Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 31.5.2020

Usnesení RM č. 2009-44 ze dne 22.12.2009

05.01.10

 

Souhrn usnesení č. 44/09

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 22.12.20091397/09

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 22.12..2009 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                                            


1398/09                                                                               


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje

program jednání valné hromady konané dne 22. 12. 2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                     1399/09


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí :


  • Zprávu jednatele o činnosti ML za I. - III.Q roku 2009
  • Výhled hospodaření na IV.Q roku 2009
1400/09


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. schvaluje :

Plán činnosti a rozpočet společnosti na rok 2010 v předloženém znění.
1401/09


Rada města ve věci města Vysoké Mýto jako jediného společníka obchodní společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. bere na vědomí


informace v bodě různé.

                                                                                 

1402/09


Rada města schvaluje


rozdělení celkového příspěvku zřizovatele na rok 2009 a to na investiční přísp. ve výši 915.285,- Kč a neinvestiční přísp. ve výši 40 575.715,- Kč.


Ing. Svatoš Jindřich

ředitel TS

1403/09

Rada města souhlasí


s proplacením předložené faktury Autoklubu Karosa Vysoké Mýto na provoz a údržbu dětského dopravního hřiště s úhradou za školy za rok 2009.


Zodpovídá: p. Felgr

Termín: ihned1404/09


Rada města ukládá


předložit návrh smlouvy s Autoklubem Karosa Vysoké Mýto na provoz a údržbu

dětského dopravního hřiště s úhradou za školy a zajistit zapsání mobiliáře skateparku do majetku města.


Zodpovídá: p. Felgr

Termín: 31.1.2010
1405/09


Rada města souhlasí

s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu Pod Smrkem, Vysoké Mýto od firmy Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25953818 ve výši 10 000,- Kč. 


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned


                                                                                                         

1406/09

Rada města rozhoduje

podle §48 odst. 1 prováděcí vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, že město nebude sledovat budoucí pohledávky a závazky z titulu uzavřených smluv v podrozvahové účetní evidenci a to v objemu předpokládaných plnění za dobu příštích 3 let.1407/09

Rada města schvaluje


Dodatek č.1 Směrnice pro vedení účetnictví a pro oběh a přezkušování účetních dokladů Města Vysokého Mýta ze dne 10.3.2009 dle předloženého návrhu.


1408/09

Rada města rozhoduje

podle § 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona č. 563/1991 Sb. a § 9  vyhlášky č. 410/2009 Sb. všemi účetními jednotkami, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Vysokým Mýtem, a to od 1. 1. 2010.
1409/09

Rada města schvaluje

Směrnici stanovující pravidla reformy účetnictví v příspěvkových organizacích zřízených městem Vysokým Mýtem s vymezením závazných analytických a podrozvahových účtů dle předloženého návrhu.

1410/09

Rada města bere na vědomí


způsob předkládání účetních záznamů, stanovený příspěvkovým organizacím města Vysokého Mýta podle § 5 odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), a to od 1. 1. 2010.

1411/09


Rada města bere na vědomí


výpověď Smlouvy č.128 o nájmu nebytových prostor. Tříměsíční výpovědní lhůta počíná běžet dnem 01.01.2010 a končí dnem 31.03.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

1412/09


Rada města nesouhlasí


s vyhrazením třech trvalých parkovacích míst pro ALTERSTAV s.r.o., Komenského 102, Vysoké Mýto, IČ: 25951190 před domem č.p.102 v ulici Komenského na pozemku označeném jako p p. .č. 4826 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  15.01.2010

1413/09


Rada města schvaluje


uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.2021 o výpůjčce pozemků, uzavřené dne 21.12.2005 mezi Městem Vysokým Mýtem a AEROKLUBEM Vysoké Mýto, IČ:00428230, Voštice 40, 566 01  Vysoké Mýto, v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  15.01.20101414/09


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy č.46 o nájmu pozemku označeného jako p.p.č. 4289/95 zastavěná plocha a nádvoří mezi Městem Vysokým Mýtem a paní Andreou Špačkovou, nar. 31.12.1971, bytem Nemocniční 471, 547 01  Náchod 1, v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  15.01.2010

1415/09


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy č.47 o nájmu části pozemku označeného jako p.p.č. 4289/1 trvalý travní porost mezi Městem Vysokým Mýtem jako pronajímatelem a  nájemci: 1)Rudolf Skřivan-LITEX, IČ:16211871, Tyršova 238, 570 01  Litomyšl a 2)MUDr.Adolf Eliáš-ELI-MED, IČ: 11106174, 17.listopadu 838, Litomyšl v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  15.01.2009


1416/09


Rada města schvaluje


ceny prodeje předmětů v informačním centru dle návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


1417/09


Rada města schvaluje

poskytnutí dotace ve výši 2 000 Kč oblastní pobočce Konfederace polických vězňů v Ústí nad Orlicí na činnost.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


                                                                                 

1418/09

                                                                                                                     

Rada města bere na vědomí

informace starosty. 

           

                                                                                                                                              

                                                                                             

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta