Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2009-25 ze dne 14.7.2009

21.07.09

 

Souhrn usnesení č. 25/09

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 14.7.2009


835/09

Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 14.7.2009 dle předloženého návrhu.


                                                                                    


836/09

Rada města    s ch v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo s firmou Projektil architekti s.r.o., Františka Křížka 1, Praha 7, 170 00 IČ: 271 18 439 jako dodavatelem služby: Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby na akci „Muzeum českého karosářství - Rekonstrukce budov komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, nám. Přemysla Otakara II., č.p. 96 a čp. 165 ul. A.V. Šembery, Vysoké Mýto-Město" v celkové výši 1.963.500,-- Kč včetně DPH.


Termín:       do 31.8.2009

Zodpovídá: vedoucí OÚP


                                                                                             


837/09

Rada města   s ch v a l u j e


uzavření smlouvy o dílo s firmou VTZ spol. s r.o., Dobrovského 87, 566 01 Vysoké Mýto jako dodavatelem stavební akce "Osazení expansního automatu v kotelně Základní školy, Jiráskova čp. 317 ve Vysokém Mýtě" za nabídkovou cenu 219.460,- Kč včetně DPH.


Termín:       do 31.8.2009

Zodpovídá: vedoucí OÚP


                                                                                             


838/09


Rada města s c h v a l u j e    


přidělení bytu č. 115 v DPS Litomyšlská 50 paní  Moravcové Jiřině, nar. 24.4.1924, trvale bytem T.N. Koutníka 711, Choceň a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.


Zodpovídá: Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned


        

839/09                                                                         


Rada města s c h v a l u j e    


přidělení bytu č. 107 v DPS Litomyšlská 50 paní  Kubové Věře, nar. 9.4.1932, trvale bytem Sv. Čecha 37, Vysoké Mýto a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 roky.


                                                                           Zodpovídá: Fajglová Iveta

                                                                           Termín:           ihned


                                                                                             840/09


Rada města    b e r e   n a   v ě d o m í

názor dopravní komise na vybudování záchytného parkoviště u stadionu a doporučuje zachovat stávající stav.
841/09

Rada města    b e r e   n a  v ě d o m í


vyřízení žádosti p. Klapala ohledně úprav a oprav komunikací na Vinicích. Doporučuje, aby  Technické služby navrhly technologické řešení opravy nerovností betonových panelů „chodníčku" na Vinice s ohledem na bezpečnost osob, životní prostředí a ekonomickou náročnost,842/09


Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í


stávající stav v ulici Dobrovského a doporučuje ponechat stávající stav.

843/09


Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í


ostatní body projednávané v dopravní komisi.
844/09


Rada města   s o u h l a s í

se zrušením parkování nákladních vozidel v bývalých Jiráskových kasárnách (u dětského hřiště) od 01.10.2009.

845/09


Rada města   u k l á d á

řediteli Technických služeb zajistit informační tabuli o zrušení parkoviště nákladních vozidel v bývalých Jiráskových kasárnách k 1. říjnu 2009 a umístit ji k parkovišti.


Zodpovídá: ing. Svatoš

Termín:  v technicky nejbližší možné době                         


846/09


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2002986/VB/10001 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


                                                                                             

847/09


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IE-12-2002531/VB/10001 se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, dle předloženého znění.

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       31.07.2009


                                                                                             

848/09


Rada města    s ch v a l u j e


Dodatek č.6  k pojistné smlouvě č.1516132550  s Generali Pojišťovnou a.s


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned


849/09

Rada města  s ch v a l u j e

ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.149 a Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.281 výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou z důvodů opakovaných pozdních splátek nájemného. Tříměsíční výpovědní lhůta začíná běžet následující den od doručení výpovědi..


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       24.07.2009


                                                                                             

850/09


Rada města  z r u š u j e

usnesení Rady města č.799/09 ze dne 30.06.2009.


Zodpovídá:          vedoucí OSÚ

                                                                           Termín:       ihned

                                                                                   

851/09


Rada města   s ch v a l u j e


podle vnitřní směrnice č. 6/08 o veřejných zakázkách Města Vysokého Mýta čl. 2.3.4. mandátní smlouvu v předloženém znění se společností RENARDS,s.r.o., se sídlem Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ:  253 27 275 , DIČ: CZ 253 27 275 na dotační management na projekt „Regenerace významných dřevin - Vysoké Mýto"

Zodpovídá: vedoucí OŽP    Termín:   ihned

                                     

                                                                                             


852/09


Rada města   v y h l a š u j e

v souladu s vyhláškou ZM o provedení speciální ochranné deratizace na území města Vysokého Mýta č. 1/2001, termín speciální ochranné deratizace ve dnech 05.10.2009  - 09.11.2009, kterou pro město Vysoké Mýto provede  oprávněná osoba - Ing. Jaroslav Drbálek,     675 03 Pozďatín 67,   IČ: 45592888.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OŽP

                                                                           Termín:       ihned


                                                                                             

853/09


Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í


rezignaci Ing. Václava Sadílka na členství ve stavební komisi.


                                                                                             


854/09


Rada města s c h v a l u j e 

odměnu  pro  Ing. Dagmar Sabolčikovou   za  práce související s funkcí šéfredaktorky Vysokomýtského zpravodaje dle předloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá:   tajemnice

                                                                           Termín:        15. 8. 2009


                                                                                    


855/09


Rada města s c h v a l u j e    


odměnu  pro PhDr. Pavla Chalupu za  tvorbu a vedení  internetových stránek města a  za ediční  činnost  při  přípravě  Vysokomýtského  zpravodaje dle předloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá:   tajemnice

                                                                           Termín:        15. 8. 2009

 

                                                                                             


856/09


Rada města   s o u h l a s í


s konáním zasedání RM dne 28.7.2009 v 8:00 hod.


                                                                                             857/09


Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í

informace tajemnice, starosty, místostarosty a p. Hejhala.                                                                                             

                                                                                             
Ing. Martin  K r e j z a

starosta

                                                                 
Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta