Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 18.1.2020

Usnesení RM č. 2005-14 ze dne 5. 4. 2005

13.04.05

 
U s n e s e n í    č. 14/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 5.4.2005
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
230/05
s uzavřením smlouvy o technické pomoci v oblasti městské zeleně mezi Technickými službami Vysoké Mýto a Zahradní architekturou Pardubice s.r.o., Barchov 30, 530 02 Pardubice, zastoupenou Ing. Janou Kulhánkovou.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Jetmarová
                                                                                     T: ihned
 
 
231/05
s přijetím finančních darů: 
a) ve výši 2.000,-Kč slovy dvatisícekorunčeských od - Jiří Smékal, Jiráskova 140, 570 01 Litomyšl, IČ: 43492771
b) ve výši 1.500,-Kč slovy jedentisícpětsetkorunčeských od firmy AUTOART P.P. s.r.o., Litomyšlské Předměstí, Dráby 822, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 26003201
na ekologické účely ve městě Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Jetmarová
                                                                                     T: ihned
 
232/05
s tím, aby pro účely dražby v rámci konkurzního řízení ve věci úpadce Vladimíra Boštíka byla bezplatně poskytnuta místnost č. 52 v budově MěÚ – č.p. 91 nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                                     Z: p. JUDr.Poláček
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
233/05
pořad schůze rady města konané dne 5.4.2005 dle předloženého návrhu.
 
 
234/05
Souhrnné zhodnocení řádné inventarizace majetku města v roce 2004 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
 
 
235/05
rozdělení finančních prostředků pro mládež a tělovýchovu na rok 2005 dle přiloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: sl. Mgr. Faifrová
                                                                                     T: ihned
 
236/05
rozdělení finančních prostředků dotací pro výchovně vzdělávací aktivity na rok 2005 dle přiloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: sl. Mgr. Faifrová
                                                                                     T: ihned
 
237/05
rozdělení finančních prostředků dotací pro kulturní aktivity na rok 2005 dle přiloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: sl. Mgr. Faifrová
                                                                                     T: ihned
 
238/05
udělení dotace pro místní organizaci Českého červeného kříže ve výši 3 tis. Kč.
 
                                                                                     Z: sl. Mgr. Faifrová
                                                                                     T: ihned
 
239/05
že přijaté parkovné dle nařízení města č. 1/2004 a úhrady za užívání městského stadionu byly a jsou příjmem Technických služeb Vysoké Mýto.
 
Z: p. Ing. Svatoš                                                                             
240/05
že vybrané nájemné za hrobová místa počínaje rokem 2005  je příjmem města Vysokého Mýta.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Svatoš
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
241/05
ZM schválit dodatek ke zřizovací listině Technických služeb Vysoké Mýto obsahující ustanovení o tom, že parkovné dle nařízení města č. 1/2004 a úhrady za užívání městského stadionu jsou příjmem Technických služeb Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. JUDr. Poláček
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
242/05
předložený rozpis rozpočtu Technických služeb Vysoké Mýto na rok 2005 a ukládá řediteli TS doplnit přílohy o vybrané akce roku 2005.
 
243/05
informaci o průběhu konkurzního řízení ve věci úpadce Vladimíra Boštíka.
 
244/05
dopis ředitele Naděje Vysoké Mýto Ing. Nádvorníka ze dne 29.3.2005.
 
245/05
informace starosty města.
 
246/05
informace z jednání kontrolního výboru konaného dne 4.4.2005.
 
 
 
 
Rada města nesouhlasí:
 
247/05
s odložením doby splatnosti odvodu části výtěžku z provozu VHP s .r.o. Vallota Plus Olomouc IČ:25878689 k 30.6.2005.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
 
Rada města ukládá:
 
248/05
použít část výtěžku z provozu VHP pro veřejně prospěšné účely tj. na sociální,
zdravotní, sportovní, ekologické, kulturní nebo jinak veřejně prospěšné účely.
                                                                                    
Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
249/05
Technickým službám Vysoké Mýto a odboru správy majetku města dokončit identifikaci a ocenění dlouhodobého hmotného majetku (stavby - silnice, mosty, atd.)
                                      zodpovídá: ředitel TS VM, vedoucí OSM                                                           termín: do 31.12.2005,
                                        průběžně doplňovat u nově dokončených staveb
                                        nejdéle do 30 dnů od kolaudace 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Eva  T o m á š k o v á
členka RM