Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 21.9.2020

Usnesení RM č. 2005-06 ze dne 8. 2. 2005

14.02.05

 
 
 
U s n e s e n í    č. 6/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 8.2.2005
 
 
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
80/05
se zveřejněním informace o možnosti prodeje, pronájmu, daru nebo směny pozemku p.č. 4715/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 191 m2.
 
                                                                                    Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
81/05
s pořádáním presentace Cestovní agentury – JCK PLUS, Vladimír Faltejsek, Jiřího z Poděbrad 113, Vysoké Mýto s CK Vítkovice Tours dne 11.2.2005 od 14:00 do 17:00 hod. Poplatek za zábor veřejného prostranství bude vyměřen dle platné vyhlášky města Vysokého Mýta č. 4/2003.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
82/05
pořad schůze rady města konané dne  8.2.2005 dle předloženého návrhu.
 
 
 
 
 
 
 
 
83/05
uzavření smlouvy č.133 o nájmu nebytových prostor (kancelář č.209) v objektu č.p. 179 v ulici Jiráskova ve Vysokém Mýtě, mezi městem Vysoké Mýto a PhDr. Ivou Košťálovou, Proximity – psychologická služba, Jana Žižky 1198, 565 01 Choceň za účelem možnosti poskytnout rodinám i jednotlivcům psychologické poradenství.. Nájem bude sjednán s účinností od 01.03.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 2.646,--Kč za rok bude hrazeno jednorázově a to vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
84/05
zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu, výpůjčky, směny, daru pozemku p.č. 230/2, budovy bez č.p. na p.č.230/2, pozemku p.č.230/4, pozemku p.č.226, budovy č.p.167 na p.č.226, pozemku p.č.227, budovy č.p.163 na pozemku p.č.227, pozemku p.č.1179, budovy č.p.66 na p.č.1179, pozemku p.č.1813/2, budovy č.p.761 na p.č. 1813/2 vše v k.ú. Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
 
85/05
uzavření nájemní smlouvy č.1/2005 na pronájem, dopravu, montáž chladícího zařízení a vytvoření první vrstvy ledové plochy o velikosti cca 14x30 m mezi městem Vysoké Mýto jako nájemcem a ČKD CHLAZENÍ, s.r.o., IČ: 25932420, Nádražní 635 jako pronajímatelem. Nájem bude sjednán s účinností od 01.02.2005 na dobu neurčitou. Nájemné ve výši 1,50 Kč bude hrazeno v hotovosti.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned               
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
86/05
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 4664/100 v k.ú. Vysoké Mýto Družstvu MVMB DOMUS, Pražská 58, Vysoké Mýto za cenu dle znaleckého posudku  ve výši 42.490,--Kč + náklady města.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 16.3.2005
 
 
Rada města nesouhlasí:
 
87/05
se změnou vyhlášky č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších změn, dle návrhu PaedDr. Augustina Andrleho ze dne 25.01.2005.
 
                                                                                     Z: p. JUDr. Poláček
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
88/05
změnu termínu zasedání RM na den 16.2.2005 ve 14.00 hod.
 
89/05
informace starosty a místostarosty.
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta