Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2009-39 ze dne 10.11.2009

18.11.09

 

Souhrn usnesení č. 39/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 10.11.2009


1205/09

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 10.11.2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                


1206/09                                                                                                            

Rada města s ch v a l u j e

     

uzavření dohody o spolupráci mezi městem Vysokým Mýtem a panem Radkem Králem, Horní Roveň 165, IČ: 74609661 k zajištění účetních prací na realizaci projektu Sanace rodiny ve Vysokém Mýtě v období od 10.11.2009 do 31.12.2009 za dohodnutou částku ve výši 10.000,- Kč (desettisíc), v přiloženém znění.                                                                

                                                                  Zodpovídá:           p. Vondřejcová

                                                                  Termín:       10. listopadu 2009


                                                                                             


1207/09


Rada města s ch v a l u j e   


uzavření dohody o spolupráci mezi městem Vysokým Mýtem a paní Martinou Pojmonovou k zajištění manažerského jištění na realizaci projektu Sanace rodiny v období od 10.11.2009 do 31.12.2009 za dohodnutou částku ve výši 15.000,- Kč (patnácttisíc), v přiloženém znění. 

                                                                                                                

                                                                  Zodpovídá: p. Vondřejcová                                                                       Termín:      10. listopadu 2009


                                                                                                      

1208/09


Rada města s ch v a l u j e   


uzavření  dohody o spolupráci mezi městem Vysokým Mýtem a Mgr. Danielem Dvořákem k zajištění psychologických služeb a poradenství v rámci realizace projektu Sanace rodiny na období od 10.11.2009 do 31.12.2009 za dohodnutou částku ve výši 15.000,- Kč (patnácttisíc), v přiloženém znění.

                                                                 

                                                                  Zodpovídá:  p. Vondřejcová                                                                     Termín:       10. listopadu 2009


                                                                                                      
1209/09


Rada města s ch v a l u j e 


uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu prevence kriminality - Terénní programy při NZDM na dobu od 10.11.2009 do 31.12.2009 (výše dotace 6.000,- Kč) mezi městem Vysokým Mýtem a SKP-Centrum, o. p. s. Pardubice, v přiloženém znění.


                                                                                                 Zodpovídá: p.Vondřejcová                                                                                 Termín:       10. listopadu 2009


                                                                                             


1210/09


Rada města s ch v a l u j e   


uzavření dodatku č. 2  ke smlouvě o poskytování služby ze dne 06.01.2009 mezi městem Vysokým Mýtem a organizací SKP-Centrum, o. p. s. Pardubice, v přiloženém znění.


                                                                  Zodpovídá: p. Vondřejcová                                                                       Termín:      10. listopadu 2009


                                                                                                      

1211/09


Rada města s c h v a l u j e     


uzavření nájemní smlouvy na 1 rok s panem Petrem Josefem, nar. 15.7.1924 a pí Petrovou Markétou, nar. 23.10.1928, bytem č. 8 v DPS Javornického 432.


                                                                                     Zodpovídá: Ing. Fajglová

                                                                              Termín:    ihned


                                                                                                      


1212/09


Rada města s c h v a l u j e     


uzavření nájemní smlouvy na 0,5 roku s paní Evou Bezákovou, nar. 8.6.1956, bytem č. 4 v DPS Komenského 124.


                                                                                  Zodpovídá: Ing.Fajglová

                                                                                 Termín:      ihned                                                                                             

1213/09


Rada města s c h v a l u j e     


uzavření nájemních  smluv na další 3 roky s těmito obyvateli domů s pečovatelskou službou:

Kašparová Marie, nar. 3.4.1935, bytem DPS Litomyšlská 50

Klečková Emilie, nar. 15.1.1927, bytem DPS Litomyšlská 50

Zitová Milada, nar. 5.1.1944, bytem DPS Litomyšlská 50

Zita Miloslav, nar. 30.11.1938, bytem DPS Litomyšlská 50

Richterová Jaroslava, nar. 3.1.1932, bytem DPS Litomyšlská 50

Bartheldyová Otilie, nar. 16.3.1931, bytem DPS Javornického 432

Sejkorová Ludmila, nar. 29.7.1925, bytem DPS Komenského 124

Kodoňová Marie, nar. 14.12.1933, bytem DPS Komenského 124

Křečková Marie, nar. 29.6.1918, bytem DPS Komenského 124

Bezdíčková Libuše, nar. 15.6.1931, bytem DPS Komenského 124

Huráňová Marie, nar. 13.2.1934, bytem DPS Komenského 124

Doležalová Miluška, nar. 28.1.1949, bytem DPS Javornického 432

                                                                                  Zodpovídá: Ing. Fajglová

                                                                            Termín:      ihned


                                                                                             

1214/09


Rada města         bere na vědomí   


provedení navržených úsporných opatření dle přiloženého materiálu.


                                                                                     Zodpovídá: Ing. Fajglová

                                                                               Termín:      ihned1215/09

                                                                                             

Rada města doporučuje


Zastupitelstvu města schválit provedení navržených úsporných opatření dle přiloženého materiálu.


                                                                                     Zodpovídá: Ing. Fajglová

                                                                               Termín:  18.11.2009
1216/09


Rada města s c h v a l u j e    


změnu ceníku pečovatelských úkonů ve fakultativních úkonech dle přiloženého návrhu s účinností od 1.1.2010.

                                                                                     Zodpovídá: Ing. Fajglová

                                                                               Termín:           ihned

                                                       


1217/09


Rada města: p ř i j í m á

dotaci určenou rozhodnutím o poskytnutí dotace na akci Úprava územního plánu města Vysoké Mýto č. CZ.1.06/5.3.00/05.05936, ISPROFIN č. 11711K0226.


Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí OÚP

                                                                                                      

1218/09


Rada města s ch v a l u j e


Podmínky k Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci IOP pro období 2007 - 2013, na akci Úprava územního plánu města Vysoké Mýto č. CZ.1.06/5.3.00/05.05936, která je určena ISPROFINem č. 11711K0226


Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí OÚP


                                                                                                      1219/09


Rada města s ch v a l u j e


Uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo s firmou První litomyšlská stavební a.s., Havlíčkova 1118, 570 01 Litomyšl, IČ : 15034682 jako dodavatelem akce: Optimalizace odpadového hospodářství ve městě Vysoké Mýto - vybudování sběrných dvorů v ul. Kpt. Poplera, ul. Gen. Svatoně a ul. Průmyslová ve Vysokém Mýtě, vč. publicity projektu v předloženém znění.


Termín:       do 11.11.2009

Zodpovídá: vedoucí OÚP

1220/09


Rada města b e r e  n a  v ě d o m í


Akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na Zateplení ZŠ Speciální ve Vysokém Mýtě akceptační číslo 09038083 ID projektu 1191038 a na Zateplení ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě akceptační číslo 09036403 ID projektu 1191024.


Termín:       ihned

Zodpovídá: vedoucí OÚP


                                                                                             

1221/09


Rada města s ch v a l u j e


uzavřít mandátní smlouvu s firmou ŠINDLAR s.r.o., Býšť 67, PSČ 533 22, IČ: 260 03 236, DIČ: CZ260 03 236 na zajištění podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany na akci : "Vysoké Mýto-studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových opatření v povodí Blahovského potoka"v celkové výši 35 700 Kč vč. DPH.


Termín:       do 31.12.2009

Zodpovídá: vedoucí OÚP


                                                                                                      


1222/09


Rada města s ch v a l u j e


návrh zadávacích podmínek pro výzvu na veřejnou zakázku: Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem, Vysoké Mýto - I. etapa.


Zodpovídá:       vedoucí OÚP

Termín:            do 30.11.2009


                                                                                                      


1223/09


Rada města s ch v a l u j e


Podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. smlouvu o dílo v předloženém znění s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, Vysoké Mýto, jako dodavatelem stavební akce „Regenerace panelového sídliště Za Pivovarem, Vysoké Mýto - I. etapa".


Zodpovídá:       vedoucí OÚP

Termín:            do 30.11.2009

                                                                                                      

1224/09


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví města Vysoké Mýto se společností Tank ONO, s.r.o., IČ: 48365289, se sídlem Domažlická 160, 318 04 Plzeň, dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.11.2009


1225/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města  schvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 4862/7 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, který byl oddělen GP č.: 3366-226/2009 z pozemku označeného jako p. p. č. 4862 ostatní plocha - ostatní komunikace obci a k. ú. Vysoké Mýto, manželům Aleně Lipavské (nar.: 12.06.1948) a Jindřichu Lipavskému (nar.: 21.11.1941) oba bytem Husova 239, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 29.384,-Kč v ceně jsou zahrnuty náklady města.Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       18.11.20091226/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Uzavření dohody o zrušení věcného břemene strpět příchod a odchod veřejnosti ke studánce a pomníku Mistra Al. Jiráska v rozsahu dle GP č. zak. 1267-864/96 dle II. odstavce rozhodnutí ze dne 09.07.1998 na pozemku označeném jako p. p. č. 4269/11 ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k. ú. Vysoké Mýto mezi paní Markétu Novákovou (nar.: 23.03.1969), bytem Jarní 838, Vysoké Mýto na jedné straně jako povinným a městem Vysokým Mýtem na druhé straně jako oprávněným z věcného břemene.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2009


1227/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města  schvaluje prodej pozemků označených jako p. p. č. 1690/35 a pozemku označeného jako p. p. č. 1515/198, který byl oddělen GP č.: 3348-177/2009 z pozemku označeného jako p. p. č. 1515/3 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr vše v obci k. ú. Vysoké Mýto, včetně zpevněných ploch na jmenovaných nemovitostech, MUDr. Anně Loskotové, (nar.: 08.06.1950), bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 1.038.732,-Kč v ceně jsou zahrnuty náklady města.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

                                                                                 Termín:  31.12.2009


1228/09


Rada města  d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města schválit plánovací smlouvu mezi městem Vysokým Mýtem Bytovým komplexem Nový Pivovar s.r.o., Slivenecká 137/53, Praha 5 v předloženém zněníZodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       18.11.2009


                                                                                             

1229/09

Rada města  s c h v a l u j e

SOD na opravu oplocení u ZŠ Jiráskova, budova Pod Kaštany č.p. 720 se společnosti T string Pardubice a.s. v předloženém znění.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2009


                                                                                                      

1230/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě č.156 o nájmu nebytových prostor a pozemků mezi Městem Vysokým Mýtem a Gymnáziem Vysoké Mýto, nám. Vaňorného 163, 566 01  Vysoké Mýto, IČ: 49314645 v předloženém znění.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2009


                                                                                                      

1231/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Městem Vysokým Mýtem a Vyšší odbornou školou stavební a střední školou stavební Vysoké Mýto, Komenského 1, 566 19  Vysoké Mýto, IČ: 49314785 v předloženém znění.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.12.2009


                                                                                                      

                                  

1232/09


Rada města  b e r e   n a   v ě d o m í

výpověď z nájemní smlouvy uzavřené dne 28.03.2008 mezi Městem Vysokým Mýtem zastoupeným Městským bytovým podnikem jako pronajímatelem a  Mgr.Ivou Prudičovou, nar. 1.9.1963, bytem Českých bratří 743, Vysoké Mýto, jako nájemcem, kterou  byly pronajaty nebytové prostory nacházející se v domě č.p.116 na p.p.č.1225 v ul. Gen. Závady ve Vysokém Mýtě, označené dle výkresové dokumentace pod č.121 a dále jedna třetina prostoru označeného v projektové dokumentaci pod č. 122, 123, 124 a to vše o celkové výměře 31,40m2 a schvaluje ukončení nájemní smlouvy v tříměsíční výpovědní lhůtě ke dni 01.01.2010. Pokud se najde nový nájemce na nebytové prostory, jež jsou předmětem smlouvy dříve, bude podepsána dohoda o ukončení smlouvy o nájmu před vypršením termínu ukončení nájmu.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                                Termín:           ihned

                                                                                    

1233/09


Rada města  s o u h l a s í


se zveřejněním informací o možnosti pronájmu nebytových prostor nacházejících se v domě č.p.116 na pozemku označeném jako p.p.č.1225 zastavěná plocha a nádvoří v ul. Gen. Závady v obci a katastrálním území Vysoké Mýto, označených dle výkresové dokumentace  č.121 a dále jedné třetiny prostor označených v projektové dokumentaci  č. 122, 123, 124 a to vše o celkové výměře 31,40 m2.

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                                Termín:           ihned


                                                                                             

1234/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Smlouvy č. 36 o pronájmu pozemků označených jako p. p. č. 4279/1 a 4279/12 obojí ostatní plocha - manipulační plocha a pozemků označených jako

p.p.č. 4279/6 a 4279/11 obojí ostatní plocha - ostatní komunikace vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, mezi paní Julií Zachařovou, nar.6.4.1956, bytem náměstí Naděje 771, Vysoké Mýto a městem Vysokým Mýtem ke dni 01.12.2009 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.11.2009           

                  

                                                                          

1235/09

Rada města souhlasí


s umístěním směrových ukazatelů na Regionální muzeum, Městskou galerii a IC dle předloženého návrhu.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:  31.12.2009
1236/09


Rada města schvaluje

soudní vymáhání smluvní pokuty, jež byla vyúčtována společnosti VCES a.s. za prodlení s odstraněním reklamované skryté vady na Fermentační stanici Vysoké Mýto, a to způsobem dle předloženého návrhu.

                                                                           Zodpovídá: JUDr. Poláček

                                                                           termín: ihned
1237/09


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádného členského příspěvku města Vysokého Mýta Mikroregionu Vysokomýtsko ve výši 24 760 Kč na přifinancování dotace Pardubického kraje na opravy pískovcových prvků na štítu budovy MěÚ.

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  16. 11. 20091238/09

Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města vyhlašuje výběrové řízení na přidělení grantů z rozpočtu města na projekty v oblasti kultury pořádaných pro město Vysoké Mýto dle přílohy.    

     

Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín:  16. 11. 2009
1239/09

Rada města souhlasí

s konáním zasedání valné hromady společnosti Městské lesy Vysoké Mýto s r.o. dne 15.12.2009 v 11:00 hod. na MěÚ Vysoké Mýto.

1240/09

Rada města souhlasí

s konáním příštího zasedání RM dne 18.11.2009 ve 14:00 hod.

1241/09

Rada města bere na vědomí

informace místostarosty a p. Felgra.

                                                                                                      Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

Eva  T o m á š k o v á

členka RM