Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2005-12 ze dne 22. 3. 2005

30.03.05

 
U s n e s e n í    č. 12/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 22.  3.  2005
 
 
Rada města schvaluje:
 
187/05
 
pořad schůze rady města konané dne 22. 3. 2005 dle předloženého návrhu.
 
188/05
 
uzavření smlouvy č. 134 o nájmu pozemků p.č. 2206/4, 1098/2, 1096/2, 4644/83, 4644/84, 4644/85, 4644/86, 4644/87, 4644/105, 4644/106, 4644/109, 4644/110, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465, 5492, 5491, 5490, 5489, 4668/3, 4668/4, 4668/24, 4668/23, 1970/46, 5476, 5477, 5478, 5479, 5474, 5475, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470, 5471, 5485, 5486, 5487 a 5488 vše v k.ú. Vysoké Mýto, o celkové výměře 8.412 m2, mezi městem Vysoké Mýto a Stavebním bytovým družstvem Vysoké Mýto, IČ: 00046248, Fügnerova 5, Vysoké Mýto - Město. Nájem bude sjednán s účinností od 01.04.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 42.060,-Kč za rok bude hrazeno ve dvou stejných splátkách po 21.030,- Kč vždy do 30.04. a 31.10. příslušného kalendářního roku. Nájemné za období od 01.04.2005 do 31.12.2005 bude uhrazeno nejpozději do 31.10.2005. Poplatek za užívání výše uvedených pozemků za období od 01.04.2003 do 31.03.2005 ve výši
84.120,-Kč bude uhrazen ve třech stejných splátkách po 28.040,-Kč nejpozději do 31.10.2005, 30.04.2006 a 31.10.2006. Na jmenovaných pozemcích jsou umístěny budovy a stavby ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Vysoké Mýto. 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
189/05
 
uzavření smlouvy č. 135 o nájmu části pozemku 4289/20 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 8,00 m2, mezi městem Vysoké Mýto a SOAN, společností s ručením omezeným, Vladislavova 26, Vysoké Mýto - Město za účelem umístění reklamního zařízení. Nájem bude sjednán s účinností od 01.04.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 15.000,-Kč za rok bude hrazeno ve dvou stejných splátkách po 7.500,- Kč vždy do 30.04. a 31.10. příslušného kalendářního roku.  
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
190/05
 
dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemků č. 103 uzavřené dne 01.04.2004 mezi městem Vysoké Mýto a panem Miroslavem Suchánkem, IČ: 42212294, bytem Lhůta 53, Vysoké Mýto v předloženém znění.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned 
 
191/05
 
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 26.04.2001 mezi městem Vysoké Mýto zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. a panem Františkem Jílkem, bytem Slovenského národního povstání 608, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto, k 30.04.2005.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
                                                                                              
V případě neuzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 26.04.2001 mezi městem Vysoké Mýto zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. a panem Františkem Jílkem, bytem Slovenského národního povstání 608, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto, k 30.04.2005:
 
192/05
 
výpověď ze smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 06.04.2001 mezi městem Vysoké Mýto zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. a panem Františkem Jílkem, bytem Slovenského národního povstání 608, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto. Tříměsíční výpovědní lhůta počíná běžet dnem doručení výpovědi.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
193/05
 
přidělení bytu č. 17 v ulici V Břízkách 778, Vysoké Mýto velikosti 1+1 panu Josefu Velšovi (nar.20.12.1951) bytem Hradecká 407, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 16.000,-Kč a přihlášení se k trvalému pobytu v domě č.p.778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
194/05
 
přidělení bytu č. 14 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě paní Vendulce Rejnušové (nar.14.5.1957) bytem Svatý Mikuláš 24, Vraclav na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení smlouvy vždy o 3 roky, bude-li nájemce plnit povinnosti dle nájemní smlouvy. Podmínkou přidělení uvedeného bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 23.000,-Kč.
 
                                                                          Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                          T: ihned
195/05
 
odpisový plán Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2005 dle předloženého návrhu.
                                                                          Z: p. Ing. Jindřich Svatoš
                                                                          T: ihned
196/05
 
provozní řád Městského stadionu ve Vysokém Mýtě ve znění předloženého návrhu.
                                                                          Z: p. Ing. Jindřich Svatoš
                                                                          T: ihned
197/05
 
přidělení bytu č. 132 v Domě s pečovatelskou službu ve Vysokém Mýtě, Litomyšlská 50, manželům Štěpánkovým.
                                                                          Z: sl. Ing. Iveta Fajglová
                                                                          T: ihned
198/05
 
Domovní řád pro byty DPS v předloženém znění.
                                                                         
                                                                          Z: sl. Ing. Iveta Fajglová
                                                                          T: ihned
 
199/05
 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 303 o nájmu nebytových prostor se ZUŠ ve Vysokém Mýtě s úpravou nájemného na paušální výši Kč 100.000,-- ročně.
 
                                                                          Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                          T: ihned
 
Rada města souhlasí:
 
200/05
 
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu, prodeje pozemku p.č. 2946/70 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 179 m2.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
201/05
 
se zveřejněním informace o možnosti prodeje, pronájmu, směny p.p.č. 12 a p.p.č. 304 v k.ú. Domoradice.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
202/05
 
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu, výpůjčky, prodeje části pozemku p.č. 5020/2 v k.ú. Vysoké Mýto.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
203/05
 
s  limity pracovníků a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2005 ve znění předloženého návrhu.
                                                                            Z: p. Ing. Jindřich Svatoš
                                                                            T: ihned
 
204/05
 
s pořádáním Dne Země na nám. Přemysla Otakara II dne 21. 4. 2005 a s bezplatným pronájmem  náměstí a stanu na tuto akci ve dnech 20. 4. – 22. 4. 2005 z důvodu přípravy a ukončení akce.
                                                                            Z: pí Ing. Stanislava Jetmarová
                                                                                               T: ihned
 
 
 
 
205/05
 
s přijetím finančních darů:
 
ve výši 5.000,-Kč slovy pěttisíckorunčeských od firmy Slévárna Vysoké Mýto s.r.o., Pražská 123, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 2594121
ve výši 15.000,-Kč slovy patnácttisíckorunčeských od firmy Ivan Ševčuk, Vraclavská 155, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 13218107
na ekologické účely ve městě Vysokém Mýtě – Den  Země 2005.
ve výši 500,-Kč  slovy pětsetkorunčeských od paní Mgr. Věry Milerové, bytem 561 82 Klášterec nad Orlicí  na ekologické účely ve městě
 
                                                                            Z: pí Ing. Stanislava Jetmarová
                                                                            T: ihned
 
Rada města doporučuje:
 
206/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM zrušuje usnesení ZM ze dne 23.6.1999, písm.c).
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 15. 6. 2005
207/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM mění usnesení č. 166/04 ze dne 15.9.2004 tak, že se slova „pozemkové parcely č. 187/12“ nahrazují slovy „pozemkových parcel č. 187/12 a 187/13“ .
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 15. 6. 2005
208/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši ½ domu č.p. 37 stojícího na pozemku p.č. 415 a spoluvlastnického podílu ve výši ½  pozemku p.č. 415 v k.ú. Vysoké Mýto Pavlíně Sotonové, Sv. Čecha 37, Vysoké Mýto – Město, za cenu 850.000,--Kč + náklady města.
Kupní smlouva bude vypracována společně s ostatními spoluvlastníky nemovitostí.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 15. 6. 2005
209/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM trvá na předchozích vyjádřeních starosty města i rady města k trasování rychlostní komunikace R 35. Nadále podporuje tzv. Severní variantu, samozřejmě jedině v provedení za Bučkovým kopcem zcela v souladu dle projednaného návrhu zpracovatele.
         Pokud by se zastupitelstvo Pardubického kraje při schvalování územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje přiklonilo k tzv. jižní variantě, žádá Město Vysoké Mýto vybudování obchvatu silnice I/35 dle již zpracované dokumentace k územnímu řízení ve stejném rozsahu jako při variantě severní, a to z důvodu neúnosné dopravní zátěže přes město Vysoké Mýto v případě jakýchkoli potíži v dopravě na rychlostní komunikaci případně vozidly, která by z ekonomických důvodů volila cestu po silnici I/35.
         Z těchto důvodů zastupitelstvo města žádá, aby práce na obchvatu Vysokého Mýta silnice I/35 bezodkladně pokračovaly bez ohledu na to, bude-li nakonec zastupitelstvo Pardubického kraje své usnesení ohledně trasy R 35 revokovat.
                                                                            Z: p. Ing. Martin Krejza
                                                                            T: ihned
 
Rada města jmenuje:
 
210/05
 
pí Simonu Skalovou, bytem Sládkova 862, Skuteč jako člena komise sociálně zdravotní.
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: ihned
 
Rada města odvolává:
 
211/05
 
pí Marii Kopeckou, bytem Na Stráni 494, Vysoké Mýto jako člena komise sociálně zdravotní z důvodu ukončení pracovního poměru na MěÚ ve Vysokém Mýtě. 
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: ihned
 
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
212/05
 
poděkování Konfederace politických vězňů ČR za poskytnutou dotaci a pozvání na členskou schůzi konanou dne 4. 4. 2005 od 9 hod ve velké zasedací síni Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Orlicí.
 
213/05
 
informaci o Centrálním katalogu produktů, služeb a činností firem v informačním systému Hospodářské komory ČR – Axis4info (www.axis4.cz), který je internetovým systémem komplexní evidence produktů a činností podnikatelských subjektů a institucí z veškerých oborů průmyslu, obchodu a služeb.
 
214/05
 
informace pp. starosty, místostarosty, Kovaříka a Mgr. Vondráčka.
 
 
 
 
 
 
 
Bohuslav   F e n c l
starosta
 
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta