Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 19.2.2020

Usnesení RM č. 2005-07 ze dne 16. 2. 2005

21.02.05

 
 
 
U s n e s e n í    č. 7/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 16. 2. 2005
 
 
Rada města schvaluje:
 
90/05
 
pořad schůze rady města konané dne  16. 2. 2005 dle předloženého návrhu.
 
91/05
 
rozšíření užívacích práv k bytu č. 5 v č.p. 89 v ulici Svatopluka Čecha ve Vysokém Mýtě z paní Miroslavy Mňukové, Svatopluka Čecha 89, Vysoké Mýto i na paní Hanu Pidimovou, Svatopluka Čecha 89, Vysoké Mýto.
 
                                                                        Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                        T: ihned
92/05
 
převod užívacích práv k bytu č. 14 v č.p. 805 v ulici Plk. B. Kohouta z manželů Bednářových Olgy a Dušana, Plk.B.Kohouta 805, Vysoké Mýto na slečnu Evu Horáčkovou, Rašínova 248, Vysoké Mýto za podmínky že se slečna Horáčová přihlásí k trvalému pobytu v č.p.805, ul. Plk. B. Kohouta, Vysoké Mýto.
 
                                                                        Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                        T: ihned
93/05
 
přidělení bytu  č.3 v č.p. 776 v ul. Nám. Naděje ve Vysokém Mýtě manželům Víchovým Ladislavě (nar.30.9.1978), Suchá Lhota 30 a Davidu (nar.5.12.1971), Tyršova 577, Konice v zájmu města. Nájem bude uzavřen na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o 1 rok, budou-li nájemci plnit podmínky dle nájemní smlouvy a bude-li pan Vích zaměstnán v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22000,-Kč a přihlášení manželů Víchových k trvalému pobytu v č.p. 776 v ul. Nám. Naděje ve Vysokém Mýtě.
                                                                        Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                        T: ihned
 
94/05
 
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor  v objektu č.p. 116 v ulici Gen. Závady ve Vysokém Mýtě, o výměře 37,50 m2, mezi městem Vysoké Mýto zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. a MUDr. Dagmar Kellnerovou – Interní a diabetologická ambulance, Gen. Závady 116, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 44472404 za účelem rozšíření již pronajaté ordinace. Nájem bude sjednán s účinností od 01.02.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 16.020,-Kč za rok bude hrazeno měsíčně. Měsíční nájemné činí 1.335,- Kč.
                                                                        Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                        T: ihned
 
95/05
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví k bytu č. 2/537 uzavřené dne 6.1.2005  dle předloženého znění        
                                                                        Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                        T: ihned
 
96/05
 
dodatek č.1 ke smlouvě č.130 o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31.12.2004 mezi městem Vysoké Mýto a společností C.T.S. studio, a.s. v předložené verzi.
                                                                        Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                        T: ihned
 
97/05
 
Organizační řád MěÚ Vysoké Mýto ze dne 16. 2. 2005 v předloženém znění včetně organizační struktury, která je jeho součástí. Tímto organizačním řádem se zároveň ruší organizační řád ze dne 4. 5. 2004.
 
                                                                        Z: pí Ladislava Pohorská   
                                                                        T: ihned
98/05
 
rozpočet Sociálního fondu na rok 2005 dle předloženého znění.
 
                                                                        Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                        T: ihned
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
99/05
 
s udělením státního občanství ČR Marii Rýzové, nar.   17. 01. 1955 bytem Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Prokopa Velikého čp. 716
 
                                                                        Z: pí. Radmila Pacltová
                                                                        T: ihned
100/05
 
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu pozemků vedených ve zjednodušené evidenci č. 347 a 348 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta o celkové výměře 5.262 m2.
                                                                        Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                        T: ihned
 
Rada města doporučuje:
 
101/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 2946/121 a p.č. 2946/128 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Svobodovým, Na Stráni 243, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 13.400,-- Kč + náklady města.
                                                                        Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                        T: 16. 3. 2005
 
Rada města jmenuje:
 
102/05
 
p. Petra Machatu, bytem Vinice 312, 566 01 Vysoké Mýto jako člena a zapisovatele komise pro regeneraci památek a památkových zón.
 
                                                                        Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                        T: ihned
 
 
103/05
 
sl. Ladislavu Šrutovou, bytem Větrná 676, 566 01 Vysoké Mýto, jako členku a zapisovatelku komise pro etnické menšiny
 
                                                                        Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                        T: ihned
 
104/05
 
sl. Mgr. Hanu Faifrovou, Sv. Čecha 344, 565 01 Choceň,  jako členku komisí - kulturní, pro výchovu a vzdělávání a pro regeneraci památek a památkových zón.
                                                                        Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                        T: ihned
 
Rada města odvolává:
 
105/05
 
p. Ing. Vladimíra Richtra, bytem Lhůta 25, 566 01 Vysoké Mýto  jako člena a zapisovatele komise pro regeneraci památek a památkových zón.
 
                                                                        Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                        T: ihned
 
106/05
 
pí Marcelu Kubešovou, bytem Kollárova 667, 565 01 Choceň, jako členku a zapisovatelku komise pro etnické menšiny.
 
                                                                        Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                        T: ihned
 
107/05
 
sl. Bc. Kateřinu Rejentovou, bytem Sladovnická 420, 566 01 Vysoké Mýto, z členství v komisích – kulturní, pro výchovu a vzdělávání a pro regeneraci památek a památkových zón.
                                                                        Z: pí Ladislava Pohorská
                                                                        T: ihned
 
Rada města bere na vědomí:
 
108/05
 
informaci o zhotovování fotografií na odboru dopravních  a občanských agend dle výše uvedených podmínek.
 
109/05
 
konání evropského demografického výzkumu s názvem Ženy a muži v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy (Generations and Gender Survey). Tento průzkum bude probíhat na území celé České republiky od února do konce května tohoto roku.
 
110/05
 
dopis Euroregionu GLACENSIS a doporučuje OFI, aby členský příspěvek na rok 2005 již nebyl placen.
 
111/05
 
informace pp. starosty, místostarosty, Mgr. Vondráčka a pí Tomáškové.
 
 
Rada města odkládá:
 
112/05
 
přijetí usnesení k výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 190 v ul. Choceňská uzavřené dne 01.04.2004 mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a Českou republikou – Úřadem práce Ústí nad Orlicí, IČ: 00529516, se sídlem 17. listopadu 1394, Ústí nad Orlicí jako nájemcem.
 
                                                                        Z: pí Ing. Jana Holubová
                                                                         
 
113/05
 
přijetí usnesení k výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 190 v ul. Choceňská uzavřené dne 03.01.1994 mezi městem Vysoké Mýto jako pronajímatelem a Českou republikou – Úřad práce Ústí nad Orlicí, IČ: 00529516, se sídlem 17. listopadu 1394, Ústí nad Orlicí, jako nájemce, která byla upravena dodatkem č.1 ze dne 17.03.1995, dodatkem č.2 ze dne 27.03.1997, dodatkem č.3 ze dne 22.03.1999, dodatkem č.4 ze dne 07.10.2002 a dodatkem č.5 ze dne 21.03.2003.
                                                                        Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                         
 
 
Rada města ukládá:
 
114/05
 
starostovi města písemně oznámit Úřadu práce  záměr podání výpovědi z užívání prostor v č.p. 190 v ul. Choceňská s tím, že tato instituce může získat do vlastnictví a užívání objekt bývalého dětského oddělení Nemocnice Vysoké Mýto, který je pro tyto účely daleko vhodnější.
                                                                       
                                                                        Z: p. Bohuslav Fencl
                                                                        T: ihned
 
 
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta