Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 31.5.2020

Usnesení RM č. 2009-40 ze dne 18.11.2009

20.11.09

 

Souhrn usnesení č. 40/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 18.11.20091242/09

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 18.11.2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                         

                                                                                             

1243/09

Rada města s ch v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo s firmou PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl za nabídkovou cenu 125 300,- Kč vč. DPH  jako dodavatelem stavební akce: Odvodnění LDN Vysoké Mýto - propojení dešťových svodů.


Termín:       do 20.12.2009

Zodpovídá: vedoucí OÚP
        

1244/09

Rada města  u k l á d á

připravit akci: Plynofikace města Vysokého Mýta - místní části Vinice podáním žádosti o dotaci a zajištění potřebných dokladů k realizaci akce.


Termín:       do 31.12. 2012

Zodpovídá: vedoucí OÚP

                                                                                                      

1245/09


Rada města  p ř i j í m á

dotaci určenou rozhodnutím o poskytnutí dotace na akci MŠ Pod Smrkem, Štefánikova 397/II, Vysoké Mýto č. CZ.1.02/3.2.00/08.01361 ISPROFIN č. 1152220285.


Zodpovídá:      vedoucí OÚP

Termín:           do 31.10.2009

1246/09


Rada města  s ch v a l u j e


smlouvu č. 08008643 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí v předloženém znění na realizaci akce Zateplení objektu MŠ Pod Smrkem, Štefánikova 397/II, Vysoké Mýto č. CZ.1.02/3.2.00/08.01361, která je určena ISPROFINEM č. 1152220285.


Zodpovídá:      vedoucí OÚP

Termín:            do 31.12.2009

1247/09


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.4-2009 ve znění doplňku č. 1.


Zodpovídá: Ing. M. Zima

1248/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dohody o ukončení smlouvy č.477 o nájmu části pozemku, uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a manželi Josef Limberským nar. 20.05.1928 a Miladou Limberskou nar. 13.11.1933, oba bytem Odbojářská 564,  v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                            Termín:       31.12.2009
1249/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě č.600 o nájmu nemovitostí a souboru movitých věcí, uzavřené dne 31.12.2008 mezi společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099, Čelakovského 6, Vysoké Mýto a Městem Vysokým Mýtem v předloženém znění.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2009


1250/09

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o výběrovém řízení na pronájem nebytových prostor č.3 (garáž, sklad, popř. dílna) v budově číslo 15 na pozemku označeném jako p.p.č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr na Masarykově náměstí v obci a k.ú. Vysoké Mýto o výměře 66 m2 formou výběrového řízení obálkovou metodou v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


                                                                          

1251/09

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o výběrovém řízení na pronájem nebytových prostor č.4 (garáž, sklad, popř. dílna) v budově číslo 15 na pozemku označeném jako p.p.č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr na Masarykově náměstí v obci a k.ú. Vysoké Mýto o výměře 84 m2 formou výběrového řízení obálkovou metodou v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

1252/09

Rada města bere na vědomí

žádost p. Klimeše - Falcon kickbox Vysoké Mýto o dotaci města na zaplacení pronájmu tělocvičny v Domově mládeže Vysoké Mýto ve výši 12 tis. Kč na akci Mistrovství ČR  v kickboxu konaného dne 9.5.2009.


1253/09

Rada města bere na vědomí

informace starosty.

                                                                          

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta