Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2009-30 ze dne 8.9.2009

14.09.09

 

Souhrn usnesení č. 30/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 8.9.2009        

977/09

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 8.9.2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                             


978/09                                                               


Rada města odkládá


schválení úpravy znaku města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu.

                                                  

                                                                            Zodpovídá:  vedoucí OKVM                                                                    

                                                                                                                  

979/09


Rada města ukládávedoucí OKVM požádat Ak. mal. Pavla Hracha o další návrh znaku města Vysokého Mýta umístěném na španělském štítě, zpracovaném s větší dynamikou.


Zodpovídá:  vedoucí OKVM            Termín:  30.9.2009   


                                                                                                         

980/09

Rada města   bere na vědomí


žádost o udělení dotace města Vysokého Mýta Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisko Lejsek Vysoké Mýto.        


                                                                            Zodpovídá:  vedoucí OKVM                                                                                                                                                                                                                 

981/09


Rada města bere na vědomí


informace z jednání kulturní komise konané dne 1.9.2009.


                                                                                             982/09


Rada města s c h v a l u j e

  

zvýšení platového tarifu platovým postupem ředitelce Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, Editě Lipavské v navržené výši.

.

                                                                                      Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                                      Termín: ihned

                                                                          

                                                        

983/09


Rada města d o p o r u č u j e   


ZM přijmout toto usnesení:

ZM schvaluje změnu zřizovací listiny - v úplném znění u Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, dle předloženého návrhu

ZM schvaluje změnu zřizovací listiny - v úplném znění u Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, dle předloženého návrhu

ZM schvaluje změnu zřizovací listiny - v úplném znění u Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, dle předloženého návrhu

ZM schvaluje změnu zřizovací listiny - v úplném znění u Mateřské školy, Slunečná Vysoké Mýto, dle předloženého návrhu

ZM schvaluje změnu zřizovací listiny - v úplném znění u Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, dle předloženého návrhu

ZM schvaluje změnu zřizovací listiny - v úplném znění u Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, dle předloženého návrh

ZM schvaluje změnu zřizovací listiny - v úplném znění u Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, dle předloženého návrhu 

                                                                                 

                                                                         Zodpovídá: vedoucí OVV

                                                                         Termín: ihned    

                                                                          

984/09


Rada města doporučuje 


ZM přijmout toto usnesení:

ZM schvaluje rozpočtovou změnu Technických služeb Vysoké Mýto č. 1/2009 dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: 16.9.2009


                                                                      

985/09


Rada města b e r e   n a   v ě d o m í


Zápis ze schůze finančního výboru č.3/2009 ze dne 31.srpna 2009.                                                                                             


986/09


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení rozbor hospodaření sestavený k 30.06.2009.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       16.9.2009


                                                                

987/09


Rada města ukládá


vedoucímu OSÚ provést revizi nájemních smluv a učinit dotaz na Krajský úřad

ohledně přidělení finančních prostředků na nájemné ZUŠ Vysoké Mýto a VOŚ a SŠS Vysoké Mýto.

Zodpovídá: Ing. Karmín

Termín: 15.10.2009


                                                                                             

988/09


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.3 - 2009.


                                                                  Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                  Termín:       16.9.2009                                                                                             

989/09


Rada města s ch v a l u j e 


změnu splatnosti převodu zisku z hospodářské činnosti města vykázaného k 31.12.2008 do hlavní činnosti města do 31.10.2009.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                             


990/09


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Komerční banky, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, PSČ: 114 07, IČ: 45317054 ve výši 8.000.000,-Kč, se splatností úvěru do 10 let, s účelem použití úvěru na financování akcí „rekonstrukce ul. Družstevní, ul. Svatopluka Čecha, ul. Sladkovského, úprava autobusového nádraží, vybudování veřejného osvětlení ul. Svatopluka Čecha, ul. Sladkovského, ul. A.V.Šembery, ul. Vladislavova", se smluvní pohyblivou úrokovou sazbou, která bude odpovídat součtu 3M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 1,49% p.a. z jistiny úvěru.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OFI

                                                                           Termín:       16.09.2009

                                                                                    

991/09

        

Rada města schvaluje:

podání žádosti Krajskému soudu v Hradci Králové o poskytnutí odměny ve výši 20.000,- Kč městu Vysokému Mýtu jako členu věřitelského výboru v konkurzu úpadce Vladimíra Boštíka - čj. 45 K 32/2004.


                                                                           Zodpovídá: JUDr. Poláček

                                                                          

                                                                                             

992/09

Rada města souhlasí:

se zadáním vypracování nezávislé právní analýzy sporu se správcem konkurzní podstaty KOBRA-CARGO, s.r.o.

                                                                           Zodpovídá: JUDr. Poláček

                                                                                             

993/09

Rada města schvaluje:

vyúčtování smluvní pokuty společnosti VCES, a.s. za prodlení s odstraněním vady  - chlazení kogenerace na Fermentační stanici Vysoké Mýto,  a to dle uzavřené smlouvy o dílo.

                                                                           Zodpovídá: JUDr. Poláček

                                                                                             

994/09

Rada města ukládá:

JUD. Poláčkovi vypracovat vyhlášku o změně vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle závěrů majetkové komise.

                                                                           Zodpovídá: JUDr. Poláček

                                                                           Termín: 30.9.2009


                                                                                             

995/09

Rada města  s ch v a l u j e

výpověď Smlouvy o nájmu pozemku č.33. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet následující den od doručení výpovědi..


Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned996/09


Rada města  s ch v a l u j e

výpověď Smlouvy č.25 o nájmu části pozemku.Tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet následující den od doručení výpovědi..


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned997/09


Rada města  s ch v a l u j e

výpověď Smlouvy o nájmu pozemku č.197.. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet následující den od doručení výpovědi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned998/09


Rada města  s ch v a l u j e

výpověď Smlouvy o nájmu pozemku č.32. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet následující den od doručení výpovědi..

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned
999/09


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu pozemku č.31 mezi městem Vysokým Mýtem a společností outdoor akzent s.r.o., Karlova 27, Praha 1 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2009
1000/09

Rada města  s o u h l a s í

s pořádáním reklamní akce firmy MOTOR HOBBY s.r.o., Dvořákova 1000, 563 01 Lanškroun na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 08.10.2009. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.20091001/09

Rada města  s o u h l a s í

s uzavřením podnájemní smlouvy mezi paní Mgr. Ivou Prudičovou, Českých bratří 743, Vysoké Mýto jako nájemcem a paní Martinou Stráníkovou, Sedlišťka 118, Holice, jako podnájemcem a to za účelem provozování kadeřnických služeb v domě č.p.116 na p.p.č.1225 v ul. Gen.závady ve Vysokém Mýtě - nebytové prostory označené dle výkresové dokumentace pod č.121 a dále jedna třetina prostoru označeného v projektové dokumentaci pod č. 122, 123, 124 a to vše o celkové výměře 31,40m2 v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2009


1002/09

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Nájemní smlouvy č. 226 N 09/50 a Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti k nájemní smlouvě č.226 N 09/50 mezi Pozemkovým fondem ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3 a Městem Vysokým Mýtem v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2009

1003/09


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Nájemní smlouvy č. 223 N 09/50 a Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti k nájemní smlouvě č.223 N 09/50 mezi Pozemkovým fondem ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3 a Městem Vysokým Mýtem v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2009
1004/09


Rada města  s ch v a l u j e

uzavření Nájemní smlouvy č. 222 N 09/50 a Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti k nájemní smlouvě č.222 N 09/50 mezi Pozemkovým fondem ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3 a Městem Vysokým Mýtem v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.2009
1005/09

Rada města  bere na vědomí

pořádání sportovní akce 8.Královský běh Kujebinou dne 20.9.2009 od 09:00 do 14:30 hod.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       15.08.2009


1006/09


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Jaroslavem Drahošem (nar. 02.06.1982), bytem Vítězná 642, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 18.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Dana Labová (nar. 02.04.1960), V Peklovcích 601, Vysoké Mýto,

3.   Monika Lachmanová (nar. 15.08.1969), Sruby 28.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.20091007/09


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 796 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Dagmar Beranovou (nar. 20.09.1966), bytem Rokycanova 655, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 17.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Monika Lachmanová (nar. 15.08.1969), Sruby 28,

3.   Pavel Stloukal (nar. 27.01.1988), V Peklovcích 507, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.20091008/09


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Stloukalem (nar. 27.01.1988), bytem V Peklovcích 507, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 17.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Dana Zavřelová (nar. 09.04.1980), Čsl. armády 659, Vysoké Mýto,

3.   Petra Vyhlídalová (nar. 01.10.1990), Pražská 35, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       30.09.20091009/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města  schvaluje prodej pozemku označeného jako p. p. č. 5155/28 ostatní plocha - manipulační plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto, který byl oddělen GP č.: 3342-176/2009 z pozemku  označeného jako p. p. č. 5155/1 vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené v obci a k.ú. Vysoké Mýto, společnosti VM ELEKTRO-SERVIS s.r.o., IČ 15029905, se sídlem Brandlova 2, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 10.362,-Kč v ceně jsou zahrnuty náklady města.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       16.09.2009


1010/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města  schvaluje prodej pozemků označených jako p. p. č. 1690/35 a pozemku označeného jako p. p. č. 1515/198, který byl oddělen GP č.: 3348-177/2009 z pozemku  označeného jako p. p. č. 1515/3 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr vše v obci k.ú. Vysoké Mýto, MUDr. Anně Loskotové, (nar.: 08.06.1950), bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 545 811,-Kč v ceně jsou zahrnuty náklady města.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       16.09.20091011/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 28/09 ze dne 25.03.2009.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       16.09.2009

                                                                          

                                                                                    

1012/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města  schvaluje prodej pozemku označeného jako st. 81 zastavěná plocha a pozemků označených jako p. p. č., 432/2, 432/3, 432/4, 432/5 a 432/6 vše ostatní plocha - ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice panu Marku Mandíkovi (nar.:17.07.1986), bytem Jiráskova 347, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu 55 169,-Kč v ceně jsou zahrnuty náklady města.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       16.09.20091013/09

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města  schvaluje výkup pozemku označeného jako 4128/341 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto, odděleného GP č. 3341-172/2009 z pozemku označeného jako p. p. č. 4128/209 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu 32 224,-Kč.

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       16.09.2009


1014/09

Rada města schvaluje


uzavřít smlouvu o dílo s firmou IZOREAL s.r.o., Luční 1419, 564 01 Žamberk jako dodavatelem stavební akce: Stavební úpravy v objektu MŠ Lidická, Vysoké Mýto za nabídkovou cenu 64403,- Kč vč. DPH.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín:       do 30.9.2009
1015/09

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou PKS MONT, a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou za nabídkovou cenu ve výši 1 913 577,- Kč vč. DPH, jako dodavatelem stavební akce: Výměna oken na bytovém domě č.p. 715 - 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě.


Zodpovídá:      vedoucí OÚP

Termín:           do 30.9.2009
1016/09


Rada města doporučuje


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí příspěvku na provedenou fasádu p. Margitě Doležalové a p. Bohuslavu Doležalovi, oba bytem nám. Přemysla Otakara II. 181, Vysoké Mýto na dům tamtéž ve výši 12 000,- Kč a to prostřednictvím účtu p. Bohuslava Doležala.


Zodpovídá:       vedoucí OÚP

Termín:            do 31.10.2009

1017/09


Rada města schvaluje


postup ve věci proti Marcela Bykarová  a Filip Giňa  dům čp. 156, ul. Husova byt č. 51 o vyklizení bytu  dle přiloženého návrhu.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín: ihned1018/09


Rada města schvaluje


postup ve věci proti Kornelie Ferková dům čp. 156, ul. Husova  byt č. 13 o vyklizení bytu dle přiloženého návrhu.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

Termín: ihned1019/09

Rada města bere na vědomí


nabídku firmy IP Izolace Polná, s.r.o. na zpracování Registru energetických rizik budov města Vysoké Mýto.


                                                                                             1020/09


Rada města bere na vědomí


informace z jednání kontrolního výboru konaného dne 7.9.2009.1021/09


Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, p. Tomáškové, p. Kejzlarové a Mgr. Junka.                        

                  


                                              

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

Zapsala: Vítková