Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 20.2.2020

Usnesení RM č. 2005-05 ze dne 1. 2. 2005

11.02.05

 
 
 
U s n e s e n í    č. 05/05
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 1. 2. 2005
 
 
Rada města schvaluje:
 
61/05
 
pořad schůze rady města konané dne  1. 2. 2005 dle předloženého návrhu.
 
62/05
 
dodatek č.1 ke smlouvě č.464 o nájmu části pozemku uzavřené dne 30.09.2004 mezi městem Vysoké Mýto a manželi Milanem a Janou Provazníkovými, Pivovarská 418, Vysoké Mýto v předložené verzi.
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                               T: ihned
63/05
 
uzavření smlouvy č.1006 o nájmu části pozemku p.č. 10674 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění reklamního zařízení, mezi manželi Miloslavem Pátkem a Mgr. Mirkou Pátkovou, Hradecká 309, Vysoké Mýto a manželi Ing., Mgr. Milanem Sochorem a Ing. Janou Sochorovou, Elplova 2075/22, Brno 28 na straně jedné jako pronajímateli a městem Vysoké Mýto na straně druhé jako nájemcem, s účinností od 01.03.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 7.000,- Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.06. příslušného kalendářního roku. 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                               T: ihned
64/05
 
uzavření dohody o ukončení smlouvy č.23 o nájmu uzavřené dne 31.10.2002 mezi městem Vysoké Mýto a Jiřím Blažkem, IČ: 64250695, se sídlem Ostrovní 1263, Choceň, k 28.02.2005. V případě neuzavření dohody o ukončení smlouvy RM schvaluje výpověď ze smlouvy č.23 o nájmu uzavřené dne 31.10.2002 mezi městem Vysoké Mýto a Jiřím Blažkem, IČ: 64250695, se sídlem Ostrovní 1263, Choceň. Tříměsíční výpovědní lhůta počíná běžet dnem doručení výpovědi.
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                               T: ihned
65/05
 
uzavření smlouvy o nájmu pozemku č.1008 s předkupním právem s věcnými účinky mezi panem Ing. Václavem Sadílkem, Žerotínova 76, Vysoké Mýto na straně jedné jako pronajímatelem a městem Vysoké Mýto na straně druhé jako nájemcem. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 01.03.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 11.165,- Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.06. příslušného kalendářního roku. 
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                               T: ihned
Rada města souhlasí:
 
66/05
 
se zveřejněním informace o možnosti prodeje, pronájmu, směny  pozemku p.č. 1329 a p.č. 1330 v k.ú. Vysoké Mýto.
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                               T: ihned
67/05
 
se zveřejněním informace o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny pozemků p.č. 467/2 a 273/13 v k.ú. Vanice.
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                               T: ihned
68/05
 
s vybudováním parkoviště v zeleném pásu na pozemku p.č. 4900/6 podél místní komunikace u prodejny LIDL dle předložené projektové dokumentace.
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                               T: ihned
69/05
 
s převodem užívacích práv k bytu č.11 v č.p. 806 v ul. Plk.B.Kohouta ze slečny Pavlíny Sotonové, (nar.16.8.1977), Sv.Čecha 37, Vysoké Mýto na slečnu Andreu Bitnerovou, (nar.22.5.1977), V Peklovcích 792, Vysoké Mýto za podmínky, že se slečna Bitnerová přihlásí k trvalému pobytu v č.p. 806, ul. Plk.B.Kohouta, Vysoké Mýto.
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                               T: ihned
 
70/05
 
s přidělením bytu č. 11 v č.p. 774 v ulici Nám. Naděje ve Vysokém Mýtě panu Petru Blažkovi (nar.21.5.1984) bytem Džbánov 33, za podmínky, že se pan Blažek přihlásí k trvalému pobytu v č.p. 774, ul. Nám.Naděje, Vysoké Mýto.
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                               T: ihned
 
71/05
 
s přidělením bytu č. 10 v č.p. 774 v ulici nám.Naděje ve Vysokém Mýtě slečně Petře Příhodové, (nar.12.8.1980) bytem nám.Naděje 774, Vysoké Mýto.
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                               T: ihned
72/05
 
s uzavřením Smlouvy s majitelem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení rozvodu elektřiny a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „Oprava distribuční sítě NN a VO vysoké Mýto – Lipová“ na pozemku p.č. 5019/2, 2918, 5022/1, 5025, 3112 a pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci č. 5976 v k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a Východočeskou energetikou,a.s., regionálním pracovištěm poskytování sítí, Semanínská 1703, Česká Třebová dle předloženého návrhu.
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                               T: ihned
73/05
 
s uzavřením Smlouvy s majitelem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení rozvodu elektřiny a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „Rekonstrukce rozvodů NN v ulici J.Nálepky Vysoké Mýto“ na pozemku p.č. 5022/1 a 5021 v k.ú. Vysoké Mýto mezi městem Vysoké Mýto a Východočeskou energetikou,a.s., regionálním pracovištěm poskytování sítí, Semanínská 1703, Česká Třebová dle předloženého návrhu.
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                               T: ihned
 
 
 
74/05
 
s poskytnutí dotace ve výši Kč 1.000,-- Konfederaci politických vězňů ČR, Oblastní pobočce 66, Smetanova 43, 562 13  Ústí nad Orlicí.
 
                                                                               Z: pí. Ladislava Pohorská
                                                                               T: ihned
75/05
 
s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc leden 2005 dle předloženého návrhu.
 
                                                                               Z: pí. Ladislava Pohorská
                                                                               T: ihned
Rada města doporučuje:
 
76/05
 
ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 10742, 10743, 10744, 10745, 10746, 10747, 10748, 10749, 10750, 5503, 5504, 5505, 5506, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5517 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za cenu stanovenou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
                                                                               T: 16. 3. 2005
 
Rada města bere na vědomí:
 
77/05
 
nástup pí. Mgr. Hany Faifrové do funkce vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu ode dne 1. 2. 2005.
 
Rada města odkládá:
 
78/05
 
přijetí usnesení ke zrušení železničního přejezdu v km 6,081 na trati Choceň Litomyšl po projednání s pozemkovým úřadem a Českými dráhami a. s., Správa dopravní cesty Pardubice.
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
79/05
 
přijetí usnesení k možnosti zřízením vjezdu na pozemek p.č. 2286 v k.ú. Vysoké Mýto přes pozemek p.č. 4900/6 v k.ú. Vysoké Mýto, na některé ze zasedání RM v jarních měsících, kdy bude možno provést odborné posouzení komunikace.
 
                                                                               Z: pí. Ing. Jana Holubová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bohuslav Fencl
                                                                                        starosta
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta