Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2005-09 ze dne 1. 3. 2005

07.03.05

 
 
 
U s n e s e n í    č. 9/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 1. 3. 2005
 
 
Rada města schvaluje:
 
118/05
pořad schůze rady města konané dne  1. 3. 2005 dle předloženého návrhu.
 
119/05
udělení výjimky z počtu dětí u  Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto na školní rok 2004/2005 od 1.1.2005 dle předložené žádosti.                         
 
                                                                            Z: sl. Mgr. Hana Faifrová
                                                                            T: ihned
120/05
zvýšení platu u ředitelky MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto pí Jílkové Jaroslavy dle uvedeného návrhu s účinností od 1.4.2005.
                                                                            Z: sl. Mgr. Hana Faifrová
                                                                            T: 31. 3. 2005
121/05
účtování neinvestičních výdajů pro žáky ZŠ na rok 2005 dle předloženého návrhu. Pro děti z MŠ dle varianty č. 1 v předloženém znění.
 
                                                                            Z: sl. Mgr. Hana Faifrová
                                                                            T: ihned
122/05
Směrnici o hospodaření s majetkem města Vysokého Mýta a jeho inventarizaci v předloženém znění.
                                                                            Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                            T: ihned
123/05
Směrnici pro oběh a přezkušování účetních dokladů města Vysokého Mýta v předloženém znění.
                                                                            Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                            T: ihned
124/05
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku č.24 uzavřené dne 02.08.2004 mezi městem Vysoké Mýto a KB+C obchodní, s.r.o., IČ: 40762157, se sídlem U Expertu 91, Klíčany k 31.03.2005.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 31. 3. 2005
 
125/05
dodatek č.1 ke smlouvě č. 356 o nájmu pozemku uzavřené dne 04.04.2001 mezi městem Vysoké Mýto a panem Jaroslavem Polanským, IČ: 11598779, bytem Dr. Fikejze 1508, Choceň .Dodatkem se mění odstavec 3 výše uvedené smlouvy takto: Celkové roční nájemné je stanoveno dohodou obou smluvních stran ve výši 60.000,-Kč/rok a bude hrazeno ve 4 stejných splátkách po 15.000,-Kč a to vždy k 31.1., 30.4., 31.7. a 31.10 příslušného kalendářního roku na účet pronajímatele u KB, a.s., exp. Vysoké Mýto, číslo účtu 19-1327611/0100, variabilní symbol 356. Pro případ prodlení s úhradou kterékoliv splátky nájemného, či její části, sjednává se smluvní pokuta , jejíž výše se rovná počtu dní, v nichž je nájemce v prodlení, vynásobenou částkou ve výši 100Kč. Tato smluvní pokuta se sjednává pro jedno každé prodlení nájemce. 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
126/05
p. starostovi Bohuslavu Fenclovi služební studijní cestu se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska v termínu  19. – 24. května do SRN – Bavorska.
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: ihned
 
Rada města souhlasí:
 
127/05
s uzavřením dohody s obcí České Heřmanice o zpřístupnění Sbírky zákonů ČR občanům Českých Heřmanic.
                                                                            Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                            T: ihned
128/05
s pořádáním akce „KARNEVAL RIO DE MEJTO“  Domu dětí a mládeže Mikádo, Choceňská 190, Vysoké Mýto dne 14.05.2005 od 15:30 do 22:00 hod. na náměstí Přemysla Otakara II.. Po skončení akce pořadatelé zajistí úklidové práce.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 14. 5. 2005
 
129/05
s uzavřením nájemní smlouvy mezi M-Klubem Vysoké Mýto, Litomyšlská 71, Vysoké Mýto a panem Viktorem Novákem, Dostojevského 450, Vysoké Mýto za účelem zkoušek hudební skupiny. Předmětem nájmu jsou sklepní prostory v č.p. 69 v ulici Litomyšlská ve Vysokém Mýtě o výměře 40 m2 a využívání sociálního zařízení ve dvoře domu č.p. 71 v ulici Litomyšlská ve Vysokém Mýtě. Nájem se sjednává na dobu určitou od 01.03.2005 do 31.12.2005 s možností prodloužení vždy o jeden rok. Nájemné ve výši 600,- Kč za měsíc bude hrazeno hotově vždy na konci měsíce v kanceláři M-KLUBU. El. energie bude účtována čtvrtletně ředitelkou MěK. 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
130/05
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu, prodeje pozemků p.č. 2206/4, 1098/2, 1096/2, 4644/83, 4644/84, 4644/85, 4644/86, 4644/87, 4644/105, 4644/106, 4644/109, 4644/110, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465, 5492, 5491, 5490, 5489, 4668/3, 4668/4, 4668/24, 4668/23, 1970/46, 5476, 5477, 5478, 5479, 5474, 5475, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470, 5471, 5485, 5486, 5487 a 5488 vše v k.ú. Vysoké Mýto
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
131/05
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu části pozemku p.č. 4289/20 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 8,00 m2.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
132/05
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu nebytových prostor o výměře 10 m2 v objektu Pražská brána ve Vysokém Mýtě stojícím na pozemku p.č. 275 v k.ú. Vysoké Mýto. 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
133/05
s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc únor 2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                            Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                            T: ihned
134/05
s použitím znaku města na výrobu pohlednic pro firmu Josef Kristek, B. Martinů, Lanškroun.
                                                                            Z: p. Aleš Felgr
                                                                            T: ihned
 
 
 
Rada města nesouhlasí:
 
135/05
s tím, aby vyhláška Města Holic o místním poplatku za komunální odpad byla rozesílána zastupitelům Města Vysoké Mýto spolu s materiály do Zastupitelstva města konaného dne 16. 3. 2005.
                                                                            Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                            T: ihned
 
 
Rada města doporučuje:
 
136/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje Koncepci hospodaření s bytovým fondem v majetku Města Vysoké Mýto dle předloženého znění.
                                                                            Z: p. Jiří Ropek
                                                                            T: 16. 3. 2005
137/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM vydává vyhlášku č. 1/2005 o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a o jeho nošení.
                                                                            Z: p. JUDr. Libor Poláček
                                                                            T: 16. 3. 2005
138/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje rozpočet města Vysokého Mýta na rok 2005 s tím, že schodek rozpočtu bude uhrazen smluvně zabezpečeným úvěrem a finančními prostředky města z minulých let.
                                                                            Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                            T: 16. 3. 2005
139/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM poskytuje dotaci na provoz Regionálnímu muzeu Vysoké Mýto ve výši 100.000,-Kč.
                                                                            Z: p. Ing. Michal Zima
                                                                            T: 16. 3. 2005
140/05
ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje zařazení do akcí obnovy kulturní památky v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2005 ve Vysokém Mýtě tyto kulturní památky :
Ohradní hřbitovní zeď areálu kostela Zvěstování Panny Marie ve Vysokém Mýtě – místní část Lhůta - Knířov
Chrám svatého Vavřince, Vysoké Mýto
Měšťanský dům, Vrchlického 229, Vysoké Mýto
Měšťanský dům, Pražská 1, Vysoké Mýto
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: 16. 3. 2005
141/05
ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje čerpání finanční kvóty na podporu oprav kulturních památek ve výši              Kč 1 210 000,-  pro rok 2005 následujícím způsobem :
- Město Vysoké Mýto - Ohradní hřbitovní zeď areálu kostela Zvěstování Panny Marie ve Vysokém Mýtě – místní část Lhůta – Knířov ve výši Kč 489 000,-
- Římskokatolická církev - Chrám svatého Vavřince ve výši Kč 350 000,-
- p. Sabina Pecháčková, Ing. Libor Kubišta - Měšťanský dům, Vrchlického 229, Vysoké Mýto ve výši Kč 200 000,-
- Ing. Petr Dufek - Měšťanský dům, Pražská 1 ve výši Kč 171 000,-
 
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: 16. 3. 2005
142/05
ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje finanční podíl Města Vysokého Mýta na obnově (opravě) kulturní památky v rámci městského programu regenerace v roce 2005 podle „Zásad MK ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory“ vlastníku chrámu Svatého Vavřince ve výši min. 20 % celkových nákladů, vlastníku měšťanského domu, Vrchlického 229, Vysoké Mýto a vlastníku  měšťanského domu, Pražská 1, Vysoké Mýto ve výši min. 10 % celkových nákladů.  Město Vysoké Mýto disponuje finančními prostředky, které jsou zahrnuty do rozpočtu města na rok 2005.
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: 16. 3. 2005
143/05
ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje příspěvek města Vysokého Mýta na provedenou fasádu v  MPZ panu Miloši Bendlovi a panu Jaroslavu Bendlovi, bytem nám. Přemysla Otakara II. 98, Vysoké Mýto na bytový dům tamtéž ve výši  18 170,- Kč a to prostřednictvím účtu pana Jaroslava Bendla
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: 16. 3. 2005
 
 
144/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje v souladu s vyhláškou č. 4/99 ve znění pozdějších změn                 o vytvoření a použití fondu v rámci „Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu“, vyhlášení tohoto výběrového řízení :
1)     Celková částka, která je k dispozici pro poskytování úvěrů činí  2 492 816,- Kč
2)     Účel, na který se poskytují úvěry :
a)   obnova střechy starší 10 let
b)  zřízení plynového nebo elektrického vytápění nebo vytápění z obnovitelných zdrojů náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy,
c)   zřízení malé čistírny odpadových vod ke stávajícímu domu
d)   připojení na městskou kanalizaci
e)   zřízení vodovodní přípojky
f)   dodatečná izolace domu proti spodní vodě
g)   obnova fasády domu včetně klempířských konstrukcí
h)   zateplení obvodového pláště domu
i)   vybudování WC nebo koupelny v bytě, ve kterém dosud nebyla zřízena
j)    vybudování nového bytu nástavbou nebo vestavbou.
3)     Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem obytné budovy nebo bytu na území města nebo společenství vlastníků jednotek a nemá závazky vůči Městu Vysokému Mýtu či jiným osobám zřízeným Městem Vysokým Mýtem nebo s majetkovou účastí Města Vysokého Mýta.
4)     Období, ve kterém budou úvěry poskytovány :   do tří měsíců od jejich schválení městským zastupitelstvem.
5)     Žádost o úvěr se předkládá na formuláři, který vydal MěÚ Vysoké Mýto, k žádosti je nutno doložit přílohy uvedené v tomto formuláři.
6)     Žádosti o úvěr je nutno doručit nejpozději do 27.10.2005  na podatelnu MěÚ Vysoké Mýto (kancelář č. 117, 1. patro).
 
                                                                            Z: p. Ing. Oldřich Pavelka
                                                                            T: 16. 3. 2005
145/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 101/2 v k.ú. Svařeň manželům Kopeckým, Svařeň 51, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 2.640,-- Kč +  náklady města
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 16. 3. 2005
146/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 101/1 v k.ú. Svařeň ve vlastnictví města Vysoké Mýto za pozemek p.č. 755/4 v k.ú. Svařeň ve vlastnictví Evy Bumbové, Slavíčkova 11, Brno a RNDr. Ireny Luxové, Božetěchova 101, Brno s doplatkem rozdílu cen dle znaleckých posudků + náklady města
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 16. 3. 2005
147/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 753/2 a 125/5 v k.ú. Svařeň ve vlastnictví města Vysoké Mýto za pozemek p.č. 111/2 v k.ú. Svařeň ve vlastnictví Miloše Zavřela, Svařeň 23, Vysoké Mýto s doplatkem rozdílu cen dle znaleckých posudků + náklady města
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 16. 3. 2005
 
148/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 4713 a 4715/2 v k.ú. Vysoké Mýto firmě Dlažba s.r.o., Jeronýmova 623, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 399.338,50Kč.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 16. 3. 2005
 
150/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM nesouhlasí se zřízením zástavního práva k bytové jednotce č. 2 v ul. Jeronýmova 537, Vysoké Mýto. 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 16. 3. 2005
 
151/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje přijetí daru – budovy č.p. 819 stojící na pozemku p.č.1690/37 v k.ú. Vysoké Mýto od SPORTCENTRA Vysoké Mýto s.r.o.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 16. 3. 2005
 
 
152/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků v lokalitě Mlýnský potok I na výstavbu bytových domů za cenu ve výši 300,--Kč za m+ příspěvek Městu Vysoké Mýto za každou bytovou jednotku nebo provozovnu ve výši 50.000,--Kč.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 16. 3. 2005
153/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků v lokalitě Mlýnský potok II na výstavbu rodinných domů za cenu ve výši 300,--Kč za m+ příspěvek Městu Vysoké Mýto za každý rodinný dům ve výši 200.000,--Kč.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 16. 3. 2005
154/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej nebytového prostoru – garáže č. 6/72 v budově č.p. 72 v ulici Litomyšlská ve Vysokém Mýtě, včetně podílu ve výši 379/10000 na pozemku p.č. 1193/1 v k.ú. Vysoké Mýto a společných prostorách, který se k danému nebytovému prostoru váže manželům Münsterovým, Litomyšlská 72, Vysoké Mýto za cenu ve výši 120.000,-Kč za podmínky  dokončení stavby  samostatného vchodu  do bytové jednotky kupujících  do 31. 12. 2006.  Při nedodržení této podmínky sjednat smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč se současnou možností města Vysokého Mýta odstoupit od uzavřené kupní smlouvy.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 16. 3. 2005
155/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje výkup spoluvlastnického podílu ve výši ½ pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci č. 2694/1 a 3249/1 k.ú. Vysoké Mýto od Pavlíny Ptáčkové, Vinařického 6, Praha 2-Vyšehrad za cenu dohodou ve výši 558.270,--Kč.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 16. 3. 2005
 
156/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM  schvaluje výkup spoluvlastnického podílu ve výši ½ pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci č. 2694/1 k.ú. Vysoké Mýto od Pavlíny Ptáčkové, Vinařického 6, Praha 2-Vyšehrad za cenu dohodou ve výši 100,-Kč/m2                       
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 16. 3. 2005
157/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod p.č.230/2, budovy bez č.p. na p.č.230/2, p.č. 230/4, p.č.1179, budovy č.p.66 na p.č.1179 vše v k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví města Vysoké Mýto do vlastnictví Pardubického kraje.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 16. 3. 2005
158/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod p.č. 226, budovy č.p.167 na p.č.226, p.č.227, budovy č.p.163 na p.č.227   vše v k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví města Vysoké Mýto do vlastnictví Pardubického kraje pod podmínkou, že v případě, kdy se město Vysoké Mýto stane zřizovatelem instituce sídlící v budově č.p.163 na p.č.226 a v č.p.167 na p.č.227 v k.ú. Vysoké Mýto , budou výše uvedené nemovitosti převedeny bezúplatně z Pardubického kraje na město Vysoké Mýto. 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 16. 3. 2005
159/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje  prodej  p.č.1813/2, budovy č.p.761 na p.č.1813/2 vše v k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví města Vysoké Mýto do vlastnictví Pardubického kraje  za cenu ve výši 10.279.696,-Kč  pod podmínkou, že v případě, kdy se město Vysoké Mýto stane zřizovatelem instituce sídlící v budově č.p.761, budou výše uvedené nemovitosti převedeny  za stejných výše uvedených podmínek z Pardubického kraje na město Vysoké Mýto. 
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 16. 3. 2005
160/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný převod p.č.2556/2, 2556/3, budovy bez č.p. na pozemku 2556/3, p.č.2556/4, budovy bez č.p. na pozemku 2556/4, p.č. 2556/5, budovy bez č.p. na p.č.2556/5, p.č. 2556/6, budovy bez č.p. na p.č.2556/6, p.č.2556/7, budovy bez č.p. na p.č. 2556/7, p.č.2556/8, budovy bez č.p. na p.č. 2556/8, p.č. 2553/10, p.č.2553/12, p.č.2553/13, p.č.2553/14, p.č.1922/2 včetně budovy bez č.p. na p.č.1922/2, p.č.1922/3, p.č.1927/2 vše v k.ú. Vysoké Mýto z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Vysoké Mýto.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: 16. 3. 2005
 
Rada města bere na vědomí:
 
161/05
žádost sdružení „Pro dětský úsměv“ a odkládá  přijetí usnesení na jedno z dalších zasedání RM.
 
 
162/05
zápis ze schůze Finančního výboru zastupitelstva města ze dne 24.2.2005.
 
 
163/05
informace pp. starosty, místostarosty a Mgr. Vondráčka.
 
 
Rada města opravuje:
 
 
164/05
usnesení č. 93/05 ze dne 16.2.2005 tak, že se slova „Nám. Naděje“ nahrazují slovy  „V Břízkách“.
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                            T: ihned
 
 
Rada města odkládá:
 
165/05
přijetí usnesení k prodeji pozemků p.č. 467/2 a p.p.č 273/13 v k.ú. Vanice manželům Petřekovým, Vanice 8, Vysoké Mýto.
 
                                                                            Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                           
 
 
 
Rada města ukládá:
 
166/05
ředitelům všech příspěvkových organizací města Vysokého Mýta, aby nejpozději do 31.03.2005 odstranili zjištěné nedostatky z finanční kontroly za rok 2004.
                                                                        Z: ředitelé příspěvkových organizací města
                                                                        T: 31. 3. 2005
 
 
 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
 
 
Ervín   P e r t h e n
člen RM