Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2009-43 ze dne 15.12.2009

30.12.09

 

Souhrn usnesení č. 43/09

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 15.12.2009


1355/09

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 15.12.2009 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                     


1356/09


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace Městskému klubu Vysoké Mýto, s. r. o., IČ 27543111 na základě grantového řízení na projekty v oblasti kultury pořádané pro město Vysoké Mýto v roce 2010 v programech:

1. Organizace výuky společenských tanců           620 000 Kč
2. Zajištění provozu kina                                    1 350 000 Kč
3. Zajištění provozu divadla                               1 680 000 Kč
4. Provoz kinokavárny (klubové scény)             2 833 000 Kč


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  15. 1. 2010


                                                                                                                     1357/09


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace města VOŠ a SŠS Vysoké Mýto ve výši 250 000 Kč na provedení údržbových prací na budově města.


 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  16. 12. 2009


                                                                                                                                

1358/09

Rada města neschvaluje


udělení dotace města Vysokého Mýta Nadaci pro transplantaci kostní dřeně, IČ 45333378, ve výši 4 000 Kč na program financování vyšetřování nových dárců.


 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  ihned


                                                                                                                     

1359/09


Rada města schvaluje

udělení dotace města Vysokého Mýta Orlickému sportovnímu sdružení Ústí nad Orlicí, IČ 004 35 821, ve výši 2 000 Kč na 41. ročník ankety O nejúspěšnější sportovce, trenéry, cvičitele, rozhodčí a kolektivy okresu Ústí nad Orlicí za rok 2009.


 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  21. 12. 2009

                                                                                                                                 

1360/09


Rada města deleguje

Ing. Martina Krejzu jako zástupce města ve výběrové komisi na funkci ředitele Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  10. 1. 2010


1361/09


Rada města schvaluje


přijetí finančního daru ve výši 25 000 Kč od firmy Ecotex s. r. o., Vysoké Mýto, IČ: 63216141 pro kulturní účely ve městě, konkrétně na činnost Městské galerie ve Vysokém Mýtě v roce 2009.


 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín:  31. 12.  2009

                                                                                                         

1362/09


Rada města             doporučuje    


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje podání  projektů za město Vysoké Mýto, do programu „Krajský program prevence kriminality na rok 2010" vyhlášeného Usnesením rady Pardubického kraje č. R/705/09 ze dne 05.10.2009, včetně povinné spoluúčasti  v celkové výši 22.140,- Kč dle přiložených projektů.

                                                                                              

                                                                                  Zodpovídá:    Tomáš Salášek - OSZ

                                                                                  Termín:           16.12.2009

                                                                                                                                

1363/09


Rada města mění


usnesení č. 424/09 ze dne 7. 4. 2009, ve kterém slova „termín do 31.12.2009" nahrazuje „termín do 31.12.2010".


Termín:           do 31.12.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


           

                                                                                                         


1364/09


Rada města mění


usnesení č. 497/09 ze dne 21. 4. 2009, ve kterém slova „termín: do 31.12.2009" nahrazuje „termín do ukončení výzvy v oblasti 3.1."


Termín:           do ukončení výzvy v oblasti 3.1.

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     1365/09

Rada města mění


usnesení č. 508/09 ze dne 21. 4. 2009, ve kterém slova „termín: do 31.12.2009" nahrazuje „termín ukončení výzvy nového dotačního titulu".


Termín:           termín ukončení výzvy nového dotačního titulu

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                     
1366/09


Rada města s ch v a l u j e


uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Dopravní projektování, spol. s r.o., Janáčkova 1194/12, 702 00 Moravská Ostrava za nabídkovou cenu 92 820,- Kč vč. DPH., jako dodavatelem služby: Zpracování studie proveditelnosti na přechod přes železniční trať v ulici Štefánikova a v ulici Gen.Svatoně ve Vysokém Mýtě s termínem dokončení do 30.4.2010 z důvodu dalších požadavků Drážního úřadu Praha.


Termín:           do 30.4.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

                                                                                                                                1367/09


Rada města s ch v a l u j e


uzavření dodatku č.3 smlouvy o dílo s firmou AGILE spol. s r.o., Husova 542, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavatelem stavební akce: Rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha, rekonstrukce ulice Sladkovského, úprava autobusového nádraží, vybudování veřejného osvětlení v ulicích Svatopluka Čecha, Sladkovského, A.V.Šembery a Vladislavova ve Vysokém Mýtě v předloženém znění.


Termín:       do 31.12.2009

Zodpovídá: vedoucí OÚP


                                                                                                                                


1368/09


Rada města odkládá


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

1) předložení žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto - Město",  který je prioritní investiční akcí města v letech 2010 - 2013.

2) rozpočet výše uvedeného projektu ve výši 96,5 mil. Kč ve skladbě, která je uvedena v příloze.

3) čerpání vlastního podílu města na výše uvedený projekt ve výši 36,5 mil. Kč s tím, že tato částka bude zapracována do rozpočtového výhledu na léta 2010-2013.


Termín:           do ukončení výzvy v oblasti 3.1.

Zodpovídá:    vedoucí OÚP

1369/09

Rada města n e s ch v a l u j e


uzavření smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie  číslo Z_S24_12_8120018320 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle předloženého znění v celkové výši 625 400,- bez DPH.


Termín:           do 31.1.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                


1370/09


Rada města zrušuje


usnesení č. 1153/09  ze dne 20.10.2009.


Termín:           do 31.12.2010

Zodpovídá:    vedoucí OÚP


                                                                                                                                


1371/09


Rada města  s ch v a l u j e


uzavřít smlouvu o dílo s akademickým sochařem Vojtěchem Míčou, U Půjčovny 4/953, 110 00 Praha 1 - Nové Město a MgA. Pavlem Hoškem, Čapkovská 42, 566 01 Vysoké Mýto, DIČ: CZ7609104118 jako dodavateli akce Sousoší Kalvárie ve Vysokém Mýtě, místní části Svařeň - rozebrání, sesazení a zhotovení základu ve výši 47 000 Kč vč. DPH.


Termín:       do 31.12.2009

Zodpovídá: vedoucí OÚP


                                                                                                                                 


1372/09


Rada města schvaluje


účetní odpis pohledávek dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí ODO

Termín:  ihned

                                                                                                                     

1373/09


Rada města vybírá


v souladu s článkem 2.3.4. Vnitřní směrnice č.6/08 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Vysokým Mýtem ze dne 1.ledna 2009, jako nejvhodnějšího uchazeče pro poskytnutí úvěru od Komerční banku, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ: 114 07, IČ: 45317054 a to z důvodu nutnosti zajistit v krátké době financování hospodaření města.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.12.2009


                                                                                                                                


1374/09


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o přijetí revolvingového úvěru od Komerční banky, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ: 114 07, IČ: 45317054 ve výši maximálně 40.000.000,-Kč, se splatností úvěru do 12 měsíců, s účelem použití úvěru na vyřešení časového nesouladu mezi vynaloženými náklady a přijetím dotace u dotovaných investičních akcí se smluvní pohyblivou úrokovou sazbou, která bude odpovídat součtu úrokové sazby PRIBOR a pevné odchylky. Úvěr bude zajištěn rozpočtem města, tj. budoucími rozpočtovými příjmy města.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.12.2009
1375/09


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.5-2009 ve znění doplňku

č. 1.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.12.2009


                                                                                                                     


1376/09


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení doplněná Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2010.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.12.2009                                                                                                                                


1377/09


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi  společností IMMOTEL a.s., IČ: 281 87 083, Nad Santoškou 1420/8, 150 00 Praha 5, Smíchov  jako pronajímatelem a Městem Vysokým Mýtem, IČ: 002 79 773, B.Smetany 92,

566 32 Vysoké Mýto jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12.2009                                                                                                                                


1378/09


Rada města ukládá


PhDr. Pavlu Chalupovi řediteli Městské galerie Vysoké Mýto dodržovat povinnosti uživatele (zastupujícího nájemce) vyplývající z Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor,  uzavřené mezi společností IMMOTEL a.s., IČ: 281 87 083, Nad Santoškou 1420/8, 150 00 Praha 5, Smíchov  a Městem Vysokým Mýtem, IČ: 002 79 773, B.Smetany 92, 56 32 Vysoké Mýto.


Zodpovídá: PhDr. Pavel Chalupa

Termín : průběžně


                                                                                                                     1379/09


Rada města souhlasí


s prodejem vánočního jmelí pro paní Helenu Civáňovou, Pohled 130, Svitavy 2, na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dnech od 16.12. do 22.12.2009, zabraná plocha činí  2 m2, poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  16.12.2009


                                                                                                                     

1380/09


Rada města schvaluje

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene stavby se společností Iveco Czech Republic, a.s., IČ: 48171131, se sídlem Dobrovského 74, Pražské Předměstí, 566 03 Vysoké Mýto dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009

                                                                                                                     

1381/09


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s manželi Dagmar Machkovou (nar.: 22.04.1965) a Milanem Machkem (nar. 28.02.1967) oba bytem Vrchlického 231, Vysoké Mýto - Město, Vysoké Mýto dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009


                                                                                                                     


1382/09


Rada města schvaluje


Dohodu o vypořádání investice do nájemního bytu v předloženém znění.


Zodpovídá: MěBP p. J. Ropek

Termín: 31.12.2009


                                                                                                                                

1383/09

Rada města schvaluje


přidělení  bytu č. 7 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě panu Andreji Ferkovi (nar. 20.04.1972) bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je složení peněžních prostředků k zajištění případné budoucí opravy bytu, a to ve výši rovnající se trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, tj. 23 150 Kč,- Kč + nájem a zálohy na služby na následující měsíc dopředu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009

1384/09

Rada města zrušuje


usnesení č. 1226/09 ze dne 10.11.2009.


Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:            30.12.2009
1385/09


Rada města schvaluje


uzavření dohody o zrušení věcného břemene strpět příchod a odchod veřejnosti ke studánce a pomníku Mistra Al. Jiráska v rozsahu dle GP č. zak. 1267-864/96 dle II. odstavce rozhodnutí ze dne 09.07.1998 na pozemku označeném jako p. p. č. 4269/11 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k. ú. Vysoké Mýto mezi paní Markétu Novákovou (nar.: 23.03.1969), bytem Jarní 838, Vysoké Mýto na jedné straně jako povinným a městem Vysokým Mýtem na druhé straně jako oprávněným z věcného břemene.


Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:            30.12.2009
1386/09

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním tradičních prodejních trhů v roce 2010 a to1 x měsíčně  Čeňkem Berouskem, IČ: 14995891, Nepolisy 21, 503 63 na  části pozemku označeném jako p.p.č.1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr na Masarykově náměstí  o výměře 800 m2  dle přílohy  za poplatek za zábor veřejného prostranství, který dle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  odst. 3 za umístění prodejních zařízení sloužících k prodeji mimo určená tržiště činí částku 100,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:      vedoucí OSÚ

Termín:           31.12.2009


1387/09

Rada města souhlasí


s uzavřením Dohody o provedení prací stavební údržby mezi Městem Vysoké Mýto a Vyšší odbornou školou stavební a Střední školou stavební Vysoké Mýto.                                                                                                                                

1388/09


Rada města bere na vědomí


odpověď na dopis hejtmana Pardubického kraje ze dne 11. listopadu 2009 ohledně žádosti o finanční podporu Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě.
1389/09


Rada města doporučuje

zastupitelstvu města schválit termíny konání zasedání zastupitelstva města v 

I. pololetí  2010:  

13.1.2010

17.2.2010

17.3.2010

16.6.2010


                                                                                                                     


1390/09


Rada města schvaluje

vyplacení odměny řediteli Technických služeb Vysoké Mýto dle předloženého návrhu členů rady města.

Zodpovídá: Ing. Jiraský

Termín: ihned

                                                                                                                                

1391/09

Rada města vylučuje


uchazeče Veřejná zeleň města Brna, p.o., IČ:62161521, se sídlem Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů z účasti v zadávacím řízení na zhotovitele díla  "MVR - 1090034 - Regenerace významných dřevin - Vysoké Mýto" 


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned
1392/09


Rada města stanovuje


na základě doporučení hodnotící komise  následující pořadí u zjednodušeného podlimitního řízení na zhotovitele díla s  názvem „MVR - 1090034 - Regenerace významných dřevin - Vysoké Mýto"


Pavel Haupt, Kunčice 74, 561 51 Letohrad, IČ: 63201038

Gardenline s.r.o., Šeříkova 405, Litoměřice, IČ: 27263827

ISS FACILITY SERVICES s.r.o., Antala Staška 510/38, Praha, IČ: 60470291


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned


                                                                                                                                


1393/09


Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o dílo na akci „Regenerace významných dřevin - Vysoké Mýto"

s firmou Pavel Haupt, Kunčice 74, 561 51 Letohrad za nabídkovou cenu 3.132.834,30Kč bez DPH.


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned


1394/09

Rada města vylučuje


uchazeče Zahrada Harta s.r.o., IČ:28774990, se sídlem Voštice 129, 566 01 Vysoké Mýto z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů z účasti v zadávacím řízení na zhotovitele díla  "MVR - 1090034 - Regenerace významných dřevin - Vysoké Mýto" 


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned
1395/09


Rada města vylučuje

uchazeče  Okrasné zahrady ARBORISTIKA s.r.o., IČ: 27535363, se sídlem Žďárky 69, 549 37 Žďárky z důvodu nerespektování podmínek stanovených  zadavatelem uvedených v zadávací dokumentaci z účasti v zadávacím řízení na zhotovitele díla: "MVR - 1090034 - Regenerace významných dřevin - Vysoké Mýto" 


Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned
1396/09

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Tomáškové a PaedDr. Podroužka.


                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                             

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta