Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2009-32 ze dne 22.9.2009

29.09.09

 

Souhrn usnesení č. 32/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 22.9.2009

1062/09

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 22.9.2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                                                                                                                                                       


1063/09                                 

Rada města ukládá


Zajistit na akci Loučná - Vysoké Mýto, zvýšení protipovodňové ochrany města - první etapa územní rozhodnutí, získat k projektu souhlasné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny a stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny (krajského úřadu) k posouzení zadání zjišťovacího řízení.Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 31.12.2009


                                                                                    


1064/09

Rada města přijímá

dotaci určenou rozhodnutím Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky - sousoší Kalvárie, rejstř. Č. ÚSKP 100953, k.ú. Svařeň, obec Vysoké Mýto, místní část Svařeň, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj ve výši 65 000,- Kč.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 31.12.2009


                                                                                    


1065/09

Rada města ukládá


zajistit po vyřešení majetkových vztahů vydláždění chodníku z mozaiky štípané v ul. Vladislavova před č.p. 72 a 84.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín: do 31.12.2009


                                                                                             


1066/09


Rada města schvaluje

uzavření dodatku č.2 smlouvy o dílo s firmou AGILE spol. s r.o., Husova 542, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavatelem stavební akce: Rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha, rekonstrukce ulice Sladkovského, úprava autobusového nádraží, vybudování veřejného osvětlení v ulicích Svatopluka Čecha, Sladkovského, A.V.Šembery a Vladislavova ve Vysokém Mýtě s termínem dokončení do 20.11.2009 z důvodu pozdějšího dokončení stavebních prací ČEZ Distribuce a.s.


Termín:       do 31.10.2009

Zodpovídá: vedoucí OÚP

1067/09


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nových nájemních smluv na byty SPO s nájemci, kteří odmítli podepsat exekutorský zápis pouze v případě, že nejdéle do 31.10.2009 uhradí splatný závazek vůči MěBP v plné výši a zároveň uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby spojené s nájmem bytu na následující měsíc dopředu, tzn. že od 01.11.2009 budou mít nájemní smlouvu na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, nebo nejdéle do 31.10.2009 podepíší exekutorský zápis, tzn. že od 01.11.2009 budou mít nájemní smlouvu na dobu určitou v délce 1 měsíce, délka trvání nájmu se automaticky prodlouží vždy o dobu 1 měsíce v případě, že nájemce řádně uhradí sjednané nájemné a úhradu za služby s nájmem spojené v souladu s nájemní smlouvou a zároveň sjednané splátky dlužného nájemného dle exekutorského zápisu, nájem však skončí nejpozději ke dni 31.12.2009, a to podle Směrnice o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vysokého Mýta č. B1/09, platné od 01.05.2009. Exekutorský zápis podepíší v Lanškrouně, kam se na vlastní náklady dopraví, MěBP připraví podklady pro sepsání tohoto zápisu. Na toho kdo nedodrží shora uvedené podmínky, bude dne 01.11.2009 podána žaloba na vyklizení bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.10.2009

                                                                                             

1068/09


Rada města schvaluje


zahraniční služební cestu Ing. Martinu Krejzovi a Ing. Františku Jiraskému  do partnerského města Pyrzyce na kongres obnovy venkova, který se koná ve dnech 1. - 3. 10. 2009.


                                                                           Zodpovídá: p. Pohorská

                                                                           Termín: ihned

                                                                                             

1069/09

Rada města souhlasí


s konáním zasedání RM dne 5.10.2009 v 9:00 hod.


                                                                                             


1070/09


Rada města ukládá


ředitelům příspěvkových organizací projednávat návrhy rozpočtů (tj. včetně odpisového plánu) do 15.2. na zasedání RM.


Zodpovídá: ředitelé příspěvkových organizací

                                               Termín: trvale


                                                                                             

1071/09

Rada města bere na vědomí

informace tajemnice, starosty, místostarosty, p. Kejzlarové a Mgr. Junka.

                  

                                     
Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta