Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2009-41 ze dne 1.12.2009

09.12.09

 

Souhrn usnesení č. 41/09

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 1.12.2009

1254/09


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 1.12.2009 dle předloženého návrhu.

                                                                                                         

1255/09


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek města na předfinancování projektu Královská věnná města známá, ale nepoznaná... ve výši 340 000 Kč se spolufinancováním ve výši 7,5% z této částky a čerpáním v letech 2010 - 2012.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  16. 12. 2009


           


1256/09                                                                                                                  


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města ukládá zařazení podílu města na rok 2010 ve výši 110 000 Kč na projekt "Královská věnná města známá, ale nepoznaná..." do rozpočtu roku 2010.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  16. 12. 2009
1257/09


Rada města bere na vědomí

žádost Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě o dotaci města Vysokého Mýta na provoz.Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  31. 12. 2009
1258/09


Rada města neschvaluje


udělení dotace města Vysokého Mýta Jazykové sportovní miniškole němčiny a angličtiny v Chocni na Mikulášskou maškarní němčinu a angličtinu.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned


1259/09

Rada města schvaluje


ceny prodeje předmětů v informačním centru dle přílohy.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned
1260/09


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

zastupitelstvo města schvaluje úpravu znaku města Vysokého Mýta podle návrhu

č. 3 A.


Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  ihned
1261/09


Rada města schvaluje

provozování  hostované spisové služby pro organizace zřizované městem VM, obce a jejich organizace v působnosti ORP Vysoké Mýto, po dobu projektu technologického centra, bezúplatně.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín:            15. 2. 2010

                                                                                                                                                            

1262/09


Rada města schvaluje 

osobní příplatek paní Mgr. Stanislavě Burešové, ředitelce Mateřské školy Slunečná,

Vysoké Mýto dle uvedeného návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned1263/09


Rada města schvaluje 

odměny ředitelů základních a mateřských škol Vysokého Mýta dle uvedeného návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

                                                                                                                        

1264/09


Rada města doporučuje

ZM přijmout toto usnesení:

ZM vydává vyhlášku č. 4/2009 kterou se mění vyhláška č. 10/2006 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění vyhlášky 9/2007  a 6/2008.


Zodpovídá: vedoucí odboru právního

Termín:  16.12.2009

                                                                                                                                                                                                                                                                             


1265/09


Rada města doporučuje

ZM přijmout toto usnesení:

ZM vydává vyhlášku č. 5/2009 kterou se mění vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění vyhlášek č. 1/2002 a 5/2003, 4/2004, 7/2005, 8/2006 10/2007 a 5/2008.


Zodpovídá: vedoucí odboru právního

Termín:  16.12.2009

                                                                                                                                

1266/09


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy č.75 o nájmu části pozemku, označeného jako p.p.č. 5155/1 vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené v obci a k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysokým Mýtem a společností VM ELEKTRO-SERVIS spol. s r.o., IČ: 15029905, Brandlova 2, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12.2009


                                                                                                                                


1267/09


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy č.140 o nájmu pozemků v obci a k.ú. Vysoké Mýto mezi Městem Vysokým Mýtem jako pronajímatelem a Stavebním bytovým družstvem Vysoké Mýto, IČ: 00046248, Fügnerova 5, Vysoké Mýto, která se týká pozemků, jež jsou v majetku města a na nichž se nacházejí stavby nájemce v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12.2009


                                                                                                                     


1268/09


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy o krátkodobé výpůjčce mezi městem Vysokým Mýtem a Městskými lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ: 2591378, Voštice 130. Předmětem bezplatné výpůjčky je  část pozemku o výměře 400 m2 označeného jako  p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace (náměstí Přemysla Otakara II.) za účelem prodeje vánočních stromků od 16.12.2009 do 17.12.2009.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  11.12.2009


           

                                                                                                         

1269/09

Rada města souhlasí


s prodejem vánočního jmelí panem Jiřím Stočkem, Žďárec u Skutče 53, 539 73 Skuteč, IČ:14515679 na pozemku označeném jako p.p.č. 4784 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dnech od 08.12. do 23.12.2009. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  07.12.2009                                                                                                                                

1270/09


Rada města schvaluje


uzavření Smlouvy č.223 o pronájmu části oplocení mezi Městem Vysokým Mýtem jako pronajímatelem a Petrou Záleskou, DiS, IČ:74808702, Větrná 678, Vysoké Mýto jako nájemcem v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  31.12.2009
1271/09


Rada města zrušuje


usnesení Rady města č.1167/09 ze dne 27.10.2009.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín:  ihned

1272/09

Rada města odkládá

projednání prodeje části pozemku označeného jako p. p. č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr v obci a k. ú. Vysoké Mýto o výměře cca 357 m2. Do doby zpracování  návrhu řešení náměstí T.G. Masaryka Ing. Arch Milanem Košařem.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 16.01.2010


1273/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Janou Mlčuchovou (nar. 09.01.1973), bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009


           1274/09

                                                                                                                     

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 188 nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Langerem (nar. 09.09.1972), bytem nám. Přemysla Otakara II. 188, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009


                                                                                                                                 


1275/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Ladislavou Gažiovou (nar. 11.04.1951), bytem Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009


                                                                                                                                


1276/09

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 89 v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě s panem Radkem Civišem (nar. 13.04.1975), bytem Sv. Čecha 89, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009

                                                                                                                     

1277/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 447 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Filipem Čápem (nar. 30.11.1978), bytem V Peklovcích 447, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009


                                                                                                                                 


1278/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Andreou Dostálovou (nar. 21.08.1974), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009


                                                                                                                                


1279/09


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 24.03.1978) a Kateřinou (nar. 04.06.1985) Baňkovými, oba bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009


                                                                                                                     


1280/09

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Alenou Pekařovou (nar. 09.06.1947), bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009


                                                                                                                                 

1281/09

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Josefem Fikejzem (nar. 25.08.1926), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009


                                                                                                                                


1282/09

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jitkou (nar. 16.02.1972) a Miroslavem (nar. 10.12.1966) Skoupými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009


                                                                                                                                 

1283/09

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Janou Kopišťovou (nar. 13.04.1976), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009


                                                                                                                                 

1284/09

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Darinou Teclovou (nar. 13.04.1978), bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009                                                                                                           

1285/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Josefem Velšem (nar. 20.12.1951), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009


                                                                                                                                 


1286/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Janou Mackovou (nar. 19.03.1971), bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009


                                                                                                                                


1287/09

           

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Vendulou Zálohovou (nar. 11.01.1974), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009


           

                                                                                                                     

1288/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Zdeňkou Hrdinovou (nar. 16.04.1977), bytem Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto a Michalem Hrdinou (nar. 17.01.1979), bytem Štefánikova 456, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009

                                                                                                                     

1289/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Renatou Foglovou (nar. 11.01.1977), bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto a Janem Foglem (nar. 14.01.1978), bytem Na Výsluní 383, Brandýs nad Orlicí na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009


                                                                                                                                 


1290/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Miloslavem Havlíkem (nar. 17.07.1961), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009


                                                                                                                                


1291/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Kováčem (nar. 19.03.1977), bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li pan Kováč plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnancem Městského úřadu Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009


                                                                                                                                


1292/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2010.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009

                                                                                                                                             1293/09

                                                                                                                                

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Ilonou Hladilovou (nar. 24.03.1970), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.01.2010.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009


                                                                                                                                


1294/09


Rada města neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar. 06.10.1956) a Miroslavem (nar. 07.10.1959) Rabasovými, oba bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009
1295/09


Rada města neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem Macákem (nar. 16.12.1964), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009
1296/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Danielou (nar. 28.03.1983) a Stanislavem (nar. 23.06.1980) Godlovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009

1297/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Borskou (nar. 09.07.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009

1298/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Andreou Novákovou (nar. 04.12.1972), bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009


1299/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar. 05.05.1964) a Olgou (nar. 11.12.1965) Husárovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009
1300/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Ivetou (nar. 04.03.1972) a Josefem (nar. 29.01.1962) Dudovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.20091301/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Zoltánem Csocso (nar. 10.04.1955), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009


1302/09


Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Zdeňkou Petikovou (nar. 21.02.1987), bytem Choceňská 169, Vysoké Mýto a panem Jiřím Šarközim (nar. 19.01.1987), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009
1303/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Jánem Drugdou (nar. 27.05.1946), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009
1304/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Simonou Bykarovou (nar. 25.01.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009


1305/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 17.01.1976) a Marcelou (nar. 25.01.1978) Kováčovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.20091306/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hedvikou Varadiovou (nar. 03.06.1972), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.20091307/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Gabrielou (nar. 22.01.1978) a Ľuboslavem (nar. 12.08.1973) Gažiovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009
1308/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Albínem (nar. 10.04.1958) a Květou (nar. 22.09.1958) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009
1309/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Ivetou Giňovou (nar. 18.03.1974), bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009
1310/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Žanetou Giňovou (nar. 03.05.1977), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009
1311/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Jolanou (nar. 16.04.1950) a Jánem (nar. 30.05.1944) Giňovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009
1312/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Žanetou Giňovou (nar. 20.12.1979) a panem Janem Žigou (nar. 11.01.1985), oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.

Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.20091313/09


Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Tříškou (nar. 16.04.1964), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2010 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 30.06.2010, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č.1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.20091314/09


Rada města schvaluje


přidělení  bytu č. 1 v č.p. 171  v  ulici Čapkovská ve  Vysokém Mýtě panu Martinu Horváthovi (nar. 10.12.1987) a paní Marii Petikové (nar. 09.04.1986), oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že pan Martin Horváth s paní Marií Petikovou vrátí byt č. 8 v č.p. 171 v ulici Čapkovská, který nyní užívají, v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.12.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.20091315/09


Rada města schvaluje


přidělení  bytu č. 6 v č.p. 858  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě manželům Magdaleně (nar. 09.10.1981) a Jiřímu (nar. 12.09.1980) Burianovým, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je složení peněžních prostředků k zajištění případné budoucí opravy bytu, a to ve výši rovnající se trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, tj. 17.400,- Kč + nájem a zálohy na služby na následující měsíc dopředu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.12.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009
1316/09


Rada města schvaluje


přidělení  bytu č. 5 v č.p. 856  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě manželům Renatě (nar. 21.11.1975) a Petru (nar. 28.06.1975) Ferkovým, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je složení peněžních prostředků k zajištění případné budoucí opravy bytu, a to ve výši rovnající se trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, tj. 14.940,- Kč + nájem a zálohy na služby na následující měsíc dopředu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.12.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009
1317/09


Rada města schvaluje


přidělení  bytu č. 5 v č.p. 857  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě manželům Dezideru (nar. 30.12.1960) a Anně (nar. 28.09.1964) Ferkovým, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je složení peněžních prostředků k zajištění případné budoucí opravy bytu, a to ve výši rovnající se trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, tj. 13.500,- Kč + nájem a zálohy na služby na následující měsíc dopředu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 01.12.2009 v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle podmínek Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, upravené dodatkem č. 1.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009
1318/09

Rada města schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 772 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Danou Labovou (nar. 02.04.1960), bytem V Peklovcích 501, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 27.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Miloslav Kubíček (nar. 24.03.1978), Plchovice 27,

3.   Pavel Vrátil (nar. 04.06.1984), nám. Přemysla Otakara II. 17, Vysoké Mýto.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 31.12.2009
1319/09


Rada města zrušuje

usnesení Rady města č. 1150/09 ze dne 20.10.2009


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 01.12.2009
1320/09


Rada města zrušuje

usnesení Rady města č. 1152/09 ze dne 20.10.2009


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: 01.12.2009


1321/09

Rada města              s c h v a l u j e 

odměnu  pro PhDr. Pavla Chalupu za  tvorbu a vedení  internetových stránek města a  za ediční  činnost  při  přípravě  Vysokomýtského  zpravodaje dle předloženého návrhu.


                                                                                              Zodpovídá:   tajemnice

                                                                                              Termín:         15. 12. 20091322/09

Rada města              s c h v a l u j e 

odměnu  pro  Ing. Dagmar Sabolčikovou za práce související s funkcí šéfredaktorky Vysokomýtského zpravodaje dle předloženého návrhu.

                                                                                               Zodpovídá:   tajemnice

                                                                                              Termín:         15. 12. 2009


1323/09

Rada města bere na vědomí

informaci o zastupování vedoucí odboru sociálních služeb po dobu její nepřítomnosti.

1324/09

Rada města schvaluje

Organizační řád Městského úřadu Vysoké Mýto s účinnotí od 2.12.2009 dle předloženého návrhu.


1325/09


Rada města schvaluje


výběrovou  komisi  na zhotovitele díla „Regenerace významných dřevin - Vysoké Mýto" ve složení: Ing. František Jiraský, Ing. Jindřich Svatoš,   Ing. Stanislava Jetmarová, Ing. Veronika Richtrová,  Bohumír Machata,

(náhradníci: Ing. Martin Krejza, Pavel Dvořák, Ing. Pavel Rittich,  Josef Fendrych, Ing. Luboš Karmín).Zodpovídá: vedoucí  Ing. Stanislava Jetmarová

Termín:  ihned

1326/09

Rada města bere na vědomí

informace tajemnice, místostarosty, p. Tomášková, Mgr. Junka a p. Hejhala.

                                                                                             

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta