neplnění smluvních povinností  zhotovitele dle smlouvy o dílo v záruční době, a to v plné výši.


Zodpovídá: vedoucí odboru právního

Termín: ihned


                                                                                                                                

135/10


Rada města  prodlužuje 


termín  plnění usnesení RM č.1404/09 týkající se uzavření smlouvy s Autoklubem VM na  provoz dětského dopravního hřiště  do 2. března  2010.


Zodpovídá:    vedoucí OVV

Termín:     2. března 2010


                                                                                                                     


136/10


Rada města schvaluje


dlouhodobou výpůjčku obrazů Františka Matouška z majetku města Vysoké Mýto (uložených v Městské galerii) pro účely jejich prezentace v Národní galerii v Praze, a to na základě výpůjční smlouvy dle návrhu ze dne 26.1.2010.


Zodpovídá: PhDr. Chalupa

Termín: ihned


                                                                                                                                

137/10

Rada města schvaluje

služební cestu řediteli Městské galerie Vysoké Mýto PhDr. Pavlu Chalupovi do Pasova dne 29.1.2010 za účelem přípravy výstavy Karla Kryla.

Zodpovídá: p. Pohorská

Termín: ihned

                                                                                                                                138/10


Rada města  schvaluje


ukončení dohody o spolupráci při zajištění zpětného odběru přenosných baterií uzavřené dne 24.01.2006 se společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 160 00, IČ 26725967 ke dni 31.01.2010.


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned


                                                                                                                                

139/10


Rada města  schvaluje


uzavření smlouvy o využití systému sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí pro zpětný odběr přenosných baterií se společností ECOBAT s.r.o., se sídlem Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 160 00, IČ 26725967 s účinností od 01.02.2010.


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned


                                                                                                                                


140/10

                                                                      

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, Mgr. Junka, p. Kejzlarové a p. Hejhala.                                                                                                                              

                                                                                                                                                        

                       

           

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta