Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2009-35 ze dne 13.10.2009

19.10.09

 

Souhrn usnesení č. 35/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 13.10.2009

1092/09

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 13.10.2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                             

                                                                                             

1093/09

Rada města schvaluje

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou Projektil architekti s.r.o., Františka Křížka 1, Praha 7, 170 00 IČ: 271 18 439 jako dodavatelem služby: Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby na akci „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, nám. Přemysla Otakara II., č.p. 96 a čp. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto-Město" v předloženém znění v celkové výši 1 963 500 Kč vč. DPH.


Termín:       do 31.10.2009

Zodpovídá: vedoucí OÚP1094/09

Rada města ukládá

přípravu a realizaci stavebních úprav nevyhovujícího umělého osvětlení, výměny vzduchu ve vnitřních prostorech a nebytových prostor Gymnázia Vysoké Mýto do 31.12.2010.


Termín:       do 31.12.2010

Zodpovídá: vedoucí OÚP
1095/09

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Pavel Pažourek, Jiřího z Poděbrad 166/I, Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 191 468,- Kč vč. DPH jako dodavatelem stavební akce: Úprava vnitřní dispozice v Městském klubu ve Vysoké Mýtě.


Termín:       do 31.10.2009

Zodpovídá: vedoucí OÚP
1096/09


Rada města schvaluje

dodatek č. 2 v přeloženém znění smlouvy o dílo č.09/2009 na akci : „Domov důchodců Vysoké Mýto -novostavba s firmou PROFISTAV LITOMYŠL, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ: 27742741, DIČ: CZ27742741.


Termín:       31.10.2009

Zodpovídá: vedoucí OÚP

1097/09


Rada města bere na vědomí

stav přípravy akce Modernizace silnice II/357 Vysoké Mýto - Choceň a termín dokončení této akce do 31.12.2010.


Termín:       31.10.2009

Zodpovídá: vedoucí OÚP1098/09


Rada města schvaluje

uzavřít smlouvu o dílo s firmou Compet Consult, s.r.o., Pod Křížkem 1773/2, 147 00 Praha 4 - Braník IČ: 26502402, DIČ: CZ26502402 na zajištění otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Dodávka interiérů pro Domov důchodců Vysoké Mýto - novostavba" v celkové výši 35 700 Kč vč. DPH.


Termín:       do 31.10.2009

Zodpovídá: vedoucí OÚP
1099/09


Rada města bere na vědomí:


oznámení o konání shromáždění Sdruženi automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA na den 26.10.2009 od 15.00 do 17.00 hod. na nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.

                                                                  Zodpovídá: JUDr. Libor Poláček

                                                                 1100/09


Rada města u k l á d á


zajistit jmenování dílčích inventarizačních komisí a složení oznámit hlavní inventarizační komisi.


Zodpovídá: vedoucí odborů MěÚ

ředitelé organizací, společností    a organizačních složek města,

                                                           Termín:       do 21.10.2009 1101/09


Rada města u k l á d á


výsledky inventarizace a závěrečnou zprávu předložit radě města.


                                                                           Zodpovídá:           předseda HIK

                                                                           Termín:       do 31. 3. 2010
1102/09


Rada města      s c h v a l u j e

udělení dotace rady města ve výši 15 000 Kč Klubcentru Ústí nad Orlicí na akci DOTEKY, která se uskuteční ve Vysokém Mýtě 13. 11 - 14. 11. 2009.


Zodpovídá: Mgr. Lněničková
1103/09


Rada města schvaluje


přijetí dotace Pardubického kraje na činnost a provoz Informačního centra Vysoké Mýto ve výši 71 114,00 Kč.  


Zodpovídá: Mgr. Lněničková

Termín: 31.10.20091104/09

Rada města   s o u h l a s í


se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 664/8 o velikosti 1+1 v č.p. 664 v ulici Ležáků, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 13/1000 na společných částech domu č.p. 664, 665 a na pozemcích označených jako p. p. č. 4644/99 a 4644/100 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned1105/09


Rada města m ě n í   


v usnesení č. 1045/09 slova „na byt č. 2 v č.p. 188 nám. Přemysla Otakara II." na slova „na byt č. 3 v č.p. 188 nám. Přemysla Otakara II.".


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned
1106/09


Rada města     s c h v a l u j e


převedení užívacích práv k bytu č. 18 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z paní Marcely Novotné na paní Alenu Doležalovou (nar. 13.01.1963), bytem Jiřího z Poděbrad 190, Vysoké Mýto.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009


1107/09


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2004106/VB/02, Vysoké Mýto, ul. Miličova, kabel NN se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009


1108/09


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2004180/VB/1, Vysoké Mýto, Mánesova, I. etapa - kNN se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009
1109/09


Rada města     s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2002074/VB/5 (70), rekonstrukce kabelového vedení NN 1 kV se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009


1110/09


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2004706/2 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou panem Michalem Markem, Slovenská 1021/III, 563 01 Lanškroun, IČ: 63196247 dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009

1111/09


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo EP-12-2001103/VB/1 - Vysoké Mýto, Pivovarská - přeložka kNN se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou společností BETA CZ Česká Třebová, s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Pod Březinou 637, 560 02, IČ: 27515302 dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009
1112/09


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o údržbě pozemku se společností Šmídl s.r.o., se sídlem Žamberk, Čs. armády  991, PSČ 561 01, IČ 26009030 dle předloženého znění.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009
1113/09

Rada města  s o u h l a s í

s prodejem okrasných dřevin panem Michalem Čapkem, České Heřmanice na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 16.10.2009.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


1114/09

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním reklamní akce Degustace vín Jedlička & Novák před Bylinkářstvím č.p.20 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 14.10.2009 od 15:00 do 17:00 hod.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned1115/09


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dohody o ukončení smlouvy č.65 o nájmu  pozemku ke dni 31.10.2009.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.20091116/09

Rada města  n e s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě č.31 o nájmu části pozemku mezi městem Vysokým Mýtem a společností outdoor akzent s.r.o., Karlova 27, Praha1.


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

1117/09


Rada města  z r u š u j e

usnesení Rady města č.652/09 ze dne 02.06.2009.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

1118/09


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p.116, ul. Gen. Závady, Vysoké Mýto označené v projektové dokumentaci pod. č. 311, 312, 313, 318 a polovinu  prostor označených 306, 307, 308 to vše o celkové výměře 69,25 m2 a to za účelem provozování ortopedické ambulance. mezi městem Vysokým Mýtem zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. a Litomyšlskou nemocnicí, a.s., J.E. Purkyně 652, 570 14  Litomyšl. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 01.11.2009 s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné činí 500,- Kč/m2/rok.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009

1119/09


Rada  města   s c h v a l u j e 

snížení  stavu  zaměstnanců na odboru vnitřních věcí o pracovní místo obsluha telefonní ústředny ke dni 31. 12. 2009 dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:   tajemnice

                                                                                    Termín:  31. 12. 2009


1120/09


Rada města s c h v a l u j e 


odměny ředitelů ZŠ a MŠ  Vysokého Mýta v navržené výši.

        

                                                                                   Zodpovídá. vedoucí OVV

                                                                                   Termín: ihned

                                                                                          


1121/09


Rada města s c h v a l u j e   


zvýšení příplatků za vedení ředitelům ZŠ a MŠ  Vysokého Mýta v navržené výši. 

                                                                                      Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                       Termín: ihned             

        

1122/09


Rada města: s ch v a l u j e

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2029 o výpůjčce mezi Městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OVV

                                                                           Termín:       ihned

1123/09


Rada města nesouhlasí


s částečnou úhradou nákladů za jednotolivé obce ORP při zřizování CP a DS a ukládá celkovou částku ve výši 36.366,40 rozúčtovat na zainteresované obce.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: 14. 10. 2009

1124/09


Rada  města  schvaluje

vyřazení majetku DHM 208 Mazda 626 rok výroby 2000 v pořizovací ceně 649 900 Kč (pojistné plnění) a DHM 395, Opel Astra caravan rok výroby 2000 v pořizovací ceně 155 000 Kč (komisní prodej), Ford Tranzit III/201 rok výroby 1997 v pořizovací ceně 570 383,- Kč, komisní prodej 52 382 Kč.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: 13.10. 2009

1125/09


Rada  města schvaluje


bezúplatný převod  nepotřebného majetku z HZS Pardubického kraje na Město Vysoké Mýto v hodnotě  42 460Kč


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: 14.10. 20091126/09

Rada města bere na vědomí


žádost ředitele Orlickoústecké nemocnice, a.s. o finanční příspěvek na otevření nového pracoviště magnetické rezonance.
1127/09

Rada města bere na vědomí

informace starosty a místostarosty.            

                  

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                 Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta