Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2009-42 ze dne 8.12.2009

16.12.09

 

Souhrn usnesení č. 42/09

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 8.12.2009
1327/09

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 8.12.2009 dle předloženého návrhu.

                                                                                                                     

1328/09


Rada města bere na vědomí


Zápis ze schůze finančního výboru č.5-2009 ze dne 7.prosince 2009.


                                                                                                                     1329/09

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2010.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 16.12.2009


                                                                                                                                


1330/09


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.5-2009.


Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín:  16.12.2009


                                                                                                                                
1331/09

Rada města   ruší


Usnesení č.255/09 ze dne 3.3.2009.

255/09

Rada města   u k l á d á

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671,Čapkovská 46,Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, převézt výsledek hospodaření organizace za rok 2008 do rezervního fondu organizace.


                                                                  Zodpovídá:  ředitel organizace

                                                                  Termín:       ihned

1332/09


Rada města  ukládápříspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671,Čapkovská 46,Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, použít v plné výši výsledek hospodaření organizace za rok 2008 ke krytí části ztráty minulých let.


Zodpovídá: ředitel organizace

Termín: ihned

                                                                                                                     
1333/09


Rada města   ruší


Usnesení č.261/09 ze dne 3.3.2009.


261/09            

Rada města   u k l á d á

příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov ,  IČ: 70998671, Vysoké Mýto - Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, převézt výsledek hospodaření organizace za rok 2008 do rezervního fondu organizace.


Zodpovídá: ředitelka organizace

Termín:       ihned


1334/09


Rada města   ukládá


příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov ,  IČ: 70998671, Vysoké Mýto - Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto použít výsledek hospodaření organizace za rok 2008 k pokrytí ztráty minulých let v částce 8.255,48Kč a zbytek výsledku hospodaření organizace za rok 2008 ve výši 20.123,30Kč převézt do rezervního fondu organizace.


Zodpovídá: ředitelka organizace

Termín: ihned


                                                                                                                                1335/09


Rada města   ruší


Usnesení č.249/09 ze dne 3.3.2009.

249/09

Rada města   u k l á d á

příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, IČ: 70998680, Lidická 688, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, převézt výsledek hospodaření organizace za rok 2008 do rezervního fondu organizace.


                                                                  Zodpovídá:  ředitelka organizace

                                                                  Termín:       ihned


                                                                                                                     


1336/09


Rada města  ukládápříspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, IČ: 70998680, Lidická 688, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, použít výsledek hospodaření organizace za rok 2008 k pokrytí ztráty minulých let v částce 230.120,66Kč a zbytek výsledku hospodaření organizace za rok 2008 ve výši 255.817,20Kč převézt do rezervního fondu organizace.


Zodpovídá: ředitelka organizace

Termín: ihned


                                                                                                                                
1337/09

Rada města vydává


nařízení č. 6/2009, kterým se zrušuje nařízení č. 1/2009.


Zodpovídá: vedoucí odboru právního

Termín:  ihned


                                                                                                                                1338/09

Rada města souhlasí


s prodejem ponožek pro paní Miroslavu Burianovou, Mírová 385/32, 618 00 Brno - Černovice  na pozemku označeném jako p.p.č.1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto na Masarykově náměstí  ve Vysokém Mýtě ve dnech 9,13,14,16,19 20,a 21.12.2009. Zabraná plocha činí  3 m2,   poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  09.12.2009


                                                                                                                     1339/09


Rada města souhlasí


s prodejem hub pro pana Tomáše Tejkala, Mládežnická 411, Vysoké Mýto na pozemku označeném jako p.p.č.1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto na Masarykově náměstí  ve Vysokém Mýtě dne 10.12.2009. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  09.12.2009


                                                                                                                                1340/09


Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.7 k pojistné smlouvě č.1516132550, uzavřené mezi  městem Vysokým Mýtem a Generali Pojišťovnou a.s., Bělehradská 132, 120 84  Praha 2, IČO: 61859869 v předloženém unění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12.2009

1341/09


Rada města bere na vědomí


výpověď smlouvy o nájmu garáže v č.p.116  ul. Gen. Závady. Šestiměsíční výpovědní lhůta začíná dnem 03.12.2009 a končí 03.06.2010. Pokud se najde nový nájemce na nebytové prostory, jež jsou předmětem smlouvy dříve, bude podepsána dohoda o ukončení nájmu před vypršením termínu ukončení výpovědní lhůty.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

1342/09


Rada města souhlasí


se zveřejněním informací o možnosti pronájmu garáže v č.p.116  ul. Gen. Závady v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

1343/09


Rada města schvaluje

Uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s, IČ: 60193336, se sídlem Praha 4, Micjle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009


1344/09


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s manželi Hanou Chourovou (nar.: 26.10.1963) a Liborem Chourem (nar. 27.06.1960) oba bytem Sv. Čecha 77, Vysoké Mýto - Město, Vysoké Mýto dle předloženého znění.

                                                                                              

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009
1345/09

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s panem Jakubem Špačkem (nar.: 31.08.1983) bytem V Peklovcích 468, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto dle předloženého znění.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009
1346/09


Rada města schvaluje


stažení žaloby o vyklizení bytu č. 51 v čp. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě podané u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí proti Marcela Bykarová a Filip Giňa, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 08.12.2009

1347/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 51 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Marcelou Bykarovou (nar. 28.10.1988) a panem Filipem Giňou (nar. 10.11.1988), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.01.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009
1348/09


Rada města neschvaluje


stažení žaloby o vyklizení bytu č. 13 v čp. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě podané u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí proti Kornelie Ferková, bytem Husova 156, Vysoké Mýto a trvá na vyklizení bytu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 08.12.2009


1349/09

Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města  schvaluje Dodatek č. 1 ke Koncepci hospodaření s bytovým fondem v majetku města Vysokého Mýta - III. etapa v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.12.2009

1350/09


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor pod č.3 v budově č.15 na Masarykově náměstí o výměře  66 m2  mezi městem Vysokým Mýtem a  Alešem Holušou, Tůmova 105, Vysoké Mýto, IČ: 16746970 za účelem garážových a skladovacích prostor. Cena za pronájem činí 33 066 Kč/rok bez DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12.20091351/09


Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor pod č.4 v budově č.15 na Masarykově náměstí o výměře  84 m2  mezi městem Vysokým Mýtem a   Alešem Holušou, Tůmova 105, Vysoké Mýto, IČ: 16746970 za účelem garážových a skladovacích prostor. Cena za pronájem činí 42 084 Kč/rok bez DPH.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12.20091352/09

Rada města bere na vědomí

předložený návrh propagačních matereiálů vydaných v souvislosti s otevřením nových sběrných dvorů.
1353/09


Rada města bere na vědomí


zápis č. 3/2009 ze schůze kontrolního výboru konaného dne 7.12.2009 a zápis z kontroly v Městském klubu Vysoké Mýto s.r.o. konané dne 14.10.2009.


                                                                                                                                

1354/09

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty a p. Tomáškové.

                                                                                                                     

                                                                                             

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta