Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 24.1.2020

Usnesení RM č. 2005-11 ze dne 16. 3. 2005

23.03.05

 
U s n e s e n í    č. 11/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 16. 3. 2005
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
178/05
se zveřejněním informace o možnosti prodeje pozemků p.č.  4554, stavba přístřešku na p.č. 4554, 4560/4, stavba přístřešku na p.č.4560/4, p.č.1515/142, 4553/1, 4553/2, 4553/3 vše v k.ú. Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
Rada města schvaluje:
 
179/05
pořad schůze rady města konané dne 16.3.2005 dle předloženého návrhu.
 
 
180/05
přidělení bytu č. 35 v č.p. 156 v ulici Husova  ve Vysokém Mýtě manželům Ferkovým Adrianě (nar. 19.7.1984) a Pavlovi (nar. 30.3.1984) oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o 1 rok, budou-li nájemci plnit podmínky dle nájemní smlouvy.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
181/05
směnu bytů mezi manželi Ferkovými Marií (nar. 24.2.1972) a Andrejem (nar.20.4.1972) bytem Husova 857, Vysoké Mýto, č.bytu 9 a panem Josefem Giňou (nar.14.3.1982), bytem Husova 857, Vysoké Mýto č. bytu 3 za podmínky, že před podpisem nové nájemní smlouvy nebude na žádném ze směňovaných bytů váznout dluh na nájemném.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
182/05
ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje zajištění pohledávky bankovní zárukou za jistinu ve výši 3.240.453,- Kč a úroků, představující půjčku ze SFŽP ČR, Praha  jako část nákladů na realizaci akce „Integrovaný systém nakládání s biologickými odpady v regionu Vysoké Mýto“.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Pavelka
 
 
 
183/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM zrušuje usnesení číslo 227/03 ze dne 30.12.2003.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
 
 
 
184/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 4553/2 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka na město Vysoké Mýto za cenu stanovenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
 
 
 
 
Rada města nesouhlasí:
 
185/05
s pronájmem pozemku p.č. 10276 v k.ú. Vysoké Mýtu panu Zdeňku Horáčkovi, Slatina 74, Vysoké Mýto, IČ: 42210275.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
186/05
žádost p. Čebišové, jednatelky společnosti Czech marketing s.r.o. Pardubice o spolupráci na akci Vysokomýtské zámrskání.
 
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta
 
 
 
 
Josef  L e d a j a k s
člen RM