Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č.2009-28 ze dne 11.8.2009

14.08.09

 

 Souhrn usnesení č. 28/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 11. 8. 2009916/09


Rada města s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 11. 8. 2009 dle předloženého návrhu.


 917/09

                                                                                                                            

Rada města  s c h v a l u j e

Odpis pohledávek do dvaceti tisíc dle přiloženého seznamu


Zodpovídá: ředitel MěBP

Termín: ihned


918/09


Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje

Odpis pohledávek nad dvacet tisíc dle přiloženého seznamu


Zodpovídá: ředitel MěBP

Termín: ihned91909

Rada města          s c h v a l u j e

  

platový tarif a příplatek za vedení paní ředitelce MŠ Slunečná, Vysoké Mýto Mgr. Stanislavě Burešové dle výše uvedeného návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

920/09


Rada města  s c h v a l u j e

uzavření Dodatku ke Smlouvě č. 3083/2003 s firmou Vodafone, Vinohradská 167, Praha 10, v předloženém znění.


Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: 28. 8. 2009


921/09

Rada  města   d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:


Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2008.

Zodpovídá: vedoucí OKVM                                                                       Termín: ihned    


                                                                         

922/09

Rada města          s c h v a l u j e


přijetí dotace MK ČR z  Programu Kulturní aktivity - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit na rok 2009 ve výši 18 000 Kč na realizaci Národní přehlídky dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto 200 konaného ve dnech 22. - 24. 5. 2009

                                                       

Zodpovídá: vedoucí OKVM                                                                       Termín: ihned    

923/09

Rada města          ne s c h v a l u j e


udělení dotace města Vysokého Mýta. MO KDU-ČSL Vysoké Mýto na Minifestival dětských a studentských hudebních skupin Vysokomýtska dne 6. září 2009.


 Zodpovídá: vedoucí OKVM

 Termín: 31. 8. 2009924/09

Rada města b e r e   n a   v ě d o m í


žádost Sportovního klubu kanoistiky Vysoké Mýto o poskytnutí dotace rady města na dofinancování grantu Pardubického kraje na pořízení skladu lodí v areálu loděnice Sportovního klubu kanoistiky Vysoké Mýto.Zodpovídá: vedoucí OKVM

Termín: 31. 8. 2009


925/09

Rada města   b e r e    n a   v ě d o m í:

oznámení ODS o konání předvolební akce dne 29.09.2009 od 13.30 hod. do 18.00 hod. na nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: JUDr. Libor Poláček

Termín: ihned               


                           

926/09

Rada města s c h v a l u j e

smlouvu č. 08006153 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí v předloženém znění na realizaci akce Zateplení objektu MŠ Kamarádi, Žerotínova 60, Vysoké Mýto č. CZ.1.02/3.2.00/08.01363, která je určena ISPROFINEM č. 1152220211.

Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín: 31. 8. 2009

927/09

Rada města doporučuje

 zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č.PU/0329/S s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod k projektu Centrum sociálních služeb Vysoké Mýto v předloženém znění, který je vedený v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod pod registračním číslem CZ.1.13/2.2.00/02.00329 s celkovými náklady 63 878 839,50 Kč.


Zodpovídá: vedoucí OÚP

Termín: 24. 09. 2009


928/09

Rada města   s o u h l a s í


se zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky č. 678/16  v č.p. 678 v ulici Větrná, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 97/5000 na společných částech domu č.p. 677 a 678 a na pozemcích označených jako p. p. č. 4644/92 a 4644/93 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned

                                                                 


929/09

Rada města   s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2002158-802/VB/34, Vysoké Mýto, Kpt. Poplera, 20x RD - Knn se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

Termín: 31. 08. 2009

930/09

Rada města   s c h v a l u j e

Uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s , IČ: 60193336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

Termín: 31. 08. 2009

931/09

Rada města   s o u h l a s í


se stanovišti pojízdné prodejny masných výrobků pro společnost MASOEKO

 s. r. o. na tržnici na Masarykově náměstí a „ u transformátoru" v ulici Pod Kasinem za paušální částku 160,- Kč/den za obě místa celkem.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

Termín: ihned932/09

Rada města   s o u h l a s í


s pořádáním Minifestivalu dětských a studentských hudebních skupin Vysokomýtska na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne

06. 09. 2009 od 14:00 do 20:00. Vzhledem k charakteru akce bude bez poplatku za zábor veřejného prostranství.


Zodpovídá: vedoucí OSÚ

Termín: ihned


933/09

Rada města   d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 33/09 ze dne 25. 03. 2009Rada města  d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města  schvaluje směnu pozemků označených jako p. p. č. 2435/19, 2435/20, 2443/2 a 4909/3 ostatní plocha - manipulační plocha a pozemků označených jako p. p. č.  2440/2, 2440/4 a 2441/4 ostatní plocha jiná plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysokého Mýta a pozemků označených jako p. p. č. 2450/3, 2449/2 a 2449/3 vše ostatní plocha - ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví společnosti TORO VM a. s., IČ: 25277006, se sídlem: Hradecká 251, Vysoké Mýto s doplatkem ceny ve výši 583.250,-Kč, v ceně jsou zahrnuty náklady města.Zodpovídá           vedoucí OSÚ

Termín:      30. 09. 2009

934/09

Rada města   s o u h l a s í


s uzavření dohody o spolupráci mezi městem Vysokým Mýtem a paní Bc. Martou Zhořovou k zajištění spolupráce na službách pro rodiny  s dětmi v rámci projektu Sanace rodina na období od 03. 08. 2009 do 31. 12. 2009


        

Zodpovídá: Tomáš Salášek - OSZ

Termín: ihned

935/09

Rada města b e r e   n a  v ě d o m í


Informace tajemnice, starosty, místostarosty, p. Tomáškové.

Ing. Martin Krejza

         starosta

Ing. František Jiraský

      místostarosta