Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2010-02 ze dne 12.1.2010

19.01.10

 

Souhrn usnesení č. 02/10

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 12.1.201032/10

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 12.1.2010 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                            

                                                                                                                     


33/10


Rada města schvaluje


nákup obrazu od Františka Matouška „Geometrická abstrakce" o rozměrech 40 x 53 cm za částku 75 tis. Kč.


Zodpovídá: PhDr. Chalupa

Termín: ihned

                                                                                                         34/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

1) předložení žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město", který je prioritní investiční akcí města v letech 2010 - 2013.

2) rozpočet výše uvedeného projektu ve výši 86 880 733 Kč bez DPH ve skladbě, která je uvedena v příloze.

3) čerpání vlastního podílu města na výše uvedený projekt ve výši 26 940 075 Kč s tím, že tato částka bude zapracována do rozpočtového výhledu na léta 2010-2013.


Termín:           do ukončení výzvy v oblasti 3.1.

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                


35/10

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Projekt firmy Optima, spol. s r.o. - Regenerace panelového sídliště mezi ul. Rokycanova a Mládežnická ve Vysokém Mýtě a v případě obdržení dotace poskytnutí finanční částky z rozpočtu Města Vysoké Mýta ve výši min. 30% rozpočtových nákladů na realizaci stavby.


Termín:           do ukončení programu dotace

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     


36/10


Rada města s o u h l a s í    


s  prodloužením smlouvy o pronájmu nebytových prostor na ulici Průmyslová 168, Vysoké Mýto s VOŠS a SŠS  Vysoké Mýto za účelem provozování NZDM  EMKO ve Vysokém Mýtě na dobu od 01.01.2010 do 31.12.2010 - dle přiložené smlouvy.

           

                                                                       Zodpovídá:   lic. Tomáš Salášek  - OSZ

                                                                       Termín:           12. ledna 2010

                                                                                                                                

37/10


Rada města s o u h l a s í   


s prodloužením smlouvy o poskytování služby k zajištění řádného a pravidelného provozu NZDM EMKO ve Vysokém Mýtě na dobu od 01.01.2010 do 31.12.2010 - dle přiložené smlouvy.

           

                                                                       Zodpovídá:   lic. Tomáš Salášek - OSZ

                                                                       Termín:           12. ledna 2010
38/10


Rada města zrušuje


usnesení Rady města č.1270/09 ze dne 01.12.2009.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned


39/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č.4214/2 ostatní plocha - manipulační plocha a p.p.č. 4282/5 ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha, oboje v obci a k.ú. Vysoké Mýto za účelem výstavby trenažéru pro výcvik hasičů, v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned40/10


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Vysoké Mýto jako budoucí povinným, společností UPC Česká republika, a.s., IČ 00562262, se sídlem Závišova 5, 140 22 Praha 4 jako budoucím oprávněným a společností Bytový komplex Nový pivovar s.r.o., IČ 27570231, se sídlem Slivenecká 137/53, 152 00 Praha 5 jako stavebníkem vynucené překládky komunikačního zařízení dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31. 01. 201041/10

Rada města souhlasí


se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 678/16 o velikosti 1+1 v č.p. 678 v ulici Větrná, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 97/5000 na společných částech domu č.p. 677 a 678 a na pozemcích označených jako p. p. č. 4644/92 a 4644/93 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 12.01.2010


42/10


Rada města souhlasí


se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 664/8 o velikosti 1+1 v č.p. 664 v ulici Ležáků, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 13/1000 na společných částech domu č.p. 664, 665 a na pozemcích označených jako p. p. č. 4644/99 a 4644/100 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 12.01.2010
43/10

Rada města souhlasí


se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 560/7 o velikosti 1+1 v č.p. 560 v ulici V Zahrádkách, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 395/10000 na společných částech domu č.p. 560, 561 a na pozemcích označených jako p. p. č. 1557/2 a 1557/5 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 12.01.2010
44/10

Rada města souhlasí


se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 535/3 o velikosti 2+1 v č.p. 535 v ulici Husova, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 126/1000 na společných částech domu č.p. 535, 536 a na pozemcích označených jako p. p. č. 1062 a 1063 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 12.01.2010
45/10


Rada města schvaluje


přidělení bytu č. 2 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě paní Jaroslavě Mühlbachové (nar. 25.05.1950), bytem Čelakovského 6, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 roky. Podmínkou přidělení  bytu je, že pí  Mühlbachová vrátí byt č. 2 v č.p. 6 v ulici Čelakovského, který nyní užívá, v řádném stavu bez známek většího poškození.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010

46/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Ivetou Soukupovou (nar. 07.06.1974), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010
47/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Novákem (nar. 26.10.1975), bytem Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010
48/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 447 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Karolínou Handlovou (nar. 29.01.1980), bytem V Peklovcích 447, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010
49/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Josefem Ptáčkem (nar. 28.03.1970), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010


50/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Andreou Fritscheovou (nar. 21.04.1980), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010


51/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Evou Navrátilovou (nar. 18.10.1940), bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010
52/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Oldřichem Dospělem (nar. 04.12.1976), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010
53/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Reidlingerem (nar. 25.08.1972), bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010


54/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Podroužkem (nar. 13.04.1977), bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010


55/10

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Jitkou Richterovou (nar. 03.10.1945), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010
56/10


Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy č.p. 66 na pozemku označeném jako p. p. č. 1179 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto včetně pozemku panu Zdenku Hlavatému (nar.: 18.04.1966), IČ 18085369, bytem Rovensko 66 za kupní cenu 4.000.000,-Kč.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 13. 01. 2010
57/10


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Kysilko (nar. 20.08.1964), bytem Sladovnická 514, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Ladislava Dastychová (nar. 21.09.1979), Ležáků 671, Vysoké Mýto,

3.   Lukáš Doležal (nar. 18.04.1988), Žižkova 308, Vysoké Mýto,

4.   Petr Hylák (nar. 05.11.1987), U Potoka 751, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010

58/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Janou Krejsovou (nar. 20.09.1984), bytem Odbojářská 601, Vysoké Mýto a Davidem Krejsou (nar. 16.11.1982), bytem Jehnědí 1. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Vojtech (nar. 21.02.1965) a Anna (nar. 18.07.1963) Filčákovi, oba bytem Svodín 639, okr. Nové Zámky, Slovensko,

3.   Ladislava Dastychová (nar. 21.09.1979), Ležáků 671, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010

59/10


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Vrátilem (nar. 04.06.1984), bytem nám. Přemysla Otakara II. 17, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Lukáš Machata (nar. 30.06.1981), Českých bratří 14, Vysoké Mýto,

3.   Josef Bečička (nar. 13.04.1958), Zahradní 240, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.01.2010
60/10


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy č.2035 o výpůjčce separačních dvorů mezi  Městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto, Čapkovská 46, IČ: 70888671, v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  12.01.2010


61/10


Rada města vydává


nařízení č. 1/2010 o zákazu vstupu do lesů.


Zodpovídá: vedoucí odboru právního

Termín: ihned


                                                                                                                                


62/10


Rada města schvaluje


přerušení soudního řízení dle § 110 o.s.ř. proti Ferková Kornélie o vyklizení bytu č. 13 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 12.01.2010

                                                                                                                                

63/10

Rada města jmenuje

členem bytové komise Mgr. Jana Štangla, bytem Bří Škorpilů čp. 44, Vysoké Mýto.
64/10


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

koncesní projekt Provozování sociálních služeb Domova pro seniory v objektu Domova důchodců Vysoké Mýto ze dne 11. ledna 2010 (verze VII). Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby město zahájilo koncesní řízení v souladu se schváleným koncesním projektem.

65/10


Rada města ukládá


komisi sociálně zdravotní, aby se  zabývala posuzováním žádostí o dotace města na podporu sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny a dále, aby se podílela na posuzování koncesního projektu na provozování Domova důchodců.


Zodpovídá: předsedkyně

Termín: průběžně


                                                                                                                     


66/10

                                                                                                                     

Rada města bere na vědomí

informace tajemnice, starosty, místostarosty, Mgr. Junka a p. Hejhala.                                                                                                                                   

                       

                                                                      

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta